« Prev Acts 6 Next »

Chapter 6

1 U one dane, kako se broj uèenika množio, Židovi grèkog jezika stadoše mrmljati protiv domaæih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. 2Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo uèenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo rijeè Božju da bismo služili kod stolova. 3De pronaðite, braæo, izmeðu sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih æemo postaviti nad ovom službom, 4a mi æemo se posvetiti molitvi i posluživanju Rijeèi." 5Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. 6Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. 7I rijeè je Božja rasla, uvelike se množio broj uèenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo sveæenika prihvaæalo vjeru. 8Stjepan je pun milosti i snage èinio velika èudesa i znamenja u narodu. 9Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa poèeše raspravljati sa Stjepanom, 10ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio. 11Onda podmetnuše neke ljude koji rekoše: "Èuli smo ga govoriti pogrdne rijeèi protiv Mojsija i Boga." 12Podjare i narod, starješine i pismoznance pa priðu, zgrabe ga i odvuku u Vijeæe. 13Ondje namjestiše lažne svjedoke koji rekoše: "Ovaj èovjek neprestance govori protiv svetog Mjesta i Zakona. 14Èuli smo ga doista govoriti: 'Isus Nazareæanin razvalit æe ovo Mjesto i izmijeniti obièaje koje nam predade Mojsije'." 15A svi koji su sjedili u Vijeæu upriješe pogled u Stjepana te opaziše - lice mu kao u anðela.

« Prev Acts 6 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |