« Prev 2 Kings 2 Next »

Chapter 2

1 הוהי תולעהב יהיו
הרעסב והילא־תא
והילא ךליו םימשה
׃לגלגה ־ןמ עשילאו 2 והילא רמאיו
הפ אנ־בש עשילא־לא
ינחלש הוהי יכ
רמאיו לא־תיב־דע
הוהי־יח עשילא
ךבזעא־םא ךשפנ־יחו
׃לא־תיב ודריו 3 םיאיבנה־ינב ואציו
לא־תיב־רשא
ורמאיו עשילא־לא
יכ תעדיה וילא
חקל הוהי םויה
ךשאר לעמ ךינדא־תא
ינא־םג רמאיו
׃ושחה יתעדי 4 והילא ול רמאיו
יכ הפ אנ־בש עשילא
וחירי ינחלש הוהי
הוהי ־יח רמאיו
ךבזעא־םא ךשפנ־יחו
׃וחירי ואביו 5 םיאיבנה־ינב ושגיו
וחיריב־רשא
ורמאיו עשילא־לא
יכ תעדיה וילא
חקל הוהי םויה
ךשאר לעמ ךינדא־תא
ינא־םג רמאיו
׃ושחה יתעדי 6 והילא ול רמאיו
הוהי יכ הפ אנ־בש
הנדריה ינחלש
הוהי־יח רמאיו
ךבזעא־םא ךשפנ־יחו
׃םהינש וכליו 7 ינבמ שיא םישמחו
וכלה םיאיבנה
קוחרמ דגנמ ודמעיו
־לע ודמע םהינשו
׃ןדריה 8 והילא חקיו
םלגיו ותרדא־תא
םימה־תא הכיו
הנהו הנה וצחיו
םהינש ורבעיו
׃הברחב 9 והילאו םרבעכ יהיו
לאש עשילא־לא רמא
םרטב ךל־השעא המ
רמאיו ךמעמ חקלא
אנ־יהיו עשילא
ךחורב םינש־יפ
׃ילא 10 לואשל תישקה רמאיו
חקל יתא הארת־םא
ןכ ךל־יהי ךתאמ
׃היהי אל ןיא־םאו 11 םיכלה המה יהיו
הנהו רבדו ךולה
שא יסוסו שא־בכר
םהינש ןיב ודרפיו
הרעסב והילא לעיו
׃םימשה 12 אוהו האר עשילאו
בכר יבא יבא קעצמ
אלו וישרפו לארשי
קזחיו דוע והאר
םערקיו וידגבב
׃םיערק םינשל 13 תרדא־תא םריו
הלפנ רשא והילא
דמעיו בשיו וילעמ
׃ןדריה תפש־לע 14 תרדא־תא חקיו
הלפנ־רשא והילא
הכיו וילעמ
היא רמאיו םימה־תא
והילא יהלא הוהי
הכיו אוה־ףא
הנה וצחיו םימה־תא
׃עשילא רבעיו הנהו 15 והאריו
םיאיבנה־ינב
דגנמ וחיריב־רשא
חור החנ ורמאיו
עשילא ־לע והילא
ותארקל ואביו
׃הצרא ול־ווחתשיו 16 וילא ורמאיו
אנ־הנה
םישמח ךידבע־תא־שי
ליח־ינב םישנא
ושקביו אנ וכלי
ואשנ־ןפ ךינדא־תא
והכלשיו הוהי חור
וא םירהה דחאב
רמאיו תואיגה תחאב
׃וחלשת אל 17 שב־דע וב־ורצפיו
וחלשיו וחלש רמאיו
ושקביו שיא םישמח
אלו םימי־השלש
׃והאצמ 18 אוהו וילא ובשיו
רמאיו וחיריב בשי
יתרמא־אולה םהלא
׃וכלת ־לא םכילא 19 ריעה ישנא ורמאיו
אנ־הנה עשילא־לא
בוט ריעה בשומ
האר ינדא רשאכ
ץראהו םיער םימהו
׃תלכשמ 20 יל־וחק רמאיו
ומישו השדח תיחלצ
וחקיו חלמ םש
׃וילא 21 םימה אצומ־לא אציו
חלמ םש־ךלשיו
הוהי רמא־הכ רמאיו
הלאה םימל יתאפר
דוע םשמ היהי־אל
׃תלכשמו תומ 22 דע םימה ופריו
רבדכ הזה םויה
׃רבד רשא עשילא 23 לא־תיב םשמ לעיו
ךרדב הלע אוהו
ואצי םינטק םירענו
ריעה־ןמ
ורמאיו וב־וסלקתיו
הלע חרק הלע ול
׃חרק 24 םאריו וירחא ןפיו
הוהי םשב םללקיו
םיבד םיתש הנאצתו
הנעקבתו רעיה־ןמ
ינשו םיעברא םהמ
׃םידלי 25 רה־לא םשמ ךליו
בש םשמו למרכה
׃ןורמש

« Prev 2 Kings 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |