« Prev 2 Chronicles 1 Next »

Chapter 1

1 המלש קזחתיו
ותוכלמ־לע דיוד־ןב
ומע ויהלא הוהיו
׃הלעמל והלדגיו 2 המלש רמאיו
ירשל לארשי־לכל
תואמהו םיפלאה
אישנ לכלו םיטפשלו
ישאר לארשי ־לכל
׃תובאה 3 המלש וכליו
המבל ומע להקה־לכו
םש־יכ ןועבגב רשא
דעומ להא היה
השע רשא םיהלאה
הוהי־דבע השמ
׃רבדמב 4 םיהלאה ןורא לבא
תירקמ דיוד הלעה
ול ןיכהב םירעי
ול־הטנ יכ דיוד
׃םלשוריב להא 5 רשא תשחנה חבזמו
ירוא־ןב לאלצב השע
ינפל םש רוח־ןב
והשרדיו הוהי ןכשמ
׃להקהו המלש 6 םש המלש לעיו
תשחנה חבזמ־לע
רשא הוהי ינפל
לעיו דעומ להאל
׃ףלא תולע וילע 7 הארנ אוהה הלילב
רמאיו המלשל םיהלא
׃ךל־ןתא המ לאש ול 8 םיהלאל המלש רמאיו
דיוד־םע תישע התא
לודג דסח יבא
׃ויתחת ינתכלמהו 9 םיהלא הוהי התע
דיוד םע ךרבד ןמאי
התא יכ יבא
בר םע־לע ינתכלמה
׃ץראה רפעכ 10 עדמו המכח התע
ינפל האצאו יל־ןת
האובאו הזה־םעה
־תא טפשי ימ־יכ
׃לודגה הזה ךמע 11 המלשל םיהלא־רמאיו
תאז התיה רשא ןעי
תלאש־אלו ךבבל־םע
דובכו םיסכנ רשע
ךיאנש שפנ תאו
אל םיבר םימי־םגו
ךל־לאשתו תלאש
רשא עדמו המכח
רשא ימע־תא טופשת
׃וילע ךיתכלמה 12 ןותנ עדמהו המכחה
םיסכנו רשעו ךל
רשא ךל־ןתא דובכו
םיכלמל ןכ היה־אל
ךירחאו ךינפל רשא
׃ןכ־היהי אל 13 המבל המלש אביו
םלשורי ןועבגב־רשא
דעומ להא ינפלמ
׃לארשי ־לע ךלמיו 14 בכר המלש ףסאיו
ול־יהיו םישרפו
תואמ־עבראו ףלא
ףלא רשע־םינשו בכר
ירעב םחיניו םישרפ
ךלמה־םעו בכרה
׃םלשוריב 15 ףסכה־תא ךלמה ןתיו
םלשוריב בהזה־תאו
םיזראה תאו םינבאכ
םימקשכ ןתנ
׃ברל הלפשב־רשא 16 רשא םיסוסה אצומו
םירצממ המלשל
ךלמה ירחס אוקמו
׃ריחמב וחקי אוקמ 17 ואיצויו ולעיו
ששב הבכרמ םירצממ
סוסו ףסכ תואמ
ןכו האמו םישמחב
םיתחה יכלמ־לכל
םדיב םרא יכלמו
׃ואיצוי 18 תונבל המלש רמאיו
תיבו הוהי םשל תיב
׃ותוכלמל

« Prev 2 Chronicles 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |