« Prev Acts 24 Next »

Chapter 24

1 Nakon pet dana siðe veliki sveæenik Ananija s nekim starješinama i odvjetnikom, nekim Tertulom te izniješe upravitelju tužbu protiv Pavla. 2Pošto dozvaše Pavla, poèe ga Tertul optuživati: "Veliki mir što ga po tebi, vrli Felikse, uživamo i boljitak što tvojom providnošæu narodu ovomu nastaje, 3u svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnošæu. 4Ali, da ti dulje ne dodijavam, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko poslušaš. 5Utvrdismo da je ovaj èovjek kuga, da pokreæe bune meðu svim Židovima po svijetu, da je kolovoða nazaretske sljedbe, 6da je èak i Hram pokušao oskvrnuti pa ga uhitismo. 7# 8Od njega, ako ga o svemu tomu ispitaš, možeš saznati za što ga mi optužujemo." 9Podržaše ga i Židovi tvrdeæi da je tako. 10Nato Pavao odvrati pošto mu upravitelj kimnu da govori: "Kako znam da si veæ mnogo godina sudac narodu ovomu, mirne se duše branim. 11Ta možeš se osvjedoèiti da nema više od dvanaest dana otkad uzaðoh u Jeruzalem da se poklonim. 12A nisu me našli ni u Hramu da s kim raspravljam ili bunu podižem, ni u sinagogama, ni po gradu. 13I ne mogu ti dokazati ono za što me sada optužuju." 14"Jamèim ti, naprotiv, ovo: Putom koji nazivaju sljedbom služim otaèkom Bogu vjerujuæi u sve što je u Zakonu i u Prorocima napisano, 15uzdajuæi se u Boga da æe uskrsnuti pravednici i nepravednici, što oni i sami oèekuju. 16Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima." 17"Nakon više godina doðoh da donesem milostinju za svoj narod i prinose; 18dok sam ih prinosio, naðoše me posveæena u Hramu, a ne sa svjetinom ni u metežu. 19Ali neki Židovi iz Azije - da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optuže me ako što imaju protiv mene. 20Ili neka ovi sami kažu: koji su zloèin na meni našli kad sam stajao pred Vijeæem, 21osim možda one jedne rijeèi koju doviknuh meðu njima stojeæi: Zbog uskrsnuæa mrtvih sudi mi se danas pred vama!" 22Nato Feliks, koji je toèno znao sve o ovom Putu, odgodi njihovu parnicu rekavši: "Kada doðe tisuænik Lizija, riješit æu vaš spor." 23Satniku pak naredi da se Pavao èuva, ali da uživa olakšice i da se nikomu od njegovih ne brani posluživati ga. 24Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista. 25Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i buduæem Sudu, Feliks uplašen reèe: "Zasad idi, a kad naðem vremena, pozvat æu te." 26Ujedno se nadao da æe mu Pavao dati novaca. Zato ga je èešæe pozivao i s njim razgovarao. 27Nakon dvije godine dobi Feliks za nasljednika Porcija Festa. Hoteæi ugoditi Židovima, ostavi Feliks Pavla u okovima.

« Prev Acts 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |