« Prev 2 Chronicles 32 Next »

Chapter 32

1 תמאהו םירבדה ירחא
בירחנס אב הלאה
אביו רושא־ךלמ
־לע ןחיו הדוהיב
תורצבה םירעה
׃וילא םעקבל רמאיו 2 והיקזחי אריו
בירחנס אב־יכ
המחלמל וינפו
׃םלשורי־לע 3 וירש־םע ץעויו
םותסל וירבגו
תוניעה ימימ־תא
ריעל ץוחמ רשא
׃והורזעיו 4 בר־םע וצבקיו
ומתסיו
תוניעמה־לכ־תא
ףטושה לחנה־תאו
רמאל ץראה־ךותב
יכלמ ואובי המל
םימ ואצמו רושא
׃םיבר 5 ןביו קזחתיו
המוחה־לכ־תא
לעיו הצורפה
הצוחלו תולדגמה־לע
קזחיו תרחא המוחה
דיוד ריע אולמה־תא
ברל חלש שעיו
׃םינגמו 6 תומחלמ ירש ןתיו
םצבקיו םעה־לע
רעש בוחר־לא וילא
־לע רבדיו ריעה
׃רמאל םבבל 7 וצמאו וקזח
ותחת־לאו וארית־לא
רושא ךלמ ינפמ
ןומהה־לכ ינפלמו
ונמע־יכ ומע־רשא
׃ומעמ בר 8 רשב עורז ומע
וניהלא הוהי ונמעו
םחלהלו ונרזעל
וכמסיו ונתמחלמ
ירבד־לע םעה
והיקזחי
׃הדוהי־ךלמ 9 בירחנס חלש הז רחא
וידבע רושא־ךלמ
אוהו המילשורי
־לכו שיכל־לע
ומע ותלשממ
ךלמ והיקזחי־לע
הדוהי
רשא הדוהי־לכ־לעו
׃רמאל םלשוריב 10 ךלמ בירחנס רמא הכ
םתא המ־לע רושא
םיבשיו םיחטב
׃םלשוריב רוצמב 11 תיסמ והיקזחי אלה
םכתא תתל םכתא
אמצבו בערב תומל
וניהלא הוהי רמאל
ךלמ ףכמ ונליצי
׃רושא 12 והיקזחי אוה־אלה
ויתמב־תא ריסה
רמאיו ויתחבזמ־תאו
םלשורילו הדוהיל
חבזמ ינפל רמאל
וילעו ווחתשת דחא
׃וריטקת 13 יתישע המ ועדת אלה
לכל יתובאו ינא
לוכיה תוצראה ימע
יוג יהלא ולכי
ליצהל תוצראה
׃ידימ םצרא־תא 14 םיוגה יהלא־לכב ימ
ומירחה רשא הלאה
לוכי רשא יתובא
ומע ־תא ליצהל
לכוי יכ ידימ
םכתא ליצהל םכיהלא
׃ידימ 15 םכתא אישי־לא התעו
תיסי־לאו והיקזח
תאזכ םכתא
־יכ ול ונימאת־לאו
הולא־לכ לכוי אל
הכלממו יוג־לכ
ידימ ומע ליצהל
יכ ףא יתובא דימו
וליצי־אל םכיהלא
׃ידימ םכתא 16 וידבע ורבד דועו
םיהלאה הוהי־לע
׃ודבע והיקזחי לעו 17 ףרחל בתכ םירפסו
לארשי יהלא הוהיל
רמאל וילע רמאלו
תוצראה יוג יהלאכ
םמע וליצה־אל רשא
ליצי־אל ןכ ידימ
ומע והיקזחי יהלא
׃ידימ 18 לודג־לוקב וארקיו
םע־לע תידוהי
רשא םלשורי
םאריל המוחה־לע
ודכלי ןעמל םלהבלו
׃ריעה־תא 19 יהלא־לא ורבדיו
יהלא לעכ םלשורי
ידי השעמ ץראה ימע
׃םדאה 20 והיקזחי ללפתיו
והיעשיו ךלמה
איבנה ץומא־ןב
וקעזיו תאז־לע
׃םימשה 21 ךאלמ הוהי חלשיו
ליח רובג־לכ דחכיו
הנחמב רשו דיגנו
בשיו רושא ךלמ
וצראל םינפ תשבב
ויהלא תיב אביו
םש ויעמ ואיצימו
׃ברחב והליפה 22 הוהי עשויו
תאו והיקזחי־תא
דימ םלשורי יבשי
רושא־ךלמ בירחנס
םלהניו לכ־דימו
׃ביבסמ 23 החנמ םיאיבמ םיברו
םלשוריל הוהיל
והיקזחיל תונדגמו
אשניו הדוהי ךלמ
םיוגה־לכ יניעל
׃ןכ־ירחאמ 24 הלח םהה םימיב
תומל־דע והיקזחי
הוהי־לא ללפתיו
תפומו ול רמאיו
׃ול ןתנ 25 וילע למגכ־אלו
יכ והיקזחי בישה
וילע יהיו ובל הבג
הדוהי ־לעו ףצק
׃םלשוריו 26 והיקזחי ענכיו
אוה ובל הבגב
םלשורי יבשיו
ףצק םהילע אב־אלו
ימיב הוהי
׃והיקזחי 27 רשע והיקזחיל יהיו
דאמ הברה דובכו
ול־השע תורצאו
ןבאלו בהזלו ףסכל
םימשבלו הרקי
ילכ לכלו םינגמלו
׃הדמח 28 תאובתל תונכסמו
רהציו שוריתו ןגד
המהב־לכל תוראו
םירדעו המהבו
׃תורואל 29 ול השע םירעו
רקבו ןאצ־הנקמו
ול־ןתנ יכ ברל
בר שוכר םיהלא
׃דאמ 30 םתס והיקזחי אוהו
ימימ אצומ־תא
ןוילעה ןוחיג
הברעמ־הטמל םרשייו
חלציו דיוד ריעל
והיקזחי
׃והשעמ־לכב 31 ירש יצילמב ןכו
וילע םיחלשמה לבב
רשא תפומה שרדל
ובזע ץראב היה
ותוסנל םיהלאה
׃ובבלב־לכ תעדל 32 והיקזחי ירבד רתיו
םיבותכ םנה וידסחו
והיעשי ןוזחב
איבנה ץומא־ןב
הדוהי־יכלמ רפס־לע
׃לארשיו 33 והיקזחי בכשיו
והרבקיו ויתבא־םע
ירבק הלעמב
דובכו דיוד־ינב
ותומב ול ־ושע
יבשיו הדוהי־לכ
השנמ ךלמיו םלשורי
׃ויתחת ונב

« Prev 2 Chronicles 32 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |