« Prev 1 Chronicles 21 Next »

Chapter 21

1 ןטש דמעיו
תסיו לארשי־לע
תונמל דיוד־תא
׃לארשי־תא 2 דיוד רמאיו
ירש־לאו באוי־לא
ורפס וכל םעה
עבש ראבמ לארשי־תא
ואיבהו ןד ־דעו
העדאו ילא
׃םרפסמ־תא 3 ףסוי באוי רמאיו
םהכ ומע־לע הוהי
אלה םימעפ האמ
םלכ ךלמה ינדא
המל םידבעל ינדאל
המל ינדא תאז שקבי
המשאל היהי
׃לארשיל 4 קזח ךלמה־רבדו
באוי אציו באוי־לע
לארשי־לכב ךלהתיו
׃םלשורי אביו 5 רפסמ־תא באוי ןתיו
דיוד־לא םעה־דקפמ
ףלא לארשי־לכ יהיו
ףלא האמו םיפלא
ברח ףלש שיא
תואמ עברא הדוהיו
שיא ףלא םיעבשו
׃ברח ףלש 6 אל ןמינבו יולו
בעתנ־יכ םכותב דקפ
׃באוי־תא ךלמה־רבד 7 םיהלאה יניעב עריו
ךיו הזה רבדה־לע
׃לארשי־תא 8 דיוד רמאיו
יתאטח םיהלאה־לא
יתישע רשא דאמ
התעו הזה רבדה־תא
ןווע־תא אנ־רבעה
יתלכסנ יכ ךדבע
׃דאמ 9 דג־לא הוהי רבדיו
׃רמאל דיוד הזח 10 דיוד־לא תרבדו ךל
הוהי רמא הכ רמאל
ךילע הטנ ינא שולש
הנהמ תחא ךל־רחב
׃ךל־השעאו 11 דיוד־לא דג אביו
רמא־הכ ול רמאיו
׃ךל־לבק הוהי 12 בער םינש שולש־םא
םישדח השלש־םאו
ךירצ־ינפמ הפסנ
תגשמל ךביוא ברחו
ברח םימי תשלש־םאו
ץראב רבדו הוהי
תיחשמ הוהי ךאלמו
לארשי לובג ־לכב
בישא־המ האר התעו
׃רבד יחלש־תא 13 דג־לא דיוד רמאיו
אנ־הלפא דאמ יל־רצ
םיבר־יכ הוהי־דיב
דאמ וימחר
׃לפא־לא םדא־דיבו 14 רבד הוהי ןתיו
לפיו לארשיב
ףלא םיעבש לארשימ
׃שיא 15 ךאלמ םיהלאה חלשיו
התיחשהל םלשוריל
הוהי האר תיחשהכו
הערה ־לע םחניו
ךאלמל רמאיו
ףרה התע בר תיחשמה
הוהי ךאלמו ךדי
ןנרא ןרג־םע דמע
׃יסוביה 16 דיוד אשיו
אריו ויניע־תא
דמע הוהי ךאלמ־תא
ןיבו ץראה ןיב
הפולש וברחו םימשה
היוטנ ודיב
לפיו םלשורי־לע
םינקזהו דיוד
םיקשב םיסכמ
׃םהינפ־לע 17 דיוד רמאיו
ינא אלה םיהלאה־לא
םעב תונמל יתרמא
־רשא אוה־ינאו
יתוערה ערהו יתאטח
ושע המ ןאצה הלאו
אנ יהת יהלא הוהי
יבא תיבבו יב ךדי
׃הפגמל אל ךמעבו 18 רמא הוהי ךאלמו
דיודל רמאל דג־לא
דיוד הלעי יכ
הוהיל חבזמ םיקהל
׃יסביה ןנרא ןרגב 19 דג־רבדב דיוד לעיו
׃הוהי םשב רבד רשא 20 אריו ןנרא בשיו
תעבראו ךאלמה־תא
םיאבחתמ ומע וינב
׃םיטח שד ןנראו 21 ןנרא־דע דיוד אביו
אריו ןנרא טביו
אציו דיוד־תא
וחתשיו ןרגה־ןמ
׃הצרא םיפא דיודל 22 דיוד רמאיו
יל־הנת ןנרא־לא
ןרגה םוקמ
חבזמ וב־הנבאו
אלמ ףסכב הוהיל
רצעתו יל והנת
׃םעה לעמ הפגמה 23 ןנרא רמאיו
ךל־חק דיוד־לא
ךלמה ינדא שעיו
האר ויניעב בוטה
תולעל רקבה יתתנ
םיצעל םיגרומהו
לכה החנמל םיטחהו
׃יתתנ 24 דיוד ךלמה רמאיו
הנק־יכ אל ןנראל
יכ אלמ ףסכב הנקא
ךל ־רשא אשא־אל
הלוע תולעהו הוהיל
׃םנח 25 ןנראל דיוד ןתיו
בהז ילקש םוקמב
׃תואמ שש לקשמ 26 חבזמ דיוד םש ןביו
תולע לעיו הוהיל
ארקיו םימלשו
והנעיו הוהי־לא
לע םימשה־ןמ שאב
׃הלעה חבזמ 27 ךאלמל הוהי רמאיו
וברח בשיו
׃הנדנ־לא 28 תוארב איהה תעב
הוהי והנע־יכ דיוד
יסוביה ןנרא ןרגב
׃םש חבזיו 29 הוהי ןכשמו
רבדמב השמ השע־רשא
תעב הלועה חבזמו
׃ןועבגב המבב איהה 30 תכלל דיוד לכי־אלו
םיהלא שרדל וינפל
ברח ינפמ תעבנ יכ
׃הוהי ךאלמ

« Prev 1 Chronicles 21 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |