« Prev 1 Samuel 16 Next »

Chapter 16

1 הוהי רמאיו
יתמ־דע לאומש־לא
לואש־לא לבאתמ התא
ךלממ ויתסאמ ינאו
ךנרק אלמ לארשי־לע
ךחלשא ךלו ןמש
ימחלה־תיב ישי־לא
יל וינבב יתיאר־יכ
׃ךלמ 2 ךיא לאומש רמאיו
לואש עמשו ךלא
הוהי רמאיו ינגרהו
ךדיב חקת רקב תלגע
הוהיל חבזל תרמאו
׃יתאב 3 חבזב ישיל תארקו
תא ךעידוא יכנאו
יל תחשמו השעת־רשא
׃ךילא רמא־רשא תא 4 רשא תא לאומש שעיו
תיב אביו הוהי רבד
ינקז ודרחיו םחל
רמאיו ותארקל ריעה
׃ךאוב םלש 5 חבזל םולש רמאיו
ושדקתה יתאב הוהיל
חבזב יתא םתאבו
ישי־תא שדקיו
ארקיו וינב־תאו
׃חבזל םהל 6 אריו םאובב יהיו
ךא רמאיו באילא־תא
׃וחישמ הוהי דגנ 7 הוהי רמאיו
טבת־לא לאומש־לא
הבג־לאו והארמ־לא
והיתסאמ יכ ותמוק
הארי רשא אל יכ
הארי םדאה יכ םדאה
הארי הוהיו םיניעל
׃בבלל 8 ישי ארקיו
והרבעיו בדניבא־לא
רמאיו לאומש ינפל
רחב־אל הזב־םג
׃הוהי 9 המש ישי רבעיו
הזב־םג רמאיו
׃הוהי רחב־אל 10 תעבש ישי רבעיו
לאומש ינפל וינב
לאומש רמאיו
רחב־אל ישי־לא
׃הלאב הוהי 11 לאומש רמאיו
ומתה ישי־לא
דוע רמאיו םירענה
הער הנהו ןטקה ראש
לאומש רמאיו ןאצב
ונחקו החלש ישי־לא
ואב־דע בסנ־אל יכ
׃הפ 12 והאיביו חלשיו
ינומדא אוהו
בוטו םיניע הפי־םע
הוהי רמאיו יאר
הז־יכ והחשמ םוק
׃אוה 13 ןרק־תא לאומש חקיו
ותא חשמיו ןמשה
חלצתו ויחא ברקב
דוד ־לא הוהי־חור
הלעמו אוהה םויהמ
ךליו לאומש םקיו
׃התמרה 14 םעמ הרס הוהי חורו
ותתעבו לואש
׃הוהי תאמ הער־חור 15 לואש־ידבע ורמאיו
אנ־הנה וילא
הער םיהלא־חור
׃ךתעבמ 16 וננדא אנ־רמאי
ושקבי ךינפל ךידבע
ןגנמ עדי שיא
תויהב היהו רונכב
םיהלא־חור ךילע
ודיב ןגנו הער
׃ךל בוטו 17 לואש רמאיו
אנ־ואר וידבע־לא
ןגנל ביטימ שיא יל
׃ילא םתואיבהו 18 םירענהמ דחא ןעיו
יתיאר הנה רמאיו
ימחלה תיב ישיל ןב
ליח רובגו ןגנ עדי
ןובנו המחלמ שיאו
ראת שיאו רבד
׃ומע הוהיו 19 םיכאלמ לואש חלשיו
החלש רמאיו ישי־לא
ךנב דוד־תא ילא
׃ןאצב רשא 20 םחל רומח ישי חקיו
ידגו ןיי דאנו
חלשיו דחא םיזע
ונב דוד־דיב
׃לואש־לא 21 לואש־לא דוד אביו
וינפל דמעיו
דאמ והבהאיו
׃םילכ אשנ ול־יהיו 22 ישי־לא לואש חלשיו
דוד אנ־דמעי רמאל
ןח אצמ־יכ ינפל
׃יניעב 23 תויהב היהו
לואש־לא םיהלא־חור
רונכה־תא דוד חקלו
חורו ודיב ןגנו
ול בוטו לואשל
חור וילעמ הרסו
׃הערה

« Prev 1 Samuel 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |