« Prev 1 Chronicles 22 Next »

Chapter 22

1 אוה הז דיוד רמאיו
םיהלאה הוהי תיב
הלעל חבזמ־הזו
׃לארשיל 2 סונכל דיוד רמאיו
ץראב רשא םירגה־תא
םיבצח דמעיו לארשי
תיזג ינבא בוצחל
׃םיהלאה תיב תונבל 3 םירמסמל ברל לזרבו
םירעשה תותלדל
ןיכה תורבחמלו
ברל תשחנו דיוד
׃לקשמ ןיא 4 ןיאל םיזרא יצעו
ואיבה יכ רפסמ
םירצהו םינדיצה
ברל םיזרא יצע
׃דיודל 5 המלש דיוד רמאיו
תיבהו ךרו רענ ינב
הוהיל תונבל
םשל הלעמל לידגהל
תראפתלו
הניכא תוצראה־לכל
דיוד ןכיו ול אנ
׃ותומ ינפל ברל 6 ונב המלשל ארקיו
תיב תונבל והוציו
׃לארשי יהלא הוהיל 7 המלשל דיוד רמאיו
היה ינא ונב
תיב תונבל יבבל־םע
׃יהלא הוהי םשל 8 הוהי־רבד ילע יהיו
תכפש ברל םד רמאל
תולדג תומחלמו
תיב הנבת־אל תישע
םיבר םימד יכ ימשל
׃ינפל הצרא תכפש 9 ךל דלונ ןב־הנה
שיא היהי אוה
ול יתוחנהו החונמ
ביבסמ ויביוא־לכמ
ומש היהי המלש יכ
ןתא טקשו םולשו
׃וימיב לארשי־לע 10 ימשל תיב הנבי־אוה
ןבל יל־היהי אוהו
באל ול־ינאו
אסכ יתוניכהו
לארשי־לע ותוכלמ
׃םלוע־דע 11 הוהי יהי ינב התע
תינבו תחלצהו ךמע
ךיהלא הוהי תיב
׃ךילע רבד רשאכ 12 הוהי ךל־ןתי ךא
ךוציו הניבו לכש
רומשלו לארשי־לע
הוהי תרות־תא
׃ךיהלא 13 רומשת־םא חילצת זא
םיקחה־תא תושעל
רשא םיטפשמה־תאו
השמ ־תא הוהי הוצ
ץמאו קזח לארשי־לע
׃תחת־לאו ארית־לא 14 יינעב הנהו
הוהי־תיבל יתוניכה
ףלא־האמ םירככ בהז
םיפלא ףלא ףסכו
תשחנלו םירככ
לקשמ ןיא לזרבלו
םיצעו היה ברל יכ
יתוניכה םינבאו
׃ףיסות םהילעו 15 ישע ברל ךמעו
ישרחו םיבצח הכאלמ
םכח־לכו ץעו ןבא
׃הכאלמ־לכב 16 תשחנלו ףסכל בהזל
רפסמ ןיא לזרבלו
יהיו השעו םוק
׃ךמע הוהי 17 ירש־לכל דיוד וציו
המלשל רזעל לארשי
׃ונב 18 םכיהלא הוהי אלה
םכל חינהו םכמע
ידיב ןתנ יכ ביבסמ
ץראה יבשי תא
ינפל ץראה השבכנו
׃ומע ינפלו הוהי 19 םכבבל ונת התע
שורדל םכשפנו
םכיהלא הוהיל
ונבו ומוקו
הוהי שדקמ־תא
איבהל םיהלאה
הוהי־תירב ןורא־תא
םיהלאה שדק ילכו
הנבנה תיבל
׃הוהי־םשל

« Prev 1 Chronicles 22 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |