« Prev John 12 Next »

Chapter 12

1 Šest dana prije Pashe doðe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. 2Ondje mu prirediše veèeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. 3Tada Marija uzme libru prave dragocjene nardove pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuæa napuni mirisom pomasti. 4Nato reèe Juda Iškariotski, jedan od njegovih uèenika, onaj koji ga je imao izdati: 5"Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?" 6To ne reèe zbog toga što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. 7Nato Isus odvrati: "Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! 8Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek." 9Silno mnoštvo Židova dozna da je Isus ondje pa se okupi, ne samo zbog Isusa, veæ i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrisio od mrtvih. 10A glavari sveæenièki odluèiše i Lazara ubiti 11jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa. 12Kad je sutradan silan svijet koji doðe na Blagdan èuo da Isus dolazi u Jeruzalem, 13uze palmove granèice i iziðe mu u susret. Vikahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Kralj Izraelov." 14A Isus naðe magarèiæa i sjede na nj kao što je pisano: 15Ne boj se, kæeri Sionska! Evo, kralj tvoj dolazi jašuæ na mladetu magarièinu! 16To uèenici njegovi isprva ne razumješe. Ali pošto je Isus bio proslavljen, prisjetiše se da je to bilo o njemu napisano i da mu baš to uèiniše. 17Mnoštvo koje bijaše s njime kad Lazara pozva iz groba i uskrisi od mrtvih pronosilo je svjedoèanstvo o tome. 18Stoga mu je i izišao u susret silan svijet: proèulo se da je on uèinio to znamenje. 19Farizeji nato rekoše meðu sobom: "Vidite da ništa ne postižete. Eno, svijet ode za njim!" 20A meðu onima koji su se došli klanjati na Blagdan bijahu i neki Grci. 21Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: "Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa." 22Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. 23Isus im odgovori: "Došao je èas da se proslavi Sin Èovjeèji. 24Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenièno zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. 25Tko ljubi svoj život, izgubit æe ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, saèuvat æe ga za život vjeèni. 26Ako mi tko hoæe služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje æe biti i moj služitelj. Ako mi tko hoæe služiti, poèastit æe ga moj Otac." i što da kažem? Oèe, izbavi me iz ovoga èasa? No, zato doðoh u ovaj èas! 28Oèe, proslavi ime svoje!" Uto doðe glas s neba: "Proslavio sam i opet æu proslaviti!" 29Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: "Zagrmjelo je!" Drugi govorahu: "Anðeo mu je zborio." 30Isus na to reèe: "Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas." 31"Sada je sud ovomu svijetu, sada æe knez ovoga svijeta biti izbaèen. 32A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve æu privuæi k sebi." 33To reèe da oznaèi kakvom æe smræu umrijeti. 34Nato mu mnoštvo odgovori: "Mi smo iz Zakona èuli da Krist ostaje zauvijek. Kako onda ti govoriš da Sin Èovjeèji treba da bude uzdignut? Tko je taj Sin Èovjeèji?" 35Isus im nato reèe: "Još je malo vremena svjetlost meðu vama. Hodite dok imate svjetlost da vas ne obuzme tama. Tko hodi u tami, ne zna kamo ide. 36Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost da budete sinovi svjetlosti!" To Isus doreèe, a onda ode i sakri se od njih. 37Iako je Isus pred njima uèinio tolika znamenja, oni ne povjerovaše u njega, 38da se ispuni rijeè koju kaza prorok Izaija: Gospodine! Tko povjerova našoj poruci? Kome li se otkri ruka Gospodnja? 39Stoga i ne mogahu vjerovati, jer Izaija dalje kaže: 40Zaslijepi im oèi, stvrdnu srca; da oèima ne vide, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih ozdravim. 41Reèe to Izaija jer je vidio slavu njegovu te o njemu zborio. 42Ipak, mnogi su i od glavara vjerovali u njega, ali zbog farizeja nisu to priznavali: da ne budu izopæeni iz sinagoge. 43Jer više im je bilo do slave ljudske, nego do slave Božje. 44A Isus povika: "Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla; 45i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. 46Ja - Svjetlost - doðoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. 47I sluša li tko moje rijeèi, a ne èuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. 48Tko mene odbacuje i rijeèi mojih ne prima, ima svoga suca: rijeè koju sam zborio - ona æe mu suditi u posljednji dan. 49Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla - Otac - on mi dade zapovijed što da kažem, što da zborim. 50I znam: zapovijed njegova jest život vjeèni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac."

« Prev John 12 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |