« Prev Nehemiah 13 Next »

Chapter 13

1 ארקנ אוהה םויב
ינזאב השמ רפסב
וב בותכ אצמנו םעה
ינמע אובי־אל רשא
םיהלאה להקב יבאמו
׃םלוע־דע 2 ינב־תא ומדק אל יכ
םימבו םחלב לארשי
וילע רכשיו
וללקל םעלב־תא
וניהלא ךפהיו
׃הכרבל הללקה 3 םעמשכ יהיו
ולידביו הרותה־תא
׃לארשימ ברע־לכ 4 בישילא הזמ ינפלו
תכשלב ןותנ ןהכה
בורק וניהלא־תיב
׃היבוטל 5 הכשל ול שעיו
ויה םשו הלודג
םינתנ םינפל
הנובלה החנמה־תא
ןגדה רשעמו םילכהו
רהציהו שוריתה
םיולה תוצמ
םירעשהו םיררשמהו
׃םינהכה תמורתו 6 יתייה אל הז־לכבו
תנשב יכ םלשוריב
םיתשו םישלש
־ךלמ אתסשחתראל
ךלמה־לא יתאב לבב
יתלאשנ םימי ץקלו
׃ךלמה־ןמ 7 םלשוריל אובאו
רשא הערב הניבאו
היבוטל בישילא השע
הכשנ ול תושעל
׃םיהלאה תיב ירצחב 8 דאמ יל עריו
ילכ־לכ־תא הכילשאו
ץוחה היבוט־תיב
׃הכשלה־ןמ 9 ורהטיו הרמאו
םש הבישאו תוכשלה
םיהלאה תיב ילכ
׃הנובלהו החנמה־תא 10 תוינמ־יכ העדאו
הנתנ אל םיולה
והדשל־שיא וחרביו
םיררשמהו םיולה
׃הכאלמה ישע 11 םינגסה־תא הביראו
בזענ עודמ הרמאו
םצבקאו םיהלאה־תיב
׃םדמע ־לע םדמעאו 12 ואיבה הדוהי־לכו
שוריתהו ןגדה רשעמ
׃תורצואל רהציהו 13 תורצוא־לע הרצואו
קודצו ןהכה הימלש
הידפו רפוסה
םדי ־לעו םיולה־ןמ
רוכז־ןב ןנח
יכ הינתמ־ןב
ובשחנ םינמאנ
קלחל םהילעו
׃םהיחאל 14 יהלא יל־הרכז
חמת־לאו תאז־לע
יתישע רשא ידסח
יהלא תיבב
׃וירמשמבו 15 יתיאר המהה םימיב
תותג־םיכרד הדוהיב
םיאיבמו תבשב
םיסמעו תומרעה
ןיי־ףאו םירמחה־לע
םינאתו םיבנע
םיאיבמו אשמ־לכו
תבשה םויב םלשורי
םרכמ םויב דיעאו
׃דיצ 16 הב ובשי םירצהו
גאד םיאיבמ
םירכמו רכמ־לכו
הדוהי ינבל תבשב
׃םלשוריבו 17 ירח תא הביראו
םהל הרמאו הדוהי
הזה ערה רבדה־המ
םישע םתא רשא
םוי־תא םיללחמו
׃תבשה 18 ושע הכ אולה
אביו םכיתבא
תא ונילע וניהלא
לעו תאזה הערה־לכ
םתאו תאזה ריעה
ןורח םיפיסומ
ללחל לארשי־לע
׃תבשה־תא 19 וללצ רשאכ יהיו
ינפל םלשורי ירעש
ורגסיו הרמאו תבשה
רשא הרמאו תותלדה
רחא דע םוחתפי אל
ירענמו תבשה
םירעשה־לע יתדמעה
םויב אשמ אובי־אל
׃תבשה 20 םילכרה וניליו
רכממ־לכ ירכמו
םעפ םלשוריל ץוחמ
׃םיתשו 21 הרמאו םהב הדיעאו
םתא עודמ םהילא
המוחה דגנ םינל
חלשא די ונשת־םא
איהה תעה־ןמ םכב
׃תבשב ואב־אל 22 רשא םיולל הרמאו
םיאבו םירהטמ ויהי
שדקל םירעשה םירמש
תבשה םוי־תא
יל־הרכז תאז־םג
ילע הסוחו יהלא
׃ךדסח ברכ 23 םהה םימיב םג
םידוהיה־תא יתיאר
םישנ ובישה
תוינומע תוידודשא
׃תויבאומ 24 רבדמ יצח םהינבו
םניאו תידודשא
רבדל םיריכמ
םע ןושלכו תידוהי
׃םעו 25 םללקאו םמע ביראו
םישנא םהמ הכאו
םעיבשאו םטרמאו
ונתת ־םא םיהלאב
םהינבל םכיתנב
םהיתנבמ ואשת־םאו
׃םכלו םכינבל 26 הלא־לע אולה
ךלמ המלש־אטח
םיוגבו לארשי
ךלמ היה־אל םיברה
ויהלאל בוהאו והמכ
םיהלא והנתיו היה
לארשי־לכ־לע ךלמ
ואיטחה ותוא־םג
׃תוירכנה םישנה 27 תשעל עמשנה םכלו
הלודגה הערה־לכ תא
וניהלאב לעמל תאזה
םישנ בישהל
׃תוירכנ 28 עדיוי ינבמו
ןהכה בישילא־ןב
טלבנסל ןתח לודגה
והחירבאו ינרחה
׃ילעמ 29 לע יהלא םהל הרכז
תירבו הנהכה ילאג
׃םיולהו הנהכה 30 רכנ־לכמ םיתרהטו
תורמשמ הדימעאו
שיא םיוללו םינהכל
׃ותכאלמב 31 םיצעה ןברקלו
תונמזמ םיתעב
יל־הרכז םירוכבלו
׃הבוטל יהלא

« Prev Nehemiah 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |