« Prev 2 Chronicles 2 Next »

Chapter 2

1 םיעבש המלש רפסיו
לבס שיא ףלא
שיא ףלא םינומשו
םיחצנמו רהב בצח
םיפלא תשלש םהילע
׃תואמ ששו 2 המלש חלשיו
רצ־ךלמ םרוח־לא
תישע רשאכ רמאל
יבא דיוד־םע
םיזרא ול־חלשתו
תבשל תיב ול־תונבל
׃וב 3 תיב־הנוב ינא הנה
יהלא הוהי םשל
ריטקהל ול שידקהל
םימס ־תרטק וינפל
תולעו דימת תכרעמו
תותבשל ברעלו רקבל
ידעומלו םישדחלו
םלועל וניהלא הוהי
׃לארשי־לע תאז 4 ינא־רשא תיבהו
לודג־יכ לודג הנוב
וניהלא
׃םיהלאה־לכמ 5 חכ־רצעי ימו
יכ תיב ול־תונבל
םימשה ימשו םימשה
ימו והלכלכי אל
ול־הנבא רשא ינא
ריטקהל־םא יכ תיב
׃וינפל 6 יל־חלש התעו
תושעל םכח־שיא
תשחנבו ףסכבו בהזב
ןוגראבו לזרבבו
עדיו תלכתו לימרכו
םיחותפ חתפל
ימע רשא םימכחה־םע
םלשוריבו הדוהיב
דיוד ןיכה רשא
׃יבא 7 םיזרא יצע יל־חלשו
םימוגלאו םישורב
ינא יכ ןונבלהמ
ךידבע רשא יתעדי
יצע תורכל םיעדוי
ידבע הנהו ןונבל
׃ךידבע־םע 8 םיצע יל ןיכהלו
תיבה יכ ברל
לודג הנוב ינא־רשא
׃אלפהו 9 יתרכל םיבטחל הנהו
םיטח יתתנ םיצעה
םירכ ךידבעל תוכמ
םירעשו ףלא םירשע
ףלא םירשע םירכ
םירשע םיתב ןייו
םיתב ןמשו ףלא
׃ףלא םירשע 10 רצ־ךלמ םרוח רמאיו
חלשיו בתכב
תבהאב המלש־לא
ךנתנ ומע־תא הוהי
׃ךלמ םהילע 11 ךורב םרוח רמאיו
לארשי יהלא הוהי
םימשה־תא השע רשא
ןתנ רשא ץראה־תאו
םכח ןב ךלמה דיודל
הניבו לכש עדוי
תיב־הנבי רשא
תיבו הוהיל
׃ותוכלמל 12 יתחלש התעו
הניב עדוי םכח־שיא
׃יבא םרוחל 13 ןד תונב־ןמ השא־ןב
ירצ־שיא ויבאו
תושעל עדוי
תשחנב ףסכבו־בהזב
םינבאב לזרבב
ןמגראב םיצעבו
ץובבו תלכתב
חתפלו לימרכבו
בשחלו חותפ־לכ
רשא תבשחמ־לכ
ךימכח־םע ול־ןתני
דיוד ינדא ימכחו
׃ךיבא 14 םיטחה התעו
ןמשה םירעשהו
רמא רשא ןייהו
׃וידבעל חלשי ינדא 15 םיצע תרכנ ונחנאו
ןונבלה־ןמ
םאיבנו ךכרצ־לככ
םי־לע תודספר ךל
םתא הלעת התאו ופי
׃םלשורי 16 המלש רפסיו
םיריגה םישנאה־לכ
לארשי ץראב רשא
רשא רפסה ירחא
ויבא דיוד םרפס
םישמחו האמ ואצמיו
םיפלא תשלשו ףלא
׃תואמ ששו 17 םיעבש םהמ שעיו
םינמשו לבס ףלא
תשלשו רהב בצח ףלא
תואמ ששו םיפלא
דיבעהל םיחצנמ
׃םעה־תא

« Prev 2 Chronicles 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |