« Prev 1 Kings 6 Next »

Chapter 6

1 הנש םינומשב יהיו
הנש תואמ עבראו
לארשי־ינב תאצל
הנשב םירצמ־ץראמ
וז שדחב תיעיברה
ינשה שדחה אוה
המלש ךלמל
ןביו לארשי־לע
׃הוהיל תיבה 2 הנב רשא תיבהו
הוהיל המלש ךלמה
וכרא המא־םישש
ובחר םירשעו
׃ותמוק המא םישלשו 3 ינפ־לע םלואהו
םירשע תיבה לכיה
ינפ־לע וכרא המא
המאב רשע תיבה בחר
׃תיבה ינפ־לע ובחר 4 ינולח תיבל שעיו
׃םימטא םיפקש 5 תיבה ריק־לע ןביו
ביבס עוצי
תיבה תוריק־תא
ריבדלו לכיהל ביבס
׃ביבס תועלצ שעיו 6 שמח הנתחתה עוציה
הנכיתהו הבחר המאב
הבחר המאב שש
המאב עבש תישילשהו
תוערגמ יכ הבחר
ביבס תיבל ןתנ
זחא יתלבל הצוח
׃תיבה־תוריקב 7 ותנבהב תיבהו
הנבנ עסמ המלש־ןבא
ןזרגהו תובקמו
־אל לזרב ילכ־לכ
׃ותנבהב תיבב עמשנ 8 הנכיתה עלצה חתפ
תיבה ףתכ־לא
םילולבו תינמיה
הנכיתה־לע ולעי
הנכיתה ־ןמו
׃םישלשה־לא 9 תיבה־תא ןביו
ןפסיו והלכיו
םיבג תיבה־תא
׃םיזראב תרדשו 10 עוציה־תא ןביו
שמח תיבה־לכ־לע
זחאיו ותמוק תומא
יצעב תיבה־תא
׃םיזרא 11 הוהי־רבד יהיו
׃רמאל המלש־לא 12 התא־רשא הזה תיבה
יתקחב ךלת־םא הנב
השעת יטפשמ־תאו
־לכ־תא תרמשו
םהב תכלל יתוצמ
ירבד־תא יתמקהו
יתרבד רשא ךתא
׃ךיבא דוד־לא 13 ינב ךותב יתנכשו
בזעא אלו לארשי
׃לארשי ימע־תא 14 תיבה־תא המלש ןביו
׃והלכיו 15 תוריק־תא ןביו
תועלצב התיבמ תיבה
תיבה עקרקמ םיזרא
הפצ ןפסה תוריק־דע
ףציו תיבמ ץע
תיבה עקרק־תא
׃םישורב תועלצב 16 המא םירשע־תא ןביו
תיבה יתוכרימ
םיזרא תועלצב
־דע עקרקה־ןמ
ול ןביו תוריקה
שדקל ריבדל תיבמ
׃םישדקה 17 היה המאב םיעבראו
לכיהה אוה תיבה
׃ינפל 18 תיבה־לא זראו
םיעקפ תעלקמ המינפ
לכה םיצצ ירוטפו
׃הארנ ןבא ןיא זרא 19 תיבה־ךותב ריבדו
ןתתל ןיכה המינפמ
תירב ןורא־תא םש
׃הוהי 20 םירשע ריבדה ינפלו
םירשעו ךרא המא
םירשעו בחר המא
והפציו ותמוק המא
ףציו רוגס בהז
׃זרא חבזמ 21 תיבה־תא המלש ףציו
רוגס בהז המינפמ
בהז תוקיתרב רבעיו
והפציו ריבדה ינפל
׃בהז 22 הפצ תיבה־לכ־תאו
תיבה־לכ םת־דע בהז
חבזמה־לכו
הפצ ריבדל־רשא
׃בהז 23 ינש ריבדב שעיו
ןמש־יצע םיבורכ
׃ותמוק תומא רשע 24 ףנכ תומא שמחו
שמחו תחאה בורכה
בורכה ףנכ תומא
תומא רשע תינשה
ויפנכ תוצקמ
׃ויפנכ תוצק־דעו 25 בורכה המאב רשעו
בצקו תחא הדמ ינשה
׃םיברכה ינשל דחא 26 דחאה בורכה תמוק
ןכו המאב רשע
׃ינשה בורכה 27 םיבורכה־תא ןתיו
ימינפה תיבה ךותב
יפנכ־תא ושרפיו
עגתו םיברכה
ריקב דחאה־ףנכ
ינשה בורכה ףנכו
ינשה ריקב תעגנ
ךות־לא םהיפנכו
ףנכ תעגנ תיבה
׃ףנכ־לא 28 םיבורכה־תא ףציו
׃בהז 29 תיבה תוריק־לכ תאו
יחותפ עלק בסמ
םיבורכ תועלקמ
םיצצ ירוטפו תרמתו
׃ןוציחלו םינפלמ 30 הפצ תיבה עקרק־תאו
המינפל בהז
׃ןוציחלו 31 השע ריבדה חתפ תאו
ןמש־יצע תותלד
תוזוזמ ליאה
׃תישמח 32 תותלד יתשו
עלקו ןמש־יצע
תועלקמ םהילע
תורמתו םיבורכ
הפצו םיצצ ירוטפו
דריו בהז
םיבורכה־לע
תורמתה־לעו
׃בהזה־תא 33 חתפל השע ןכו
תוזוזמ לכיהה
תאמ ןמש־יצע
׃תיעבר 34 יצע תותלד יתשו
םיעלצ ינש םישורב
םילילג תחאה תלדה
תלדה םיעלק ינשו
׃םילילג תינשה 35 םיבורכ עלקו
םיצצ ירטפו תורמתו
רשימ בהז הפצו
׃הקחמה־לע 36 רצחה־תא ןביו
ירוט השלש תימינפה
תתרכ רוטו תיזג
׃םיזרא 37 דסי תיעיברה הנשב
׃וז חריב הוהי תיב 38 הרשע תחאה הנשבו
שדחה אוה לוב חריב
תיבה הלכ ינימשה
וירבד־לכל
והנביו וטפשמ־לכלו
׃םינש עבש

« Prev 1 Kings 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |