« Prev 1 Samuel 13 Next »

Chapter 13

1 וכלמב לואש הנש־ןב
ךלמ םינש יתשו
׃לארשי־לע 2 לואש ול־רחביו
לארשימ םיפלא תשלש
לואש־םע ויהיו
רהבו שמכמב םיפלא
ויה ףלאו לא־תיב
תעבגב ןתנוי־םע
םעה רתיו ןימינב
׃וילהאל שיא חלש 3 ביצנ תא ןתנוי ךיו
עבגב רשא םיתשלפ
םיתשלפ ועמשיו
רפושב עקת לואשו
רמאל ץראה־לכב
׃םירבעה ועמשי 4 ועמש לארשי־לכו
לואש הכה רמאל
םיתשלפ ביצנ־תא
לארשי שאבנ־םגו
וקעציו םיתשלפב
לואש ירחא םעה
׃לגלגה 5 ופסאנ םיתשלפו
לארשי־םע םחלהל
בכר ףלא םישלש
םישרפ םיפלא תששו
רשא לוחכ םעו
ברל םיה־תפש־לע
שמכמב ונחיו ולעיו
׃ןוא תיב תמדק 6 יכ ואר לארשי שיאו
םעה שגנ יכ ול־רצ
םעה ואבחתיו
םיחוחבו תורעמב
םיחרצבו םיעלסבו
׃תורבבו 7 ורבע םירבעו
דג ץרא ןדריה־תא
ונדוע לואשו דעלגו
םעה־לכו לגלגב
׃וירחא ודרח 8 םימי תעבש לחייו
לאומש רשא דעומל
לאומש אב־אלו
םעה ץפיו לגלגה
׃וילעמ 9 ושגה לואש רמאיו
םימלשהו הלעה ילא
׃הלעה לעיו 10 תולעהל ותלככ יהיו
לאומש הנהו הלעה
לואש אציו אב
׃וכרבל ותארקל 11 המ לאומש רמאיו
לואש רמאיו תישע
ץפנ־יכ יתיאר־יכ
התאו ילעמ םעה
דעומל תאב־אל
םיתשלפו םימיה
׃שמכמ םיפסאנ 12 ודרי התע רמאו
לגלגה ילא םיתשלפ
אל הוהי ינפו
קפאתאו יתילח
׃הלעה הלעאו 13 לאומש רמאיו
אל תלכסנ לואש־לא
הוהי תוצמ־תא תרמש
יכ ךוצ רשא ךיהלא
הוהי ןיכה התע
ךתכלממ־תא
׃םלוע־דע לארשי־לא 14 ךתכלממ התעו
הוהי שקב םוקת־אל
ובבלכ שיא ול
דיגנל הוהי והוציו
תרמש אל יכ ומע־לע
׃הוהי ךוצ־רשא תא 15 לעיו לאומש םקיו
תעבג לגלגה־ןמ
לואש דקפיו ןמינב
םיאצמנה םעה־תא
׃שיא תואמ ששכ ומע 16 ונב ןתנויו לואשו
םמע אצמנה םעהו
ןמינב עבגב םיבשי
ונח םיתשלפו
׃שמכמב 17 הנחממ תיחשמה אציו
םישאר השלש םיתשלפ
הנפי דחא שארה
הרפע ךרד־לא
׃לעוש ץרא־לא 18 הנפי דחא שארהו
ןורח תיב ךרד
הנפי דחא שארהו
ףקשנה לובגה ךרד
םיעבצה יג־לע
׃הרבדמה 19 לכב אצמי אל שרחו
רמא־יכ לארשי ץרא
ושעי ןפ םיתשלפ
וא ברח םירבעה
׃תינח 20 לארשי־לכ ודריו
שיא שוטלל םיתשלפה
ותא־תאו ותשרחמ־תא
תאו ומדרק־תאו
׃ותשרחמ 21 םיפ הריצפה התיהו
םיתאלו תשרחמל
ןושלק שלשלו
ביצהלו םימדרקהלו
׃ןברדה 22 תמחלמ םויב היהו
ברח אצמנ אלו
םעה־לכ דיב תינחו
לואש־תא רשא
אצמתו ןתנוי־תאו
ןתנוילו לואשל
׃ונב 23 םיתשלפ בצמ אציו
׃שמכמ רבעמ־לא

« Prev 1 Samuel 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |