« Prev Nehemiah 10 Next »

Chapter 10

1 ונחנא תאז־לכבו
םיבתכו הנמא םיתרכ
ונירש םותחה לעו
׃ונינהכ וניול 2 הימחנ םימותחה לעו
הילכח־ןב אתשרתה
׃היקדצו 3 ׃הימרי הירזע הירש 4 הירמא רוחשפ
׃היכלמ 5 ׃ךולמ הינבש שוטח 6 ׃הידבע תומרמ םרח 7 ׃ךורב ןותנג לאינד 8 ׃ןמימ היבא םלשמ 9 היעמש יגלב היזעמ
׃םינהכה הלא 10 עושיו םיולהו
יונב הינזא־ןב
׃לאימדק דדנח ינבמ 11 הינבש םהיחאו
היאלפ אטילק הידוה
׃ןנח 12 ׃היבשח בוחר אכימ 13 ׃הינבש היברש רוכז 14 ׃ונינב ינב הידוה 15 תחפ שערפ םעה ישאר
אותז םליע באומ
׃ינב 16 ׃יבב דגזע ינב 17 ׃ןידע יוגב הינדא 18 ׃רוזע היקזח רטא 19 ׃יצב םשח הידוה 20 ׃יבונ תותנע ףירח 21 ׃ריזח םלשמ שעיפגמ 22 קודצ לאבזישמ
׃עודי 23 ׃הינע ןנח היטלפ 24 ׃בושח היננח עשוה 25 ׃קבוש אחלפ שחולה 26 ׃הישעמ הנבשח םוחר 27 ׃ןנע ןנח היחאו 28 ׃הנעב םרח ךולמ 29 םינהכה םעה ראשו
םירעושה םיולה
םיניתנה םיררשמה
ימעמ לדבנה־לכו
תרות־לא תוצראה
םהישנ םיהלאה
לכ םהיתנבו םהינב
׃ןיבמ עדוי 30 םהיחא־לע םיקיזחמ
םיאבו םהירידא
תכלל העובשבו הלאב
רשא םיהלאה תרותב
השמ דיב הנתנ
רומשלו םיהלאה־דבע
תוצמ־לכ־תא תושעלו
ונינדא הוהי
׃ויקחו ויטפשמו 31 ןתנ־אל רשאו
ץראה ימעל וניתנב
חקנ אל םהיתנב־תאו
׃ונינבל 32 םיאיבמה ץראה ימעו
רבש־לכו תוחקמה־תא
רוכמל תבשה םויב
תבשב םהמ חקנ־אל
שטנו שדק םויבו
תיעיבשה הנשה־תא
׃די־לכ אשמו 33 ונילע ונדמעהו
ונילע תתל תוצמ
הנשב לקשה תישלש
׃וניהלא תיב תדבעל 34 תחנמו תכרעמה םחלל
תלועלו דימתה
תותבשה דימתה
םידעומל םישדחה
תואטחלו םישדקלו
לכו לארשי־לע רפכל
׃וניהלא־תיב תכאלמ 35 ונלפה תולרוגהו
םיצעה ןברק־לע
םעהו םיולה םינהכה
וניהלא תיבל איבהל
םיתעל וניתבא־תיבל
הנשב הנש םינמזמ
הוהי חבזמ־לע רעבל
בותככ וניהלא
׃הרותב 36 ירוכב־תא איבהלו
ירוכבו ונתמדא
הנש ץע־לכ ירפ־לכ
׃הוהי תיבל הנשב 37 ונינב תורכב־תאו
בותככ וניתמהבו
ירוכב־תאו הרותב
ונינאצו ונירקב
וניהלא תיבל איבהל
םיתרשמה םינהכל
׃וניהלא תיבב 38 תישאר־תאו
וניתסירע
ירפו וניתמורתו
רהציו שורית ץע־לכ
םינהכל איבנ
תוכשל־לא
רשעמו וניהלא־תיב
םהו םיולל ונתמדא
לכב םירשעמה םיולה
׃ונתדבע ירע 39 ןרהא־ןב ןהכה היהו
רשעב םיולה־םע
ולעי םיולהו םיולה
רשעמה רשעמ־תא
וניהלא תיבל
תיבל תוכשלה־לא
׃רצואה 40 תוכשלה־לא יכ
לארשי־ינב ואיבי
יולה ינבו
ןגדה תמורת־תא
םשו רהציהו שוריתה
םינהכהו שדקמה ילכ
םירעושהו םיתרשמה
בזענ אלו םיררשמהו
׃וניהלא תיב־תא

« Prev Nehemiah 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |