« Prev 2 Samuel 21 Next »

Chapter 21

1 דוד ימיב בער יהיו
ירחא הנש םינש שלש
דוד שקביו הנש
רמאיו הוהי ינפ־תא
לואש־לא הוהי
םימדה תיב־לאו
תימה־רשא־לע
׃םינעבגה־תא 2 ךלמה ארקיו
רמאיו םינעבגל
אל םינעבגהו םהילא
יכ המה לארשי ינבמ
ירמאה רתימ־םא
ועבשנ לארשי ינבו
לואש שקביו םהל
ותאנקב םתכהל
לארשי ־ינבל
׃הדוהיו 3 דוד רמאיו
המ םינעבגה־לא
המבו םכל השעא
וכרבו רפכא
׃הוהי תלחנ־תא 4 םינעבגה ול ורמאיו
בהזו ףסכ יל־ןיא
ותיב־םעו לואש־םע
שיא ונל־ןיאו
לארשיב תימהל
םתא־המ רמאיו
׃םכל השעא םירמא 5 ךלמה־לא ורמאיו
ונלכ רשא שיאה
ונל־המד רשאו
בציתהמ ונדמשנ
׃לארשי לבג ־לכב 6 העבש ונל־ןתני
וינבמ םישנא
הוהיל םונעקוהו
ריחב לואש תעבגב
ךלמה רמאיו הוהי
׃ןתא ינא 7 ךלמה למחיו
תשביפמ־לע
לואש־ןב ןתנוהי־ןב
רשא הוהי תעבש־לע
דוד ןיב םתניב
ןתנוהי ןיבו
׃לואש־ןב 8 ינש־תא ךלמה חקיו
היא־תב הפצר ינב
לואשל הדלי רשא
־תאו ינמרא־תא
תשמח־תאו תשבפמ
לואש־תב לכימ ינב
לאירדעל הדלי רשא
׃יתלחמה ילזרב־ןב 9 םינעבגה דיב םנתיו
ינפל רהב םעיקיו
םיתעבש ולפיו הוהי
ימיב ותמה םהו דחי
תלחת םינשארב ריצק
׃םירעש ריצק 10 היא־תב הפצר חקתו
הל והטתו קשה־תא
תלחתמ רוצה־לא
םימ ־ךתנ דע ריצק
םימשה־ןמ םהילע
ףוע הנתנ־אלו
םהילע חונל םימשה
הדשה תיח־תאו םמוי
׃הליל 11 תא דודל דגיו
הפצר התשע־רשא
׃לואש שגלפ היא־תב 12 חקיו דוד ךליו
לואש תומצע־תא
ןתנוהי תומצע־תאו
שיבי ילעב תאמ ונב
םתא ובנג רשא דעלג
רשא ןש־תיב בחרמ
םיתשלפה םש םולת
םיתשלפ תוכה םויב
׃עבלגב לואש־תא 13 תומצע־תא םשמ לעיו
תומצע־תאו לואש
ופסאיו ונב ןתנוהי
׃םיעקומה תומצע־תא 14 ורבקיו
לואש־תומצע־תא
ץראב ונב־ןתנוהיו
רבקב עלצב ןמינב
לכ ושעיו ויבא שיק
ךלמה הוצ־רשא
ץראל םיהלא רתעיו
׃ןכ־ירחא 15 המחלמ דוע־יהתו
לארשי־תא םיתשלפל
וידבעו דוד דריו
ומחליו ומע
ףעיו םיתשלפ־תא
׃דוד 16 רשא בנב ובשיו
לקשמו הפרה ידיליב
תואמ שלש וניק
אוהו תשחנ לקשמ
רמאיו השדח רוגח
׃דוד־תא תוכהל 17 ישיבא ול־רזעיו
ךיו היורצ־ןב
והתימיו יתשלפה־תא
־ישנא ועבשנ זא
רמאל ול דוד
ונתא דוע אצת־אל
הבכת אלו המחלמל
׃לארשי רנ־תא 18 ןכ־ירחא יהיו
המחלמה דוע־יהתו
זא םיתשלפ־םע בוגב
יתשחה יכבס הכה
ידליב רשא ףס־תא
׃הפרה 19 המחלמה דוע־יהתו
םיתשלפ־םע בוגב
ירעי־ןב ןנחלא ךיו
ימחלה תיב םיגרא
ץעו יתגה תילג תא
רונמכ ותינח
׃םיגרא 20 המחלמ דוע־יהתו
ןידמ שיא יהיו תגב
וידי תעבצאו
שש וילגר תועבצאו
עבראו םירשע ששו
דלי אוה־םגו רפסמ
׃הפרהל 21 לארשי־תא ףרחיו
ןתנוהי והכיו
׃דוד יחא יעמש־ןב 22 ודלי הלא תעברא־תא
ולפיו תגב הפרהל
דיבו דוד־דיב
׃וידבע

« Prev 2 Samuel 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |