« Prev 1 Kings 5 Next »

Chapter 5

1 לשומ היה המלשו
תוכלממה־לכב
ץרא רהנה־ןמ
לובג דעו םיתשלפ
החנמ םישגמ םירצמ
המלש־תא םידבעו
׃וייח ימי־לכ 2 המלש־םחל יהיו
רכ םישלש דחא םויל
׃חמק רכ םיששו תלס 3 םיארב רקב הרשע
יער רקב םירשעו
ליאמ דבל ןאצ האמו
רומחיו יבצו
׃םיסובא םירברבו 4 הדר אוה־יכ
רהנה רבע־לכב
הזע־דעו חספתמ
רהנה רבע יכלמ־לכב
ול היה םולשו
׃ביבסמ וירבע־לכמ 5 לארשיו הדוהי בשיו
ונפג תחת שיא חטבל
ןדמ ותנאת תחתו
לכ עבש ראב־דעו
׃המלש ימי 6 םיעברא המלשל יהיו
םיסוס תורא ףלא
רשע־םינשו ובכרמל
׃םישרפ ףלא 7 םיבצנה ולכלכו
המלש ךלמה־תא הלאה
ברקה־לכ תאו
המלש־ךלמה ןחלש־לא
ורדעי אל ושדח שיא
׃רבד 8 ןבתהו םירעשהו
ואבי שכרלו םיסוסל
רשא םוקמה־לא
שיא םש־היהי
׃וטפשמכ 9 המכח םיהלא ןתיו
הברה הנובתו המלשל
לוחכ בל בחרו דאמ
׃םיה תפש־לע רשא 10 המלש תמכח ברתו
םדק־ינב־לכ תמכחמ
׃םירצמ תמכח לכמו 11 םדאה־לכמ םכחיו
יחרזאה ןתיאמ
עדרדו לכלכו ןמיהו
־יהיו לוחמ ינב
םיוגה־לכב ומש
׃ביבס 12 םיפלא תשלש רבדיו
וריש יהיו לשמ
׃ףלאו השמח 13 םיצעה־לע רבדיו
רשא זראה־ןמ
בוזאה דעו ןונבלב
ריקב אצי רשא
המהבה־לע רבדיו
שמרה־לעו ףועה־לעו
׃םיגדה־לעו 14 םימעה־לכמ ואביו
המלש תמכח תא עמשל
ץראה יכלמ־לכ תאמ
ועמש רשא
׃ותמכח־תא 15 םריח חלשיו
וידבע־תא רוצ־ךלמ
יכ עמש יכ המלש־לא
תחת ךלמל וחשמ ותא
היה בהא יכ והיבא
דודל םריח
׃םימיה־לכ 16 המלש חלשיו
׃רמאל םריח־לא 17 דוד־תא תעדי התא
לכי אל יכ יבא
םשל תיב תונבל
ינפמ ויהלא הוהי
והבבס רשא המחלמה
םתא הוהי־תת דע
׃ולגר תופכ תחת 18 הוהי חינה התעו
ןיא ביבסמ יל יהלא
׃ער עגפ ןיאו ןטש 19 תונבל רמא יננהו
יהלא הוהי םשל תיב
הוהי רבד רשאכ
רמאל יבא דוד־לא
ךיתחת ןתא רשא ךנב
הנבי־אוה ךאסכ־לע
׃ימשל תיבה 20 הוצ התעו
םיזרא יל־ותרכיו
ידבעו ןונבלה־ןמ
ךידבע־םע ויהי
ךל ןתא ךידבע רכשו
יכ רמאת רשא לככ
ןיא יכ תעדי התא
־תרכל עדי שיא ונב
׃םינדצכ םיצע 21 םריח עמשכ יהיו
המלש ירבד־תא
רמאיו דאמ חמשיו
םויה הוהי ךורב
ןב דודל ןתנ רשא
ברה םעה־לע םכח
׃הזה 22 םריח חלשיו
רמאל המלש־לא
תחלש־רשא תא יתעמש
השעא ינא ילא
יצעב ךצפח ־לכ־תא
יצעבו םיזרא
׃םישורב 23 ודרי ידבע
המי ןונבלה־ןמ
תורבד םמישא ינאו
־רשא םוקמה־דע םיב
םיתצפנו ילא חלשת
התאו אשת התאו םש
תתל יצפח־תא השעת
׃יתיב םחל 24 ןתנ םוריח יהיו
םיזרא יצע המלשל
םישורב יצעו
׃וצפח־לכ 25 םריחל ןתנ המלשו
םיטח רכ ףלא םירשע
םירשעו ותיבל תלכמ
תיתכ ןמש רכ
םריחל המלש ןתי־הכ
׃הנשב הנש 26 המכח ןתנ הוהיו
ול־רבד רשאכ המלשל
םריח ןיב םלש יהיו
ותרכיו המלש ןיבו
׃םהינש תירב 27 סמ המלש ךלמה לעיו
יהיו לארשי־לכמ
ףלא םישלש סמה
׃שיא 28 הנונבל םחלשיו
שדחב םיפלא תרשע
ויהי שדח תופילח
םישדח םינש ןונבלב
םרינדאו ותיבב
׃סמה־לע 29 םיעבש המלשל יהיו
לבס אשנ ףלא
בצח ףלא םינמשו
׃רהב 30 םיבצנה ירשמ דבל
רשא המלשל
תשלש הכאלמה־לע
תואמ שלשו םיפלא
םישעה םעב םידרה
׃הכאלמב 31 ועסיו ךלמה וציו
םינבא תולדג םינבא
תיבה דסיל תורקי
׃תיזג ינבא 32 המלש ינב ולספיו
םוריח ינבו
וניכיו םילבגהו
םינבאהו םיצעה
׃תיבה תונבל

« Prev 1 Kings 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |