« Prev Leviticus 9 Next »

Chapter 9

1 ינימשה םויב יהיו
ןרהאל השמ ארק
ינקזלו וינבלו
׃לארשי 2 ןרהא־לא רמאיו
רקב־ןב לגע ךל־חק
הלעל ליאו תאטחל
ינפל ברקהו םמימת
׃הוהי 3 לארשי ינב־לאו
וחק רמאל רבדת
תאטחל םיזע־ריעש
הנש־ינב שבכו לגעו
׃הלעל םמימת 4 םימלשל ליאו רושו
הוהי ינפל חבזל
ןמשב הלולב החנמו
הארנ הוהי םויה יכ
׃םכילא 5 הוצ רשא תא וחקיו
להא ינפ־לא השמ
וברקיו דעומ
ודמעיו הדעה־לכ
׃הוהי ינפל 6 רבדה הז השמ רמאיו
ושעת הוהי הוצ־רשא
דובכ םכילא אריו
׃הוהי 7 ןרהא־לא השמ רמאיו
השעו חבזמה־לא ברק
ךתלע־תאו ךתאטח־תא
דעבו ךדעב רפכו
ןברק־תא השעו םעה
םדעב רפכו םעה
׃הוהי הוצ רשאכ 8 ןרהא ברקיו
טחשיו חבזמה־לא
תאטחה לגע־תא
׃ול־רשא 9 ןרהא ינב וברקיו
לבטיו וילא םדה־תא
ןתיו םדב ועבצא
חבזמה תונרק־לע
קצי םדה־תאו
׃חבזמה דוסי־לא 10 בלחה־תאו
תילכה־תאו
דבכה־ןמ תרתיה־תאו
ריטקה תאטחה־ןמ
הוצ רשאכ החבזמה
׃השמ־תא הוהי 11 רועה־תאו רשבה־תאו
ץוחמ שאב ףרש
׃הנחמל 12 הלעה־תא טחשיו
ןרהא ינב ואצמיו
םדה־תא וילא
חבזמה־לע והקרזיו
׃ביבס 13 ואיצמה הלעה־תאו
היחתנל וילא
רטקיו שארה־תאו
׃חבזמה־לע 14 ברקה־תא ץחריו
רטקיו םיערכה־תאו
׃החבזמה הלעה־לע 15 םעה ןברק תא ברקיו
ריעש־תא חקיו
םעל רשא תאטחה
והאטחיו והטחשיו
׃ןושארכ 16 הלעה־תא ברקיו
׃טפשמכ השעיו 17 החנמה־תא ברקיו
הנממ ופכ אלמיו
חבזמה־לע רטקיו
׃רקבה תלע דבלמ 18 רושה־תא טחשיו
חבז ליאה־תאו
םעל רשא םימלשה
ןרהא ינב ואצמיו
וילא םדה ־תא
חבזמה־לע והקרזיו
׃ביבס 19 םיבלחה־תאו
ליאה־ןמו רושה־ןמ
הסכמהו הילאה
תרתיו תילכהו
׃דבכה 20 םיבלחה־תא ומישיו
רטקיו תוזחה־לע
׃החבזמה םיבלחה 21 קוש תאו תוזחה תאו
ןרהא ףינה ןימיה
הוהי ינפל הפונת
׃השמ הוצ רשאכ 22 ודי־תא ןרהא אשיו
םכרביו םעה־לא
תאטחה תשעמ דריו
׃םימלשהו הלעהו 23 ןרהאו השמ אביו
ואציו דעומ להא־לא
םעה־תא וכרביו
הוהי ־דובכ אריו
׃םעה־לכ־לא 24 ינפלמ שא אצתו
לכאתו הוהי
הלעה־תא חבזמה־לע
אריו םיבלחה־תאו
ונריו םעה ־לכ
׃םהינפ־לע ולפיו

« Prev Leviticus 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |