« Prev 2 Kings 3 Next »

Chapter 3

1 באחא־ןב םרוהיו
לארשי־לע ךלמ
הנמש תנשב ןורמשב
ךלמ טפשוהיל הרשע
ךלמיו הדוהי
׃הנש הרשע־םיתש 2 יניעב ערה השעיו
ויבאכ אל קר הוהי
רסיו ומאכו
רשא לעבה תבצמ־תא
׃ויבא השע 3 םעברי תואטחב קר
איטחה־רשא טבנ־ןב
קבד לארשי־תא
׃הנממ רס־אל 4 באומ־ךלמ עשימו
בישהו דקנ היה
לארשי־ךלמל
האמו םירכ ףלא־האמ
׃רמצ םיליא ףלא 5 באחא תומכ יהיו
באומ־ךלמ עשפיו
׃לארשי ךלמב 6 םרוהי ךלמה אציו
ןורמשמ אוהה םויב
דקפיו
׃לארשי־לכ־תא 7 חלשיו ךליו
טפשוהי־לא
רמאל הדוהי־ךלמ
יב עשפ באומ ךלמ
באומ־לא יתא ךלתה
הלעא רמאיו המחלמל
ימעכ ךומכ ינומכ
יסוסכ ךמעכ
׃ךיסוסכ 8 ךרדה הז־יא רמאיו
ךרד רמאיו הלענ
׃םודא רבדמ 9 לארשי ךלמ ךליו
ךלמו הדוהי־ךלמו
ךרד ובסיו םודא
־אלו םימי תעבש
הנחמל םימ היה
רשא המהבלו
׃םהילגרב 10 לארשי ךלמ רמאיו
הוהי ארק־יכ ההא
הלאה םיכלמה תשלשל
םתוא תתל
׃באומ־דיב 11 ןיאה טפשוהי רמאיו
הוהיל איבנ הפ
הוהי־תא השרדנו
דחא ןעיו ותואמ
לארשי־ךלמ ידבעמ
עשילא הפ רמאיו
קצי־רשא טפש־ןב
׃והילא ידי־לע םימ 12 שי טפשוהי רמאיו
הוהי־רבד ותוא
ךלמ וילא ודריו
טפשוהיו לארשי
׃םודא ךלמו 13 עשילא רמאיו
לארשי ךלמ־לא
ךל ךלו יל־המ
ךיבא יאיבנ־לא
ךמא יאיבנ ־לאו
ךלמ ול רמאיו
ארק־יכ לא לארשי
םיכלמה תשלשל הוהי
םתוא תתל הלאה
׃באומ־דיב 14 עשילא רמאיו
רשא תואבצ הוהי־יח
יכ וינפל יתדמע
טפשוהי ינפ ילול
אשנ ינא הדוהי־ךלמ
ךילא טיבא־םא
׃ךארא־םאו 15 ןגנמ יל־וחק התעו
ןגנמה ןגנכ היהו
וילע יהתו
׃הוהי־די 16 הוהי רמא הכ רמאיו
םיבג הזה לחנה השע
׃םיבג 17 הוהי רמא הכ־יכ
חור וארת־אל
םשג וארת־אלו
אלמי אוהה לחנהו
םתא םתיתשו םימ
׃םכתמהבו םכינקמו 18 יניעב תאז לקנו
באומ־תא ןתנו הוהי
׃םכדיב 19 ריע־לכ םתיכהו
ריע־לכו רצבמ
בוט ץע־לכו רוחבמ
־יניעמ־לכו וליפת
לכו ומתסת םימ
ובאכת הבוטה הקלחה
׃םינבאב 20 תולעכ רקבב יהיו
םימ־הנהו החנמה
םודא ךרדמ םיאב
־תא ץראה אלמתו
׃םימה 21 ועמש באומ־לכו
םיכלמה ולע־יכ
וקעציו םב םחלהל
הרגח רגח לכמ
ודמעיו הלעמו
׃לובגה־לע 22 רקבב ומיכשיו
החרז שמשהו
ואריו םימה־לע
םימה־תא דגנמ באומ
׃םדכ םימדא 23 ברחה הז םד ורמאיו
וכיו םיכלמה וברחנ
התעו והער־תא שיא
׃באומ ללשל 24 הנחמ־לא ואביו
לארשי ומקיו לארשי
באומ־תא וכיו
םהינפמ וסניו
תוכהו הב־וביו
׃באומ־תא 25 וסרהי םירעהו
הבוט הקלח־לכו
ונבא־שיא וכילשי
־ןיעמ־לכו הואלמו
ומתסי םימ
וליפי בוט־ץע־לכו
הינבא ריאשה־דע
ובסיו תשרח ריקב
׃הוכיו םיעלקה 26 באומ ךלמ אריו
ונממ קזח־יכ
ותוא חקיו המחלמה
ףלש שיא תואמ־עבש
ךלמ־לא עיקבהל ברח
׃ולכי אלו םודא 27 רוכבה ונב־תא חקיו
ויתחת ךלמי־רשא
הלע והלעיו
־ףצק יהיו המחה־לע
לארשי־לע לודג
ובשיו וילעמ ועסיו
׃ץראל

« Prev 2 Kings 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |