« Prev 2 Samuel 22 Next »

Chapter 22

1 הוהיל דוד רבדיו
הרישה ירבד־תא
ליצה םויב תאזה
־לכ ףכמ ותא הוהי
׃לואש ףכמו ויביא 2 יעלס הוהי רמאיו
׃יל־יטלפמו יתדצמו 3 וב־הסחא ירוצ יהלא
יעשי ןרקו ינגמ
יעשמ יסונמו יבגשמ
׃ינעשת סמחמ 4 הוהי ארקא ללהמ
׃עשוא יביאמו 5 ינפפא יכ
ילחנ תומ־ירבשמ
׃ינתעבי לעילב 6 ינבס לואש ילבח
׃תומ־ישקמ ינמדק 7 הוהי ארקא יל־רצב
ארקא יהלא־לאו
ילוק ולכיהמ עמשיו
׃וינזאב יתעושו 8 ץראה שערתו שעגתו
םימשה תודסומ
ושעגתיו וזגרי
׃ול הרח־יכ 9 שאו ופאב ןשע הלע
םילחג לכאת ויפמ
׃ונממ ורעב 10 דריו םימש טיו
׃וילגר תחת לפרעו 11 בורכ־לע בכריו
אריו ףעיו
׃חור־יפנכ־לע 12 ויתביבס ךשח תשיו
יבע םימ־תרשח תוכס
׃םיקחש 13 ורעב ודגנ הגנמ
׃שא־ילחג 14 הוהי םימש־ןמ םערי
׃ולוק ןתי ןוילעו 15 םציפיו םיצח חלשיו
׃םמהיו קרב 16 םי יקפא ואריו
לבת תודסמ ולגי
תמשנמ הוהי תרעגב
׃ופא חור 17 ינחקי םורממ חלשי
׃םיבר םיממ ינשמי 18 זע יביאמ ינליצי
וצמא יכ יאנשמ
׃ינממ 19 ידיא םויב ינמדקי
ןעשמ הוהי יהיו
׃יל 20 יתא בחרמל אציו
׃יב ץפח־יכ ינצלחי 21 הוהי ינלמגי
ידי רבכ יתקדצכ
׃יל בישי 22 יכרד יתרמש יכ
יתעשר אלו הוהי
׃יהלאמ 23 ידגנל וטפשמ־לכ יכ
רוסא־אל ויתקחו
׃הנממ 24 ול םימת היהאו
׃ינועמ הרמתשאו 25 יל הוהי בשיו
דגנל ירבכ יתקדצכ
׃ויניע 26 דסחתת דיסח־םע
םימת רובג־םע
׃םמתת 27 רבתת רבנ־םע
׃לפתת שקע־םעו 28 עישות ינע םע־תאו
םימר־לע ךיניעו
׃ליפשת 29 הוהי ירינ התא־יכ
׃יכשח היגי הוהיו 30 דודג ץורא הכב יכ
׃רוש־גלדא יהלאב 31 וכרד םימת לאה
הפורצ הוהי תרמא
םיסחה לכל אוה ןגמ
׃וב 32 ידעלבמ לא־ימ יכ
רוצ ימו הוהי
׃וניהלא ידעלבמ 33 ליח יזועמ לאה
׃וכרד םימת רתיו 34 תוליאכ וילגר הושמ
׃ינדמעי יתומב לעו 35 המחלמל ידי דמלמ
השוחנ־תשק תחנו
׃יתערז 36 ךעשי ןגמ יל־ןתתו
׃ינברת ךתנעו 37 ינתחת ידעצ ביחרת
׃ילסרק ודעמ אלו 38 יביא הפדרא
בושא אלו םדימשאו
׃םתולכ־דע 39 אלו םצחמאו םלכאו
תחת ולפיו ןומוקי
׃ילגר 40 המחלמל ליח ינרזתו
׃ינתחת ימק עירכת 41 ףרע יל התת יביאו
׃םתימצאו יאנשמ 42 עישמ ןיאו ועשי
׃םנע אלו הוהי־לא 43 ץרא־רפעכ םקחשאו
םקדא תוצוח־טיטכ
׃םעקרא 44 ימע יבירמ ינטלפתו
םיוג שארל ינרמשת
יתעדי־אל םע
׃ינדבעי 45 יל־ושחכתי רכנ ינב
ועמשי ןזא עומשל
׃יל 46 ולבי רכנ ינב
׃םתורגסממ ורגחיו 47 ךורבו הוהי־יח
יהלא םריו ירוצ
׃יעשי רוצ 48 יל תמקנ ןתנה לאה
םימע דירומו
׃ינתחת 49 יביאמ יאיצומו
ינממורת ימקמו
םיסמח שיאמ
׃ינליצת 50 הוהי ךדוא ןכ־לע
׃רמזא ךמשלו םיוגב 51 וכלמ תועושי לידגמ
וחישמל דסח־השעו
וערזלו דודל
׃םלוע־דע

« Prev 2 Samuel 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |