« Prev 2 Chronicles 3 Next »

Chapter 3

1 תונבל המלש לחיו
הוהי־תיב־תא
רהב םלשוריב
הארנ רשא הירומה
רשא והיבא דיודל
דיוד םוקמב ןיכה
׃יסוביה ןנרא ןרגב 2 שדחב תונבל לחיו
תנשב ינשב ינשה
׃ותוכלמל עברא 3 המלש דסוה הלאו
תיב־תא תונבל
תומא ךראה םיהלאה
תומא הנושארה הדמב
תומא בחרו םישש
׃םירשע 4 ינפ־לע רשא םלואהו
ינפ־לע ךראה
תומא תיבה־בחר
האמ הבגהו םירשע
והפציו םירשעו
׃רוהט בהז המינפמ 5 לודגה תיבה תאו
םישורב ץע הפח
בוט בהז והפחיו
םירמת וילע לעיו
׃תורשרשו 6 ןבא תיבה־תא ףציו
בהזהו תראפתל הרקי
׃םיורפ בהז 7 תיבה־תא ףחיו
םיפסה תורקה
ויתותלדו ויתוריקו
םיבורכ חתפו בהז
׃תוריקה ־לע 8 שדק־תיב־תא שעיו
וכרא םישדקה
תיבה־בחר ינפ־לע
ובחרו םירשע תומא
והפחיו םירשע תומא
שש םירככל בוט בהז
׃תואמ 9 תורמסמל לקשמו
בהז םישמח םילקשל
׃בהז הפח תוילעהו 10 שדק־תיבב שעיו
םיבורכ םישדקה
םיעצעצ השעמ םינש
׃בהז םתא ופציו 11 םיבורכה יפנכו
םירשע תומא םכרא
תומאל דחאה ףנכ
ריקל תעגמ שמח
תרחאה ףנכהו תיבה
עיגמ שמח תומא
׃רחאה בורכה ףנכל 12 דחאה בורכה ףנכו
עיגמ שמח תומא
ףנכהו תיבה ריקל
שמח תומא תרחאה
בורכה ףנכל הקבד
׃רחאה 13 הלאה םיבורכה יפנכ
םירשע תומא םישרפ
םידמע םהו
םהינפו םהילגר־לע
׃תיבל 14 תכרפה־תא שעיו
ןמגראו תלכת
לעיו ץובו לימרכו
׃םיבורכ וילע 15 תיבה ינפל שעיו
תומא םינש םידומע
ךרא שמחו םישלש
־לע־רשא תפצהו
׃שמח תומא ושאר 16 ריבדב תורשרש שעיו
שאר־לע ןתיו
שעיו םידמעה
ןתיו האמ םינומר
׃תורשרשב 17 םידומעה־תא םקיו
דחא לכיהה ינפ־לע
דחאו ןימימ
־םש ארקיו לואמשהמ
םשו ןיכי ינימיה
׃זעב ילאמשה

« Prev 2 Chronicles 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |