« Prev Luke 19 Next »

Chapter 19

1 I uðe u Jerihon. Dok je njime prolazio, 2eto èovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. 3Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. 4Potrèa naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proæi. 5Kad Isus doðe na to mjesto, pogleda gore i reèe mu: "Zakeju, žurno siði! Danas mi je proboraviti u tvojoj kuæi." 6On žurno siðe i primi ga sav radostan. 7A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: "Èovjeku se grešniku svratio!" 8A Zakej usta i reèe Gospodinu: "Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u èemu prevario, vraæam èetverostruko." 9Reèe mu na to Isus: "Danas je došlo spasenje ovoj kuæi jer i on je sin Abrahamov! 10Ta Sin Èovjeèji doðe potražiti i spasiti izgubljeno!" 11Kako su oni to slušali, dometnu on prispodobu - zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da æe se umah pojaviti kraljevstvo Božje. 12Reèe dakle: "Neki je ugledan èovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. 13Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i reèe: 'Trgujte dok ne doðem.' 14A njegovi ga graðani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom: 'Neæemo da se ovaj zakralji nad nama.'" 15"Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili." 16"Pristupi prvi i reèe: 'Gospodaru, tvoja mna donije deset mna.' 17Reèe mu: 'Valjaš, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!' 18Doðe i drugi govoreæi: 'Mna je tvoja, gospodaru, donijela pet mna.' 19I tomu reèe: 'I ti budi nad pet gradova!'" 20"Treæi, opet doðe govoreæi: 'Gospodaru, evo ti tvoje mne. Držao sam je pohranjenu u rupcu. 21Bojao sam te se jer si èovjek strog: uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao.'" 22"Kaže mu: 'Iz tvojih te usta sudim, zli slugo! Znao si da sam èovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao? 23Zašto onda nisi uložio moj novac u novèarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom.' 24Nato reèe nazoènima: 'Uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima deset.' 25Rekoše mu: 'Gospodaru, ta veæ ima deset mna!' 26Kažem vam: svakomu koji ima još æe se dati, a od onoga koji nema oduzet æe se i ono što ima. 27A moje neprijatelje - one koji me ne htjedoše za kralja - dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim oèima!'" 28Rekavši to, nastavi put uzlazeæi u Jeruzalem. 29Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zove Maslinska, posla dvojicu uèenika 30govoreæi: "Hajdete u selo pred vama. Èim uðete u nj, naæi æete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite. 31Upita li vas tko: 'Zašto driješite?', ovako recite: 'Gospodinu treba.'" 32Oni koji bijahu poslani otiðoše i naðoše kako im bijaše rekao. 33I dok su driješili magare, rekoše im gospodari: "Što driješite magare?" 34Oni odgovore: "Gospodinu treba." 35I dovedoše ga Isusu i staviše svoje haljine na magare te posjednuše Isusa. 36I kuda bi on prolazio, prostirali bi po putu svoje haljine. 37A kad se veæ bio približio obronku Maslinske gore, sve ono mnoštvo uèenika, puno radosti, poèe iza glasa hvaliti Boga za sva silna djela što ih vidješe: 38"Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!" 39Nato mu neki farizeji iz mnoštva rekoše: "Uèitelju, prekori svoje uèenike." 40On odgovori: "Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje æe vikati!" 41Kad se približi i ugleda grad, zaplaka nad njim 42govoreæi: "O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir! 43Ali sada je sakriveno tvojim oèima. Doæi æe dani na tebe kad æe te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit æe te i pritijesniti odasvud. 44Smrskat æe o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neæe ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao èasa svoga pohoðenja." 45Ušavši u Hram, stane izgoniti prodavaèe. 46Kaže im: "Pisano je: Dom moj bit æe Dom molitve, a vi od njega naèiniste peæinu razbojnièku!" 47I danomice nauèavaše u Hramu. A glavari su sveæenièki i pismoznanci tražili kako da ga pogube, a tako i prvaci narodni, 48ali nikako naæi što da uèine jer je sav narod visio o njegovoj rijeèi.

« Prev Luke 19 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |