« Prev Nehemiah 11 Next »

Chapter 11

1 םעה־ירש ובשיו
םעה ראשו םלשוריב
תולרוג וליפה
־ןמ דחא איבהל
תבשל הרשעה
שדקה ריע םלשוריב
׃םירעב תודיה עשתו 2 לכל םעה וכרביו
םיבדנתמה םישנאה
׃םלשוריב תבשל 3 הנידמה ישאר הלאו
םלשוריב ובשי רשא
ובשי הדוהי ירעבו
םהירעב ותזחאב שיא
םינהכה לארשי
םיניתנהו םיולהו
׃המלש ידבע ינבו 4 ובשי םלשוריבו
ינבמו הדוהי ינבמ
הדוהי ינבמ ןמינב
היזע־ןב היתע
הירמא־ןב הירכז־ןב
היטפש־ןב
לאללהמ־ןב
׃ץרפ־ינבמ 5 ךורב־ןב הישעמו
היזח־ןב הזח־לכ־ןב
ביריוי־ןב הידע־ןב
הירכז־ןב
׃ינלשה־ןב 6 םיבשיה ץרפ־ינב־לכ
תואמ עברא םלשוריב
הנמשו םישש
׃ליח־ישנא 7 ןמינב ינב הלאו
םלשמ־ןב אלס
הידפ־ןב דעוי־ןב
הישעמ־ןב הילוק־ןב
לאיתיא־ןב
׃היעשי־ןב 8 ילס יבג וירחאו
םירשע תואמ עשת
׃הנמשו 9 ירכז־ןב לאויו
הדוהיו םהילע דיקפ
ריעה־לע האונסה־ןב
׃הנשמ 10 היעדי םינהכה־ןמ
׃ןיכי ביריוי־ןב 11 היקלח־ןב הירש
קודצ־ןב םלשמ־ןב
תוירמ־ןב
תיב דגנ בוטיחא־ןב
׃םיהלאה 12 הכאלמה ישע םהיחאו
תואמ הנמש תיבל
הידעו םינשו םירשע
היללפ־ןב םחרי־ןב
הירכז־ןב יצמא־ןב
רוחשפ־ןב
׃היכלמ־ןב 13 תובאל םישאר ויחאו
םיעברא םיתאמ
יסשמעו םינשו
יזחא־ןב לארזע־ןב
׃רמא־ןב תומלשמ־ןב 14 ליח ירובג םהיחאו
הנמשו םירשע האמ
םהילע דיקפו
־ןב לאידבז
׃םילודגה 15 היעמש םיולה־ןמו
םקירזע־ןב בושח־ןב
׃ינוב־ןב היבשח־ןב 16 דבזויו יתבשו
הנציחה הכאלמה־לע
ישארמ םיהלאה תיבל
׃םיולה 17 הכימ־ןב הינתמו
ףסא־ןב ידבז־ןב
הדוהי הלחתה שאר
היקבקבו הלפתל
אדבעו ויחאמ הנשמ
ללג־ןב עומש־ןב
׃ןותידי־ןב 18 ריעב םיולה־לכ
םינמש םיתאמ שדקה
׃העבראו 19 בוקע םירעושהו
םהיחאו ןומלט
האמ םירעשב םירמשה
׃םינשו םיעבש 20 םינהכה לארשי ראשו
ירע־לכב םיולה
׃ותלחנב שיא הדוהי 21 םיבשי םיניתנהו
אפשגו אחיצו לפעב
׃םיניתנה־לע 22 םיולה דיקפו
יזע םלשוריב
היבשח־ןב ינב־ןב
אכימ־ןב הינתמ־ןב
םיררשמה ףסא ינבמ
תכאלמ דגנל
׃םיהלאה־תיב 23 ךלמה תוצמ־יכ
הנמאו םהילע
םיררשמה־לע
׃ומויב םוי־רבד 24 לאבזישמ־ןב היחתפו
הדוהי־ןב חרז־ינבמ
רבד־לכל ךלמה דיל
׃םעל 25 םתדשב םירצחה־לאו
ובשי הדוהי ינבמ
עבראה תירקב
ןבידבו היתנבו
לאצבקיבו היתנבו
׃הירצחו 26 הדלומבו עושיבו
׃טלפ תיבבו 27 ראבבו לעוש רצחבו
׃היתנבו עבש 28 הנכמבו גלקצבו
׃היתנבבו 29 הערצבו ןומר ןיעבו
׃תומריבו 30 םהירצחו םלדע חנז
הקזע היתדשו שיכל
ונחיו היתנבו
־דע עבש־ראבמ
׃םנה־איג 31 עבגמ ןמינב ינבו
לא־תיבו היעו שמכמ
׃היתנבו 32 ׃היננע בנ תותנע 33 ׃םיתג המר רוצח 34 ׃טלבנ םיעבצ דידח 35 יג ונואו דל
׃םישרחה 36 תוקלחמ םיולה־ןמו
׃ןימינבל הדוהי

« Prev Nehemiah 11 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |