« Prev 2 Chronicles 30 Next »

Chapter 30

1 והיקזחי חלשיו
לארשי־לכ־לע
תורגא־םגו הדוהיו
םירפא־לע בתכ
אובל השנמו
םלשוריב הוהי־תיבל
הוהיל חספ תושעל
׃לארשי יהלא 2 וירשו ךלמה ץעויו
םלשוריב להקה־לכו
שדחב חספה תושעל
׃ינשה 3 ותשעל ולכי אל יכ
יכ איהה תעב
ושדקתה־אל םינהכה
־אל םעהו ידמל
׃םלשוריל ופסאנ 4 יניעב רבדה רשייו
יניעבו ךלמה
׃להקה־לכ 5 רבד ודימעיו
לוק ריבעהל
לארשי־לכב
ןד־דעו עבש־ראבמ
חספ תושעל אובל
לארשי־יהלא הוהיל
ברל אל יכ םלשוריב
׃בותככ ושע 6 םיצרה וכליו
ךלמה דימ תורגאב
לארשי־לכב וירשו
תוצמכו הדוהיו
ינב רמאל ךלמה
ובוש לארשי
יהלא הוהי־לא
לארשיו קחצי םהרבא
הטילפה ־לא בשיו
ףכמ םכל תראשנה
׃רושא יכלמ 7 םכיתובאכ ויהת־לאו
ולעמ רשא םכיחאכו
יהלא הוהיב
םנתיו םהיתובא
םתא רשאכ המשל
׃םיאר 8 םכפרע ושקת־לא התע
די־ונת םכיתובאכ
ושדקמל ואבו הוהיל
םלועל שידקה רשא
הוהי־תא ודבעו
םכמ בשיו םכיהלא
׃ופא ןורח 9 הוהי־לע םכבושב יכ
םכינבו םכיחא
ינפל םימחרל
ץראל בושלו םהיבוש
ןונח־יכ תאזה
םכיהלא הוהי םוחרו
םכמ םינפ ריסי־אלו
׃וילא ובושת־םא 10 םירבע םיצרה ויהיו
ריעל ריעמ
השנמו םירפא־ץראב
ויהיו ןולבז־דעו
םהילע םיקיחשמ
׃םב םיגעלמו 11 רשאמ םישנא־ךא
ןולבזמו השנמו
ואביו וענכנ
׃םלשוריל 12 די התיה הדוהיב םג
בל םהל תתל םיהלאה
תוצמ תושעל דחא
רבדב םירשהו ךלמה
׃הוהי 13 םלשורי ופסאיו
גח־תא תושעל בר־םע
ינשה שדחב תוצמה
׃דאמ ברל להק 14 וריסיו ומקיו
רשא תוחבזמה־תא
תאו םלשוריב
וריסה תורטקמה־לכ
לחנל וכילשיו
׃ןורדק 15 חספה וטחשיו
שדחל רשע העבראב
םינהכהו ינשה
ומלכנ םיולהו
ואיביו ושדקתיו
׃הוהי תיב תולע 16 םדמע־לע ודמעיו
השמ תרותכ םטפשמכ
םינהכה םיהלאה־שיא
דימ םדה ־תא םיקרז
׃םיולה 17 רשא להקב תבר־יכ
םיולהו ושדקתה־אל
םיחספה תטיחש־לע
רוהט אל לכל
׃הוהיל שידקהל 18 תבר םעה תיברמ יכ
השנמו םירפאמ
אל ןולבזו רכששי
ולכא־יכ ורהטה
בותככ אלב חספה־תא
והיקזחי ללפתה יכ
הוהי רמאל םהילע
׃דעב רפכי בוטה 19 ןיכה ובבל־לכ
הוהי םיהלאה שורדל
אלו ויתובא יהלא
׃שדקה תרהטכ 20 הוהי עמשיו
אפריו והיקזחי־לא
׃םעה־תא 21 לארשי־ינב ושעיו
םלשוריב םיאצמנה
תעבש תוצמה גח־תא
הלודג החמשב םימי
םוי הוהיל םיללהמו
םיולה םויב
זע־ילכב םינהכהו
׃הוהיל 22 והיקזחי רבדיו
םיולה־לכ בל־לע
בוט־לכש םיליכשמה
ולכאיו הוהיל
תעבש דעומה־תא
יחבז םיחבזמ םימיה
םידותמו םימלש
יהלא הוהיל
׃םהיתובא 23 להקה־לכ וצעויו
םימי תעבש תושעל
ושעיו םירחא
׃החמש םימי־תעבש 24 והיקזח יכ
םירה הדוהי־ךלמ
םירפ ףלא להקל
ןאצ םיפלא תעבשו
להקל ומירה םירשהו
ןאצו ףלא םירפ
םיפלא תרשע
םינהכ ושדקתיו
׃ברל 25 להק־לכ וחמשיו
םינהכהו הדוהי
להקה־לכו םיולהו
לארשימ םיאבה
ץראמ םיאבה םירגהו
םיבשויהו לארשי
׃הדוהיב 26 הלודג־החמש יהתו
ימימ יכ םלשוריב
ךלמ דיוד־ןב המלש
תאזכ אל לארשי
׃םלשוריב 27 םינהכה ומקיו
וכרביו םיולה
עמשיו םעה־תא
םתלפת אובתו םלוקב
׃םימשל ושדק ןועמל

« Prev 2 Chronicles 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |