« Prev 2 Chronicles 4 Next »

Chapter 4

1 תשחנ חבזמ שעיו
וכרא המא םירשע
ובחר המא םירשעו
׃ותמוק תומא רשעו 2 קצומ םיה־תא שעיו
ותפשמ המאב רשע
ביבס לוגע ותפש־לא
ותמוק המאב שמחו
המאב םישלש וקו
׃ביבס ותא בסי 3 תחת םירקב תומדו
ביבס ביבס ול
רשע ותא םיבבוס
־תא םיפיקמ המאב
םינש ביבס םיה
םיקוצי רקבה םירוט
׃ותקצמב 4 רשע םינש־לע דמוע
םינפ השלש רקב
םינפ השולשו הנופצ
םינפ השלשו המי
םינפ השלשו הבגנ
םהילע םיהו החרזמ
םהירחא־לכו הלעמלמ
׃התיב 5 ותפשו חפט ויבעו
חרפ סוכ־תפש השעמכ
םיתב קיזחמ הנשוש
׃ליכי םיפלא תשלש 6 הרשע םירויכ שעיו
ןימימ השמח ןתיו
לואמשמ השמחו
־תא םהב הצחרל
וחידי הלועה השעמ
הצחרל םיהו םב
׃וב םינהכל 7 תורנמ־תא שעיו
םטפשמכ רשע בהזה
שמח לכיהב ןתיו
שמחו ןימימ
׃לואמשמ 8 הרשע תונחלש שעיו
השמח לכיהב חניו
השמחו ןימימ
יקרזמ שעיו לואמשמ
׃האמ בהז 9 םינהכה רצח שעיו
הלודגה הרזעהו
הרזעל תותלדו
הפצ םהיתותלדו
׃תשחנ 10 ףתכמ ןתנ םיה־תאו
לוממ המדק תינמיה
׃הבגנ 11 םרוח שעיו
תוריסה־תא
םיעיה־תאו
לכיו תוקרזמה־תאו
־תא תושעל םריח
השע רשא הכאלמה
תיבב המלש ךלמל
׃םיהלאה 12 םינש םידומע
תורתכהו תולגהו
םידומעה שאר־לע
םיתש תוכבשהו םיתש
תולג יתש־תא תוסכל
שאר־לע רשא תורתכה
׃םידומעה 13 עברא םינומרה־תאו
תוכבשה יתשל תואמ
םינומר םירוט םינש
תוסכל תחאה הכבשל
תולג יתש־תא
ינפ־לע רשא תורתכה
׃םידומעה 14 השע תונכמה־תאו
השע תוריכה־תאו
׃תונכמה־לע 15 דחא םיה־תא
רשע־םינש רקבה־תאו
׃ויתחת 16 תוריסה־תאו
םיעיה־תאו
תוגלזמה־תאו
השע םהילכ־לכ־תאו
ךלמל ויבא םרוח
הוהי תיבל המלש
׃קורמ תשחנ 17 םקצי ןדריה רככב
המדאה יבעב ךלמה
ןיבו תוכס ןיב
׃התדרצ 18 המלש שעיו
ברל הלאה םילכה־לכ
רקחנ אל יכ דאמ
׃תשחנה לקשמ 19 תא המלש שעיו
תיב רשא םילכה־לכ
חבזמ תאו םיהלאה
תונחלשה ־תאו בהזה
׃םינפה םחל םהילעו 20 תורנמה־תאו
םרעבל םהיתרנו
ריבדה ינפל טפשמכ
׃רוגס בהז 21 תורנהו חרפהו
אוה בהז םיחקלמהו
׃בהז תולכמ 22 תוקרזמהו תורמזמהו
תותחמהו תופכהו
חתפו רוגס בהז
ויתותלד תיבה
שדקל תוימינפה
תיבה יתלדו םישדקה
׃בהז לכיהל

« Prev 2 Chronicles 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |