« Prev Luke 18 Next »

Chapter 18

1 Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati: 2"U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. 3U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: 'Obrani me od mog tužitelja!' 4No on ne htjede zadugo. Napokon reèe u sebi: 'Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, 5jer mi udovica ova dodijava, obranit æu je da vjeèno ne dolazi muèiti me.'" 6Nato reèe Gospodin: "Èujte što govori nepravedni sudac! 7Neæe li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noæ vape k njemu sve ako i odgaða stvar njihovu? 8Kažem vam, ustat æe žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Èovjeèji doðe, hoæe li naæi vjere na zemlji?" 9Nekima pak koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge potcjenjivahu, reèe zatim ovu prispodobu: 10"Dva èovjeka uziðoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. 11Farizej se uspravan ovako u sebi molio: 'Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili - kao ovaj carinik.' 12Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.' 13A carinik, stojeæi izdaleka, ne usudi se ni oèiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreæi: 'Bože milostiv budi meni grešniku!' 14Kažem vam: ovaj siðe opravdan kuæi svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit æe ponižen; a koji se ponizuje, bit æe uzvišen." 15A donosili mu i dojenèad da ih se dotakne. Vidjevši to, uèenici im branili. 16A Isus ih dozva i reèe: "Pustite djeèicu neka dolaze k meni i ne prijeèite im jer takvih je kraljevstvo Božje." 17"Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neæe uæi." 18I upita ga neki uglednik: "Uèitelju dobri, što mi je èiniti da baštinim život vjeèni?" 19Reèe mu Isus: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar, doli Bog jedini. 20Zapovijedi znaš: Ne èini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne svjedoèi lažno! Poštuj oca svoga i majku!" 21A onaj æe: "Sve sam to èuvao od mladosti." 22Èuvši to, Isus mu reèe: "Još ti jedno preostaje: sve što imaš prodaj i razdaj siromasima pa æeš imati blago na nebu. A onda doði i idi za mnom." 23Kad je on to èuo, ražalosti se jer bijaše silno bogat. 24Vidjevši ga, reèe Isus: "Kako li je teško imuænicima u kraljevstvo Božje! 25Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje." 26Koji su to èuli, rekoše: "Pa tko se onda može spasiti?" 27A on æe: "Što je nemoguæe ljudima, moguæe je Bogu." 28Nato reèe Petar: "Evo, mi ostavismo svoje i poðosmo za tobom." 29Isus æe im: "Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuæu, ili ženu, ili braæu, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko veæ u ovom vremenu, i u buduæem vijeku život vjeèni." 31I uzevši sa sobom dvanaestoricu, reèe im: "Evo uzlazimo u Jeruzalem i na Sinu Èovjeèjem ispunit æe se sve što su napisali proroci: 32doista, bit æe predan poganima, izrugan, zlostavljan i popljuvan; 33i pošto ga izbièuju, ubit æe ga, ali on æe treæi dan ustati." 34No oni ništa od toga ne razumješe. Te im rijeèi bijahu skrivene i ne shvaæahu što bijaše reèeno. 35A kad se približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. 36Èuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. 37Rekoše mu: "Isus Nazareæanin prolazi." 38Tada povika: "Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!" 39Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jaèe vikao: "Sine Davidov, smiluj mi se!" 40Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga: 41"Što hoæeš da ti uèinim?" A on æe: "Gospodine, da progledam." 42Isus æe mu: "Progledaj! Vjera te tvoja spasila." 43I umah progleda i uputi se za njim slaveæi Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.

« Prev Luke 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |