« Prev Nehemiah 12 Next »

Chapter 12

1 םינהכה הלאו
ולע רשא םיולהו
לבברז־םע
עושיו לאיתלאש־ןב
׃ארזע הימרי הירש 2 ׃שוטח ךולמ הירמא 3 ׃תמרמ םחר הינכש 4 ׃היבא יותנג אודע 5 ׃הגלב הידעמ ןימימ 6 ביריויו היעמש
׃היעדי 7 היקלח קומע ולס
ישאר הלא היעדי
םהיחאו םינהכה
׃עושי ימיב 8 יונב עושי םיולהו
היברש לאימדק
הינתמ הדוהי
אוה תודיה־לע
׃ויחאו 9 ונעו היקבקבו
םדגנל םהיחא
׃תורמשמל 10 דילוה עושיו
םיקיויו םיקיוי־תא
בישילא־תא דילוה
־תא בישילאו
׃עדיוי 11 דילוה עדיויו
ןתנויו ןתנוי־תא
׃עודי־תא דילוה 12 ויה םיקיוי ימיבו
תובאה ישאר םינהכ
הימריל הירמ הירשל
׃היננח 13 הירמאל םלשמ ארזעל
׃ןנחוהי 14 ןתנוי יכולמל
׃ףסוי הינבשל 15 תוירמל אנדע םרחל
׃יקלח 16 הירכז אידעל
׃םלשמ ןותנגל 17 ירכז היבאל
הידעומל ןימינמל
׃יטלפ 18 היעמשל עומש הגלבל
׃ןתנוהי 19 ינתמ ביריוילו
׃יזע היעדיל 20 קומעל ילק ילסל
׃רבע 21 היבשח היקלחל
׃לאנתנ היעדיל 22 בישילא ימיב םיולה
ןנחויו עדיוי
ישאר םיבותכ עודיו
םינהכהו תובא
שוירד תוכלמ־לע
׃יסרפה 23 ישאר יול ינב
םיבותכ תובאה
םימיה ירבד רפס־לע
־ןב ןנחוי ימי־דעו
׃בישילא 24 היבשח םיולה ישארו
עושיו היברש
םהיחאו לאימדק־ןב
תודוהל ללהל םדגנל
דיוד תוצמב
רמשמ םיהלאה־שיא
׃רמשמ תמעל 25 היקבקבו הינתמ
ןומלט םלשמ הידבע
םירעוש םירמש בוקע
יפסאב רמשמ
׃םירעשה 26 םיקיוי ימיב הלא
קדצוי־ןב עושי־ןב
החפה הימחנ ימיבו
׃רפוסה ןהכה ארזעו 27 תמוח תכנחבו
ושקב םלשורי
םיולה־תא
םאיבהל םתמוקמ־לכמ
הכנח תשעל םלשוריל
תודותבו החמשו
םיתלצמ רישבו
׃תורנכבו םילבנ 28 ינב ופסאיו
רככה־ןמו םיררשמה
םלשורי תוביבס
׃יתפטנ ירצח־ןמו 29 לגלגה תיבמו
תומזעו עבג תודשמו
םהל ונב םירצח יכ
תוביבס םיררשמה
׃םלשורי 30 םינהכה ורהטיו
ורהטיו םיולהו
םירעשה־תאו םעה־תא
׃המוחה־תאו 31 ירש־תא הלעאו
המוחל לעמ הדוהי
תדות יתש הדימעאו
תכלהתו תלודג
המוחל לעמ ןימיל
׃תפשאה רעשל 32 םהירחא ךליו
ירש יצחו היעשוה
׃הדוהי 33 ארזע הירזעו
׃םלשמו 34 ןמינבו הדוהי
׃הימריו היעמשו 35 םינהכה ינבמו
הירכז תורצצחב
היעמש־ןב ןתנוי־ןב
־ןב הינתמ־ןב
רוכז־ןב היכימ
׃ףסא־ןב 36 היעמש ויחאו
יללג יללמ לארזעו
הדוהיו לאנתנ יעמ
ריש־ילכב יננח
םיהלאה שיא דיוד
רפוסה ארזעו
׃םהינפל 37 ןיעה רעש לעו
ולע םדגנו
דיוד ריע תולעמ־לע
לעמ המוחל הלעמב
רעש דעו דיוד תיבל
׃חרזמ םימה 38 תינשה הדותהו
ינאו לאומל תכלוהה
םעה יצחו הירחא
לעמ המוחהל לעמ
דעו םירונתה לדגמל
׃הבחרה המוחה 39 םירפא־רעשל לעמו
הנשיה רעש־לעו
םיגדה רעש־לעו
לדגמו לאננח לדגמו
ןאצה רעש דעו האמה
׃הרטמה רעשב ודמעו 40 תדותה יתש הנדמעתו
ינאו םיהלאה תיבב
׃ימע םינגסה יצחו 41 םיקילא םינהכהו
ןימינמ הישעמ
יניעוילא היכימ
היננח הירכז
׃תורצצחב 42 היעמשו הישעמו
יזעו רזעלאו
היכלמו ןנחוהיו
רזעו םליעו
םיררשמה ועימשיו
׃דיקפה היחרזיו 43 אוהה־םויב וחבזיו
םילודג םיחבז
םיהלאה יכ וחמשיו
הלודג החמש םחמש
םידליהו םישנה םגו
תחמש עמשתו וחמש
׃קוחרמ םלשורי 44 אוהה םויב ודקפיו
תוכשנה־לע םישנא
תומורתל תורצואל
תורשעמלו תישארל
ידשל םהב סונכל
הרותה תואנמ םירעה
יכ םיוללו םינהכל
הדוהי תחמש
םינהכה־לע
׃םידמעה םיולה־לעו 45 תרמשמ ורמשיו
תרמשמו םהיהלא
םיררשמהו הרהטה
תוצמכ םירעשהו
׃ונב המלש דיוד 46 ףסאו דיוד ימיב־יכ
םיררשמה שאר םדקמ
תודהו הלהת־רישו
׃םיהלאל 47 ימיב לארשי־לכו
הימחנ ימיבו לבברז
תוינמ םינתנ
םירעשהו םיררשמה
ומויב םוי־רבד
םיולל םישדקמו
םישדקמ םיולהו
׃ןרהא ינבל

« Prev Nehemiah 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |