« Prev 2 Kings 1 Next »

Chapter 1

1 לארשיב באומ עשפיו
׃באחא תומ ירחא 2 דעב היזחא לפיו
רשא ותילעב הכבשה
חלשיו לחיו ןורמשב
םהלא רמאיו םיכאלמ
לעבב ושרד וכל
ןורקע יהלא בובז
׃הז ילחמ היחא־םא 3 רבד הוהי ךאלמו
םוק יבשתה הילא־לא
יכאלמ תארקל הלע
רבדו ןורמש־ךלמ
ילבמה םהלא
לארשיב םיהלא־ןיא
שרדל םיכלה םתא
יהלא בובז לעבב
׃ןורקע 4 הוהי רמא־הכ ןכלו
םש תילע־רשא הטמה
יכ הנממ דרת־אל
ךליו תומת תומ
׃הילא 5 םיכאלמה ובושיו
םהילא רמאיו וילא
׃םתבש הז־המ 6 שיא וילא ורמאיו
רמאיו ונתארקל הלע
ובוש וכל ונילא
חלש ־רשא ךלמה־לא
וילא םתרבדו םכתא
ילבמה הוהי רמא הכ
לארשיב םיהלא־ןיא
לעבב שרדל חלש התא
ןורקע יהלא בובז
תילע־רשא הטמה ןכל
הנממ דרת־אל םש
׃תומת תומ ־יכ 7 המ םהלא רבדיו
הלע רשא שיאה טפשמ
רבדיו םכתארקל
םירבדה־תא םכילא
׃הלאה 8 שיא וילא ורמאיו
רוע רוזאו רעש לעב
רמאיו וינתמב רוזא
׃אוה יבשתה הילא 9 וילא חלשיו
וישמחו םישמח־רש
הנהו וילא לעיו
רהה שאר־לע בשי
שיא וילא רבדיו
רבד ךלמה םיהלאה
׃הדר 10 רבדיו והילא הנעיו
םישמחה רש־לא
ינא םיהלא שיא־םאו
םימשה ־ןמ שא דרת
ךתא לכאתו
שא דרתו ךישמח־תאו
לכאתו םימשה־ןמ
׃וישמח־תאו ותא 11 וילא חלשיו בשיו
רחא םישמח־רש
רבדיו ןעיו וישמחו
םיהלאה שיא וילא
הרהמ ךלמה רמא־הכ
׃הדר 12 רבדיו הילא ןעיו
שיא־םא םהילא
שא דרת ינא םיהלאה
לכאתו םימשה־ןמ
ךישמח־תאו ךתא
םיהלא־שא דרתו
לכאתו םימשה־ןמ
׃וישמח־תאו ותא 13 חלשיו בשיו
םישלש םישמח־רש
אביו לעיו וישמחו
ישילשה םישמחה־רש
ויכרב־לע ערכיו
ןנחתיו והילא דגנל
וילא רבדיו וילא
םיהלאה שיא
שפנו ישפנ אנ־רקית
םישמח הלא ךידבע
׃ךיניעב 14 שא הדרי הנה
לכאתו םימשה־ןמ
םישמחה ירש ינש־תא
־תאו םינשארה
רקית התעו םהישמח
׃ךיניעב ישפנ 15 הוהי ךאלמ רבדיו
ותוא דר והילא־לא
וינפמ ארית־לא
ותוא דריו םקיו
׃ךלמה־לא 16 רמא־הכ וילא רבדיו
תחלש־רשא ןעי הוהי
לעבב שרדל םיכאלמ
ןורקע יהלא בובז
םיהלא־ןיא ילבמה
ורבדב שרדל לארשיב
תילע־רשא הטמה ןכל
הנממ דרת־אל םש
׃תומת תומ־יכ 17 הוהי רבדכ תמיו
והילא רבד־רשא
ויתחת םרוהי ךלמיו
םרוהיל םיתש תנשב
ךלמ טפשוהי־ןב
היה־אל יכ הדוהי
׃ןב ול 18 והיזחא ירבד רתיו
המה־אולה השע רשא
רפס־לע םיבותכ
יכלמל םימיה ירבד
׃לארשי

« Prev 2 Kings 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |