« Prev Leviticus 10 Next »

Chapter 10

1 ןרהא־ינב וחקיו
שיא אוהיבאו בדנ
ןהב ונתיו ותתחמ
הילע ומישיו שא
ינפל ובירקיו תרטק
רשא הרז שא הוהי
׃םתא הוצ אל 2 ינפלמ שא אצתו
םתוא לכאתו הוהי
׃הוהי ינפל ותמיו 3 ןרהא־לא השמ רמאיו
הוהי רבד־רשא אוה
שדקא יברקב רמאל
םעה ־לכ ינפ־לעו
׃ןרהא םדיו דבכא 4 השמ ארקיו
לאו לאשימ־לא
לאיזע ינב ןפצלא
רמאיו ןרהא דד
ואש וברק םהלא
תאמ םכיחא־תא
ץוחמ־לא שדקה־ינפ
׃הנחמל 5 םאשיו וברקיו
ץוחמ־לא םתנתכב
רבד רשאכ הנחמל
׃השמ 6 ןרהא־לא השמ רמאיו
רמתיאלו רזעלאלו
םכישאר וינב
םכידגבו וערפת־לא
ותמת אלו ומרפת־אל
ףצקי הדעה־לכ לעו
תיב־לכ םכיחאו
וכבי לארשי
ףרש רשא הפרשה־תא
׃הוהי 7 אל דעומ להא חתפמו
ותמת־ןפ ואצת
הוהי תחשמ ןמש־יכ
רבדכ ושעיו םכילע
׃השמ 8 הוהי רבדיו
׃רמאל ןרהא־לא 9 תשת־לא רכשו ןיי
ךתא ךינבו התא
דעומ להא־לא םכאבב
םלוע תקח ותמת אלו
׃םכיתרדל 10 שדקה ןיב לידבהלו
ןיבו לחה ןיבו
׃רוהטה ןיבו אמטה 11 ינב־תא תרוהלו
םיקחה־לכ תא לארשי
הוהי רבד רשא
׃השמ־דיב םהילא 12 ןרהא־לא השמ רבדיו
רזעלא לאו
וינב רמתיא־לאו
־תא וחק םירתונה
ישאמ תרתונה החנמה
תוצמ הולכאו הוהי
שדק יכ חבזמה לצא
׃אוה םישדק 13 םוקמב התא םתלכאו
ךקח יכ שודק
ישאמ אוה ךינב־קחו
׃יתיוצ ןכ־יכ הוהי 14 הפונתה הזח תאו
המורתה קוש תאו
רוהט םוקמב ולכאת
ךיתנבו ךינבו התא
ךקח־יכ ךתא
ונתנ ךינב־קחו
ינב ימלש יחבזמ
׃לארשי 15 הזחו המורתה קוש
ישא לע הפונתה
ואיבי םיבלחה
ינפל הפונת ףינהל
ךל היהו הוהי
ךתא ךינבלו
הוצ רשאכ םלוע־קחל
׃הוהי 16 תאטחה ריעש תאו
הנהו השמ שרד שרד
ףצקיו ףרש
רזעלא־לע
ינב רמתיא־לעו
׃רמאל םרתונה ןרהא 17 םתלכא־אל עודמ
םוקמב תאטחה־תא
םישדק שדק יכ שדקה
םכל ןתנ התאו אוה
הדעה ןוע־תא תאשל
ינפל םהילע רפכל
׃הוהי 18 המד־תא אבוה־אל ןה
המינפ שדקה־לא
התא ולכאת לוכא
׃יתיוצ רשאכ שדקב 19 השמ־לא ןרהא רבדיו
ובירקה םויה ןה
םתלע־תאו םתאטח־תא
הנארקתו הוהי ינפל
יתלכאו הלאכ יתא
בטייה םויה תאטח
׃הוהי יניעב 20 בטייו השמ עמשיו
׃ויניעב

« Prev Leviticus 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |