« Prev 2 Samuel 23 Next »

Chapter 23

1 דוד ירבד הלאו
דוד םאנ םינרחאה
רבגה םאנו ישי־ןב
יהלא חישמ לע םקה
תורמז םיענו בקעי
׃לארשי 2 יב־רבד הוהי חור
׃ינושל־לע ותלמו 3 יל לארשי יהלא רמא
לארשי רוצ רבד
קידצ םדאב לשומ
׃םיהלא תארי לשומ 4 רקב רואכו
אל רקב שמש־חרזי
רטממ הגנמ תובע
׃ץראמ אשד 5 יתיב ןכ־אל־יכ
תירב יכ לא־םע
הכורע יל םש םלוע
־לכ־יכ הרמשו לכב
ץפח־לכו יעשי
׃חימצי אל־יכ 6 דנמ ץוקכ לעילבו
דיב אל־יכ םהלכ
׃וחקי 7 אלמי םהב עגי שיאו
תינח ץעו לזרב
ופרשי ףורש שאבו
׃תבשב 8 םירבגה תומש הלא
תבשב בשי דודל רשא
ישלשה שאר ינמכחת
ונצעה ונידע אוה
ללח תואמ הנמש־לע
׃דחא םעפב 9 רזעלא ורחאו
יחחא־ןב ידד־ןב
םירבג השלשב
םפרחב דוד־םע
םש־ופסאנ םיתשלפב
שיא ולעיו המחלמל
׃לארשי 10 ךיו םק אוה
דע םיתשלפב
קבדתו ודי העגי־יכ
שעיו ברחה־לא ודי
הלודג העושת הוהי
םעהו אוהה םויב
וירחא ובשי
׃טשפל־ךא 11 אגא־ןב אמש וירחאו
ופסאיו יררה
היחל םיתשלפ
הדשה תקלח םש־יהתו
םעהו םישדע האלמ
׃םיתשלפ ינפמ סנ 12 הקלחה־ךותב בציתיו
ךיו הליציו
שעיו םיתשלפ־תא
׃הלודג העושת הוהי 13 םישלש ודריו
ואביו שאר םישלשהמ
דוד־לא ריצק־לא
תיחו םלדע תרעמ־לא
קמעב הנח םיתשלפ
׃םיאפר 14 הדוצמב זא דודו
זא םיתשלפ בצמו
׃םחל תיב 15 רמאיו דוד הואתיו
ראבמ םימ ינקשי ימ
׃רעשב רשא םחל־תיב 16 תשלש ועקביו
הנחמב םירבגה
םימ־ובאשיו םיתשלפ
רשא םחל־תיב ראבמ
ואביו ואשיו רעשב
הבא אלו דוד־לא
םתא ךסיו םתותשל
׃הוהיל 17 יל הלילח רמאיו
תאז יתשעמ הוהי
םיכלהה םישנאה םדה
הבא אלו םתושפנב
ושע הלא םתותשל
׃םירבגה תשלש 18 באוי יחא ישיבאו
שאר אוה היורצ־ןב
ררוע אוהו ישלשה
שלש ־לע ותינח־תא
םש־ולו ללח תואמ
׃השלשב 19 דבכנ יכה השלשה־ןמ
רשל םהל יהיו
׃אב־אל השלשה־דעו 20 עדיוהי־ןב והינבו
יח־שיא־ןב
לאצבקמ םילעפ־בר
ינש תא הכה אוה
אוהו באומ לארא
היראה־תא הכהו דרי
םויב ראבה ךותב
׃גלשה 21 שיא־תא הכה־אוהו
הארמ רשא ירצמ
תינח ירצמה דיבו
טבשב וילא דריו
תינחה־תא לזגיו
והגרהיו ירצמה דימ
׃ותינחב 22 והינב השע הלא
םש־ולו עדיוהי־ןב
׃םירבגה השלשב 23 דבכנ םישלשה־ןמ
אב־אל השלשה־לאו
דוד והמשיו
׃ותעמשמ־לא 24 באוי־יחא לא־השע
ןנחלא םישלשב
׃םחל תיב ודד־ןב 25 אקילא ידרחה המש
׃ידרחה 26 אריע יטלפה ץלח
׃יעוקתה שקע־ןב 27 יתתנעה רזעיבא
׃יתשחה ינבמ 28 ירהמ יחחאה ןומלצ
׃יתפטנה 29 הנעב־ןב בלח
יתא יתפטנה
ינב תעבגמ יביר־ןב
׃ןמינב 30 ידה ינתערפ והינב
׃שעג ילחנמ 31 יתברעה ןובלע־יבא
׃ימחרבה תומזע 32 ינבלעשה אבחילא
׃ןתנוהי ןשי ינב 33 םאיחא יררהה המש
׃ירראה ררש־ןב 34 יבסחא־ןב טלפילא
םעילא יתכעמה־ןב
׃ינלגה לפתיחא־ןב 35 ירעפ ילמרכה ורצח
׃יבראה 36 הבצמ ןתנ־ןב לאגי
׃ידגה ינב 37 ירחנ ינמעה קלצ
ילכ יאשנ יתראבה
׃הירצ־ןב באוי 38 ברג ירתיה אריע
׃ירתיה 39 לכ יתחה הירוא
׃העבשו םישלש

« Prev 2 Samuel 23 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |