« Prev Luke 21 Next »

Chapter 21

1 Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. 2A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novèiæa. 3I reèe: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. 4Svi su oni zapravo meðu darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše." 5I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reèe: 6"Doæi æe dani u kojima se od ovoga što motrite neæe ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen." 7Upitaše ga: "Uèitelju, a kada æe to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?" 8A on reèe: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi æe doista doæi u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima. 9A kad èujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak." 10Tada im kaza: "Narod æe ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. 11I bit æe velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit æe strahota i velikih znakova s neba." 12"No prije svega toga podignut æe na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vuæi æe vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. 13Zadesit æe vas to radi svjedoèenja." 14"Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! 15Ta ja æu vam dati usta i mudrost kojoj se neæe moæi suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. 16A predavat æe vas èak i vaši roditelji i braæa, roðaci i prijatelji. Neke æe od vas i ubiti." 17"Svi æe vas zamrziti zbog imena mojega. 18Ali ni vlas vam s glave neæe propasti. 19Svojom æete se postojanošæu spasiti." 20"Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje. 21Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraæaju 22jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano." 23"Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit æe jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom. 24Padat æe od oštrice maèa, odvodit æe ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem æe gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana." 25"I bit æe znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. 26Izdisat æe ljudi od straha i išèekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile æe se nebeske poljuljati. 27Tada æe ugledati Sina Èovjeèjega gdje dolazi u oblaku s velikom moæi i slavom. 28Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje." 29I reèe im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla. 30Kad veæ propupaju, i sami vidite i znate: blizu je veæ ljeto. 31Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. 32Zaista, kažem vam, ne, neæe uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. 33Nebo æe i zemlja uminuti, ali moje rijeèi ne, neæe uminuti." 34"Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan 35jer æe kao zamka nadoæi na sve žitelje po svoj zemlji." 36"Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaæi svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Èovjeèjega." 37Danju je uèio u Hramu, a noæu bi izlazio i noæio na gori zvanoj Maslinska. 38A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša.

« Prev Luke 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |