« Prev 1 Samuel 14 Next »

Chapter 14

1 רמאיו םויה יהיו
לואש־ןב ןתנוי
וילכ אשנ רענה־לא
־לא הרבענו הכל
רשא םיתשלפ בצמ
ויבאלו זלה רבעמ
׃דיגה אל 2 הצקב בשוי לואשו
ןומרה תחת העבגה
םעהו ןורגמב רשא
תואמ ששכ ומע רשא
׃שיא 3 בוטחא־ןב היחאו
דובכיא יחא
ילע־ןב סחניפ־ןב
אשנ ולשב הוהי ןהכ
עדי אל םעהו דופא
׃ןתנוי ךלה יכ 4 רשא תורבעמה ןיבו
רבעל ןתנוי שקב
םיתשלפ בצמ־לע
הזמ רבעהמ עלסה־ןש
רבעהמ עלסה־ןשו
ץצוב דחאה םשו הזמ
׃הנס דחאה םשו 5 קוצמ דחאה ןשה
שמכמ לומ ןופצמ
לומ בגנמ דחאהו
׃עבג 6 ןתנוהי רמאיו
וילכ אשנ רענה־לא
בצמ־לא הרבענו הכל
ילוא הלאה םילרעה
יכ ונל הוהי השעי
רוצעמ הוהיל ןיא
וא ברב עישוהל
׃טעמב 7 וילכ אשנ ול רמאיו
ךבבלב רשא־לכ השע
ךמע יננה ךל הטנ
׃ךבבלכ 8 הנה ןתנוהי רמאיו
םירבע ונחנא
ונילגנו םישנאה־לא
׃םהילא 9 ונילא ורמאי הכ־םא
ונעיגה־דע ומד
ונדמעו םכילא
הלענ אלו וניתחת
׃םהילא 10 ולע ורמאי הכ־םאו
ונילעו ונילע
הוהי םנתנ־יכ
ונל־הזו ונדיב
׃תואה 11 םהינש ולגיו
םיתשלפ בצמ־לא
הנה םיתשלפ ורמאיו
־ןמ םיאצי םירבע
רשא םירחה
׃םש־ואבחתה 12 הבצמה ישנא ונעיו
אשנ־תאו ןתנוי־תא
ולע ורמאיו וילכ
העידונו ונילא
רמאיו רבד םכתא
וילכ אשנ־לא ןתנוי
םנתנ־יכ ירחא הלע
׃לארשי דיב הוהי 13 ןתנוי לעיו
וילגר־לעו וידי־לע
וירחא וילכ אשנו
ןתנוי ינפל ולפיו
תתוממ וילכ אשנו
׃וירחא 14 הנשארה הכמה יהתו
ןתנוי הכה רשא
םירשעכ וילכ אשנו
הנעמ יצחבכ שיא
׃הדש דמצ 15 הנחמב הדרח יהתו
םעה־לכבו הדשב
ודרח תיחשמהו בצמה
ץראה זגרתו המה־םג
׃םיהלא תדרחל יהתו 16 לואשל םיפצה ואריו
הנהו ןמינב תעבגב
ךליו גומנ ןומהה
׃םלהו 17 םעל לואש רמאיו
אנ־ודקפ ותא רשא
ונמעמ ךלה ימ וארו
ןיא הנהו ודקפיו
׃וילכ אשנו ןתנוי 18 היחאל לואש רמאיו
םיהלאה ןורא השיגה
ןורא היה־יכ
אוהה םויב םיהלאה
׃לארשי ינבו 19 לואש רבד דע יהיו
ןומההו ןהכה־לא
םיתשלפ הנחמב רשא
ברו ךולה ךליו
לואש רמאיו
׃ךדי ףסא ןהכה־לא 20 לואש קעזיו
ותא רשא םעה־לכו
המחלמה־דע ואביו
שיא ברח התיה הנהו
הלודג המוהמ והערב
׃דאמ 21 ויה םירבעהו
לומתאכ םיתשלפל
םמע ולע רשא םושלש
־םגו ביבס הנחמב
תויהל המה
רשא לארשי־םע
׃ןתנויו לואש־םע 22 לארשי שיא לכו
םיאבחתמה
ועמש םירפא־רהב
םיתשלפ וסנ־יכ
המה־םג וקבדיו
׃המחלמב םהירחא 23 םויב הוהי עשויו
לארשי־תא אוהה
הרבע המחלמהו
׃ןוא תיב־תא 24 שגנ לארשי־שיאו
לאיו אוהה םויב
רמאל םעה־תא לואש
־רשא שיאה רורא
ברעה־דע םחל לכאי
אלו יביאמ יתמקנו
׃םחל םעה־לכ םעט 25 רעיב ואב ץראה־לכו
ינפ־לע שבד יהיו
׃הדשה 26 רעיה־לא םעה אביו
שבד ךלה הנהו
ודי גישמ־ןיאו
םעה ארי־יכ ויפ־לא
׃העבשה־תא 27 עמש־אל ןתנויו
ויבא עיבשהב
חלשיו םעה־תא
רשא הטמה הצק־תא
התוא לבטיו ודיב
בשיו שבדה תרעיב
הנארתו ויפ־לא ודי
׃ויניע 28 םעהמ שיא ןעיו
עיבשה עבשה רמאיו
רמאל םעה־תא ךיבא
שיאה רורא
םויה םחל לכאי־רשא
׃םעה ףעיו 29 רכע ןתנוי רמאיו
ץראה־תא יבא
ורא־יכ אנ־ואר
טעמ יתמעט יכ יניע
׃הזה שבד 30 לכא לכא אול יכ ףא
ללשמ םעה םויה
יכ אצמ רשא ויביא
הכמ התבר־אל התע
׃םיתשלפב 31 אוהה םויב וכיו
שמכממ םיתשלפב
םעה ףעיו הנליא
׃דאמ 32 ללש־לא םעה שעיו
רקבו ןאצ וחקיו
רקב ינבו
לכאיו הצרא־וטחשיו
׃םדה־לע םעה 33 רמאל לואשל ודיגיו
םיאטח םעה הנה
םדה־לע לכאל הוהיל
םתדגב רמאיו
ןבא םויה ילא־ולג
׃הלודג 34 וצפ לואש רמאיו
םהל םתרמאו םעב
שיא ילא ושיגה
והיש שיאו ורוש
םתלכאו הזב םתטחשו
הוהיל ואטחת־אלו
ושגיו םדה־לא לכאל
ורוש שיא םעה־לכ
הלילה ודיב
׃םש־וטחשיו 35 חבזמ לואש ןביו
לחה ותא הוהיל
׃הוהיל חבזמ תונבל 36 הדרנ לואש רמאיו
הליל םיתשלפ ירחא
רוא־דע םהב הזבנו
ראשנ ־אלו רקבה
ורמאיו שיא םהב
ךיניעב בוטה־לכ
ןהכה רמאיו השע
־לא םלה הברקנ
׃םיהלאה 37 םיהלאב לואש לאשיו
םיתשלפ ירחא דראה
לארשי דיב םנתתה
םויב והנע אלו
׃אוהה 38 ושג לואש רמאיו
םעה תונפ לכ םלה
המב וארו ועדו
תאזה תאטחה התיה
׃םויה 39 עישומה הוהי־יח יכ
יכ לארשי־תא
ןתנויב ונשי־םא
תומי תומ יכ ינב
והנע ןיאו
׃םעה־לכמ 40 לארשי־לכ־לא רמאיו
דחא רבעל ויהת םתא
ינב ןתנויו ינאו
דחא רבעל היהנ
םעה ורמאיו
בוטה לואש־לא
׃השע ךיניעב 41 לואש רמאיו
יהלא הוהי־לא
םימת הבה לארשי
לואשו ןתנוי דכליו
׃ואצי םעהו 42 וליפה לואש רמאיו
ןתנוי ןיבו יניב
׃ןתנוי דכליו ינב 43 לואש רמאיו
יל הדיגה ןתנוי־לא
ול־דגיו התישע המ
םעט רמאיו ןתנוי
הטמה הצקב יתמעט
שבד טעמ ידיב־רשא
׃תומא יננה 44 לואש רמאיו
הכו םיהלא השעי־הכ
תומת תומ־יכ ףסוי
׃ןתנוי 45 לואש־לא םעה רמאיו
רשא תומי ןתנויה
הלודגה העושיה השע
הלילח לארשיב תאזה
לפי־םא הוהי־יח
הצרא ושאר תרעשמ
השע םיהלא־םע־יכ
ודפיו הזה םויה
ןתנוי־תא םעה
׃תמ־אלו 46 ירחאמ לואש לעיו
םיתשלפו םיתשלפ
׃םמוקמל וכלה 47 הכולמה דכל לואשו
םחליו לארשי־לע
ויביא־לכב ביבס
ןומע ־ינבבו באומב
יכלמבו םודאבו
םיתשלפבו הבוצ
הנפי־רשא לכבו
׃עישרי 48 ךיו ליח שעיו
לציו קלמע־תא
דימ לארשי־תא
׃והסש 49 לואש ינב ויהיו
יושיו ןתנוי
יתש םשו עוש־יכלמו
הריכבה םש ויתנב
הנטקה םשו ברמ
׃לכימ 50 לואש תשא םשו
ץעמיחא־תב םעניחא
רניבא ואבצ־רש םשו
׃לואש דוד רנ־ןב 51 רנו לואש־יבא שיקו
רנבא־יבא
׃לאיבא־ןב 52 הקזח המחלמה יהתו
ימי לכ םיתשלפ־לע
לואש הארו לואש
רובג שיא־לכ
ליח־ןב־לכו
׃וילא והפסאיו

« Prev 1 Samuel 14 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |