« Prev 1 Chronicles 20 Next »

Chapter 20

1 תבושת תעל יהיו
תאצ תעל הנשה
באוי גהניו םיכלמה
תחשיו אבצה ליח־תא
ןומע־ינב ץרא־תא
הבר־תא רציו אביו
םלשוריב בשי דיודו
הבר־תא באוי ךיו
׃הסרהיו 2 דיוד חקיו
לעמ םכלמ־תרטע־תא
לקשמ האצמיו ושאר
ןבא הבו בהז־רככ
שאר־לע יהתו הרקי
ריעה ללשו דיוד
׃דאמ הברה איצוה 3 הב־רשא םעה־תאו
הרגמב רשיו איצוה
לזרבה יצירחבו
השעי ןכו תורגמבו
ירע לכל דיוד
בשיו ןומע־ינב
םעה־לכו דיוד
׃םלשורי 4 דמעתו ןכירחא יהיו
רזגב המחלמ
הכה זא םיתשלפ־םע
־תא יתשחה יכבס
םיאפרה ידלימ יפס
׃וענכיו 5 המחלמ דוע־יהתו
ךיו םיתשלפ־תא
רועי־ןב ןנחלא
תילג יחא ימחל־תא
ותינח ץעו יתגה
׃םיגרא רונמכ 6 המחלמ דוע־יהתו
הדמ שיא יהיו תגב
ששו־שש ויתעבצאו
עבראו םירשע
דלונ אוה־םגו
׃אפרהל 7 לארשי־תא ףרחיו
ןתנוהי והכיו
׃דיוד יחא אעמש־ןב 8 אפרהל ודלונ לא
ולפיו תגב
דיוד־דיב
׃וידבע־דיבו

« Prev 1 Chronicles 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |