« Prev 1 Kings 4 Next »

Chapter 4

1 המלש ךלמה יהיו
׃לארשי־לכ־לע ךלמ 2 ול־רשא םירשה הלאו
קודצ־ןב והירזע
׃ןהכה 3 ינב היחאו ףרחילא
טפשוהי םירפס אשיש
׃ריכזמה דוליחא־ןב 4 עדיוהי־ןב והינבו
קודצו אבצה־לע
׃םינהכ רתיבאו 5 ןתנ־ןב והירזעו
דובזו םיבצנה־לע
הער ןהכ ןתנ־ןב
׃ךלמה 6 תיבה־לע רשיחאו
אדבע־ןב םרינדאו
׃סמה־לע 7 רשע־םינש המלשלו
לארשי־לכ־לע םיבצנ
ךלמה־תא ולכלכו
הנשב שדח ותיב־תאו
דחא־לע היהי
׃לכלכל 8 רוח־ןב םתומש הלאו
׃םירפא רהב 9 ץקמב רקד־ןב
שמש תיבו םיבלעשבו
׃ןנח תיב ןוליאו 10 ול תובראב דסח־ןב
׃רפח ץרא־לכו הכש 11 תפנ־לכ בדניבא־ןב
המלש־תב תפט ראד
׃השאל ול התיה 12 דוליחא־ןב אנעב
ודגמו ךנעת
רשא ןאש תיב־לכו
תחתמ הנתרצ לצא
ןאש תיבמ לאערזיל
דע הלוחמ לבא דע
׃םעמקיל רבעמ 13 דעלג תמרב רבג־ןב
ריאי תוח ול
דעלגב רשא השנמ־ןב
רשא בגרא לבח ול
םירע םישש ןשבב
חירבו המוח תולדג
׃תשחנ 14 אדע־ןב בדניחא
׃המינחמ 15 ילתפנב ץעמיחא
חקל אוה־םג
המלש־תב תמשב־תא
׃השאל 16 רשאב ישוח־ןב אנעב
׃תולעבו 17 חורפ־ןב טפשוהי
׃רכששיב 18 אלא־ןב יעמש
׃ןמינבב 19 ץראב ירא־ןב רבג
ןוחיס ץרא דעלג
ךלמ געו ירמאה ךלמ
דחא ביצנו ןשבה
׃ץראב רשא 20 םיבר לארשיו הדוהי
םיה־לע־רשא לוחכ
םיתשו םילכא ברל
׃םיחמשו

« Prev 1 Kings 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |