« Prev 1 Samuel 15 Next »

Chapter 15

1 לאומש רמאיו
חלש יתא לואש־לא
ךלמל ךחשמל הוהי
לארשי־לע ומע־לע
לוקל עמש התעו
׃הוהי ירבד 2 תואבצ הוהי רמא הכ
השע־רשא תא יתדקפ
לארשיל קלמע
ךרדב ול םש־רשא
׃םירצממ ותלעב 3 התיכהו ךל התע
םתמרחהו קלמע־תא
אלו ול־רשא־לכ־תא
התמהו וילע למחת
ללעמ השא־דע שיאמ
רושמ קנוי־דעו
למגמ הש־דעו
׃רומח־דעו 4 םעה־תא לואש עמשיו
םיאלטב םדקפיו
ילגר ףלא םיתאמ
־תא םיפלא תרשעו
׃הדוהי שיא 5 ריע־דע לואש אביו
׃לחנב בריו קלמע 6 לואש רמאיו
ורס וכל יניקה־לא
יקלמע ךותמ ודר
התאו ומע ךפסא־ןפ
דסח התישע
לארשי ינב־לכ־םע
םירצממ םתולעב
ךותמ יניק רסיו
׃קלמע 7 קלמע־תא לואש ךיו
רוש ךאוב הליוחמ
׃םירצמ ינפ־לע רשא 8 גגא־תא שפתיו
יח קלמע־ךלמ
םירחה םעה־לכ־תאו
׃ברח־יפל 9 םעהו לואש למחיו
בטימ־לעו גגא־לע
רקבהו ןאצה
םירכה־לעו םינשמהו
אלו בוטה־לכ־לעו
םמירחה ובא
הזבמנ הכאלמה־לכו
׃ומירחה התא סמנו 10 הוהי־רבד יהיו
׃רמאל לאומש־לא 11 יתכלמה־יכ יתמחנ
ךלמל לואש־תא
ירחאמ בש־יכ
םיקה אל ירבד־תאו
קעזיו לאומשל רחיו
׃הלילה־לכ הוהי־לא 12 תארקל לאומש םכשיו
דגיו רקבב לואש
רמאל לאומשל
הלמרכה לואש־אב
די ול ביצמ הנהו
דריו רבעיו בסיו
׃לגלגה 13 לאומש אביו
ול רמאיו לואש־לא
התא ךורב לואש
־תא יתמיקה הוהיל
׃הוהי רבד 14 המו לאומש רמאיו
הזה ןאצה־לוק
רקבה לוקו ינזאב
׃עמש יכנא רשא 15 יקלמעמ לואש רמאיו
למח רשא םואיבה
ןאצה בטימ־לע םעה
חבז ןעמל רקבהו
ךיהלא הוהיל
׃ונמרחה רתויה־תאו 16 לאומש רמאיו
ףרה לואש־לא
רשא תא ךל הדיגאו
ילא הוהי רבד
ול ורמאיו הלילה
׃רבד 17 אולה לאומש רמאיו
ךיניעב התא ןטק־םא
לארשי יטבש שאר
הוהי ךחשמיו התא
׃לארשי־לע ךלמל 18 ךרדב הוהי ךחלשיו
התמרחהו ךל רמאיו
קלמע־תא םיאטחה־תא
דע וב תמחלנו
׃םתא םתולכ 19 לוקב תעמש־אל המלו
ללשה־לא טעתו הוהי
יניעב ערה שעתו
׃הוהי 20 לואש רמאיו
רשא לאומש־לא
הוהי לוקב יתעמש
ךרדב ךלאו
הוהי ינחלש־רשא
ךלמ גגא־תא איבאו
קלמע־תאו קלמע
׃יתמרחה 21 ללשהמ םעה חקיו
תישאר רקבו ןאצ
הוהיל חבזל םרחה
׃לגלגב ךיהלא 22 ץפחה לאומש רמאיו
תולעב הוהיל
לוקב עמשכ םיחבזו
חבזמ עמש הנה הוהי
בלחמ בישקהל בוט
׃םיליא 23 ירמ םסק־תאטח יכ
רצפה םיפרתו ןואו
רבד־תא תסאמ ןעי
׃ךלממ ךסאמיו הוהי 24 לואש רמאיו
יתאטח לאומש־לא
יתרבע־יכ
הוהי־יפ־תא
יכ ךירבד־תאו
םעה־תא יתארי
׃םלוקב עמשאו 25 אנ אש התעו
ימע בושו יתאטח־תא
׃הוהיל הוחתשאו 26 לאומש רמאיו
בושא אל לואש־לא
התסאמ יכ ךמע
הוהי רבד־תא
תויהמ הוהי ךסאמיו
׃לארשי־לע ךלמ 27 תכלל לאומש בסיו
וליעמ־ףנכב קזחיו
׃ערקיו 28 לאומש וילא רמאיו
הוהי ערק
לארשי תוכלממ־תא
הנתנו םויה ךילעמ
׃ךממ בוטה ךערל 29 אל לארשי חצנ םגו
יכ םחני אלו רקשי
׃םחנהל אוה םדא אל 30 התע יתאטח רמאיו
דגנ אנ ינדבכ
דגנו ימע־ינקז
ימע בושו לארשי
הוהיל יתיוחתשהו
׃ךיהלא 31 ירחא לאומש בשיו
לואש וחתשיו לואש
׃הוהיל 32 ושיגה לאומש רמאיו
ךלמ גגא־תא ילא
וילא ךליו קלמע
רמאיו תנדעמ גגא
רס ןכא גגא
׃תומה־רמ 33 רשאכ לאומש רמאיו
ךברח םישנ הלכש
ךמא םישנמ לכשת־ןכ
לאומש ףסשיו
הוהי ינפל גגא־תא
׃לגלגב 34 התמרה לאומש ךליו
ותיב־לא הלע לואשו
׃לואש תעבג 35 לאומש ףסי־אלו
לואש־תא תוארל
ותומ םוי־דע
לאומש לבאתה־יכ
הוהיו לואש ־לא
ךילמה־יכ םחנ
׃לארשי־לע לואש־תא

« Prev 1 Samuel 15 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |