« Prev 2 Chronicles 31 Next »

Chapter 31

1 תאז־לכ תולככו
לארשי־לכ ואצי
ירעל םיאצמנה
ורבשיו הדוהי
ועדגיו תובצמה
וצתניו םירשאה
תומבה־תא
תחבזמה־תאו
ןמינבו הדוהי־לכמ
השנמו םירפאבו
ובושיו הלכל־דע
שיא לארשי ינב־לכ
׃םהירעל ותזחאל 2 והיקזחי דמעיו
םינהכה תוקלחמ־תא
םתוקלחמ־לע םיולהו
ותדבע יפכ שיא
םיוללו םינהכל
תרשל םימלשלו הלעל
ללהלו תודהלו
׃הוהי תונחמ ירעשב 3 ךלמה תנמו
תולעל ושוכר־ןמ
ברעהו רקבה תולעל
תותבשל תולעהו
םידעמלו םישדחלו
׃הוהי תרותב בותככ 4 יבשויל םעל רמאיו
תנמ תתל םלשורי
םיולהו םינהכה
תרותב וקזחי ןעמל
׃הוהי 5 וברה רבדה ץרפכו
תישאר לארשי־ינב
רהציו שורית ןגד
תאובת לכו שבדו
ברל לכה רשעמו הדש
׃ואיבה 6 הדוהיו לארשי ינבו
ירעב םיבשויה
רשעמ םה־םג הדוהי
רשעמו ןאצו רקב
םישדקמה םישדק
םהיהלא הוהיל
תומרע ונתיו ואיבה
׃תומרע 7 ולחה ישלשה שדחב
דוסיל תומרעה
׃ולכ יעיבשה שדחבו 8 והיקזחי ואביו
ואריו םירשהו
וכרביו תומרעה־תא
ומע תאו הוהי־תא
׃לארשי 9 והיקזחי שרדיו
םיולהו םינהכה־לע
׃תומרעה־לע 10 והירזע וילא רמאיו
תיבל שארה ןהכה
לחהמ רמאיו קודצ
איבל המורתה
לוכא הוהי־תיב
רתוהו עובשו
הוהי יכ בורל־דע
רתונהו ומע־תא ךרב
׃הזה ןומהה ־תא 11 והיקזחי רמאיו
תיבב תוכשל ןיכהל
׃וניכיו הוהי 12 המורתה־תא ואיביו
םישדקהו רשעמהו
םהילעו הנומאב
יולה והיננוכ דיגנ
׃הנשמ והיחא יעמשו 13 והיזזעו לאיחיו
לאהשעו תחנו
דבזויו תומיריו
והיכמסיו לאילאו
והינבו תחמו
דימ םידיקפ
יעמשו והיננוכ
דקפמב ויחא
ךלמה והיקזחי
דיגנ והירזעו
׃םיהלאה־תיב 14 הנמי־ןב ארוקו
החרזמל רעושה יולה
םיהלאה תובדנ לע
הוהי תמורת תתל
׃םישדקה ישדקו 15 ןדע ודי־לעו
עושיו ןמינמו
והירמא והיעמשו
ירעב והינכשו
תתל הנומאב םינהכה
תוקלחמב םהיחאל
׃ןטקכ לודגכ 16 םשחיתה דבלמ
שולש ןבמ םירכזל
הלעמלו םינש
הוהי־תיבל אבה־לכל
ומויב םוי־רבדל
םתורמשמב םתדובעל
׃םהיתוקלחמכ 17 םינהכה שחיתה תאו
םהיתובא תיבל
םירשע ןבמ םיולהו
הלעמלו הנש
םהיתורמשמב
׃םהיתוקלחמב 18 םפט־לכב שחיתהלו
םהינבו םהישנ
להק־לכל םהיתונבו
םתנומאב יכ
׃שדק־ושדקתי 19 םינהכה ןרהא ינבלו
םהירע שרגמ ידשב
ריעו ריע־לכב
ובקנ רשא םישנא
תונמ תתל תומשב
םינהכב רכז־לכל
׃םיולב שחיתה־לכלו 20 והיקזחי תאזכ שעיו
שעיו הדוהי־לכב
תמאהו רשיהו בוטה
׃ויהלא הוהי ינפל 21 לחה־רשא השעמ־לכבו
םיהלאה־תיב תדובעב
הוצמבו הרותבו
ויהלאל שרדל
השע ובבל־לכב
׃חילצהו

« Prev 2 Chronicles 31 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |