« Prev 2 Chronicles 33 Next »

Chapter 33

1 הנש הרשע םיתש־ןב
םישמחו וכלמב השנמ
ךלמ הנש שמחו
׃םלשוריב 2 יניעב ערה שעיו
תובעותכ הוהי
שירוה רשא םיוגה
ינב ינפמ הוהי
׃לארשי 3 ןביו בשיו
ץתנ רשא תומבה־תא
םקיו ויבא והיקזחי
םילעבל תוחבזמ
וחתשיו תורשא שעיו
םימשה אבצ־לכל
׃םתא דבעיו 4 תיבב תוחבזמ הנבו
הוהי רמא רשא הוהי
ימש־היהי םלשוריב
׃םלועל 5 תוחבזמ ןביו
םימשה אבצ־לכל
תורצח יתשב
׃הוהי־תיב 6 ריבעה אוהו
יגב שאב וינב־תא
שחנו ןנועו םנה־ןב
בוא השעו ףשכו
הברה ינועדיו
יניעב ערה תושעל
׃וסיעכהל הוהי 7 למסה לספ־תא םשיו
תיבב השע רשא
רמא רשא םיהלאה
דיוד־לא םיהלא
תיבב ונב המלש־לאו
רשא םלשוריבו הזה
יטבש לכמ יתרחב
־תא םישא לארשי
׃םוליעל ימש 8 ריסהל ףיסוא אלו
לעמ לארשי לגר־תא
יתדמעה רשא המדאה
קר םכיתבאל
תא תושעל ורמשי־םא
םיתיוצ רשא־לכ
םיקחהו הרותה־לכל
־דיב םיטפשמהו
׃השמ 9 השנמ עתיו
יבשיו הדוהי־תא
ער תושעל םלשורי
רשא םיוגה־ןמ
ינפמ הוהי דימשה
׃לארשי ינב 10 הוהי רבדיו
ומע־לאו השנמ־לא
׃ובישקה אלו 11 םהילע הוהי אביו
רשא אבצה ירש־תא
ודכליו רושא ךלמל
םיחחב השנמ־תא
םיתשחנב והרסאיו
׃הלבב והכילויו 12 הלח ול רצהכו
ויהלא הוהי ינפ־תא
ינפלמ דאמ ענכיו
׃ויתבא יהלא 13 רתעיו וילא ללפתיו
ותנחת עמשיו ול
םלשורי והבישיו
השנמ עדיו ותוכלמל
אוה הוהי יכ
׃םיהלאה 14 המוח הנב ןכ־ירחאו
דיוד־ריעל הנוציח
לחנב ןוחיגל הברעמ
םיגדה רעשב אובלו
ההיבגיו לפעל בבסו
ליח־ירש םשיו דאמ
תורצבה םירעה־לכב
׃הדוהיב 15 רכנה יהלא־תא רסיו
תיבמ למסה־תאו
תוחבזמה־לכו הוהי
רהב הנב רשא
םלשוריבו הוהי־תיב
׃ריעל הצוח ךלשיו 16 הוהי חבזמ־תא ןכיו
יחבז וילע חבזיו
רמאיו הדותו םימלש
דובעל הדוהיל
יהלא הוהי־תא
׃לארשי 17 םיחבז םעה דוע לבא
הוהיל קר תומבב
׃םהיהלא 18 השנמ ירבד רתיו
ויהלא־לא ותלפתו
םיזחה ירבדו
םשב וילא םירבדמה
לארשי יהלא הוהי
יכלמ ירבד־לע םנה
׃לארשי 19 ול־רתעהו ותלפתו
ולעמו ותאטח־לכו
הנב רשא תומקמהו
דימעהו תומב םהב
םילספהו םירשאה
םנה וענכה ינפל
ירבד לע םיבותכ
׃יזוח 20 השנמ בכשיו
והרבקיו ויתבא־םע
ןומא ךלמיו ותיב
׃ויתחת ונב 21 םיתשו םירשע־ןב
וכלמב ןומא הנש
ךלמ םינש םיתשו
׃םלשוריב 22 יניעב ערה שעיו
השע רשאכ הוהי
ויבא השנמ
רשא םיליספה־לכלו
חבז ויבא השנמ השע
׃םדבעיו ןומא 23 ינפלמ ענכנ אלו
השנמ ענכהכ הוהי
ןומא אוה יכ ויבא
׃המשא הברה 24 וידבע וילע ורשקיו
׃ותיבב והתימיו 25 תא ץראה־םע וכיו
ךלמה־לע םירשקה־לכ
וכילמיו ןומא
־תא ץראה־םע
׃ויתחת ונב והישאי

« Prev 2 Chronicles 33 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |