« Prev Leviticus 8 Next »

Chapter 8

1 השמ־לא הוהי רבדיו
׃רמאל 2 ןרהא־תא חק
תאו ותא וינב־תאו
ןמש תאו םידגבה
רפ תאו החשמה
ינש תאו תאטחה
לס תאו םיליאה
׃תוצמה 3 להקה הדעה־לכ תאו
׃דעומ להא חתפ־לא 4 הוצ רשאכ השמ שעיו
להקתו ותא הוהי
להא חתפ־לא הדעה
׃דעומ 5 הדעה־לא השמ רמאיו
הוצ־רשא רבדה הז
׃תושעל הוהי 6 ןרהא־תא השמ ברקיו
ץחריו וינב־תאו
׃םימב םתא 7 וילע ןתיו
רגחיו תנתכה־תא
שבליו טנבאב ותא
ןתיו ליעמה־תא ותא
דפאה־תא וילע
בשחב ותא רגחיו
׃וב ול דפאיו דפאה 8 ןשחה־תא וילע םשיו
ןשחה־לא ןתיו
םירואה־תא
׃םימתה־תאו 9 תפנצמה־תא םשיו
םשיו ושאר־לע
לומ־לא תפנצמה־לע
בהזה ץיצ תא וינפ
הוצ רשאכ שדקה רזנ
׃השמ־תא הוהי 10 ןמש־תא השמ חקיו
חשמיו החשמה
ןכשמה־תא
וב־רשא־לכ־תאו
׃םתא שדקיו 11 חבזמה־לע ונממ זיו
חשמיו םימעפ עבש
חבזמה־תא
־תאו וילכ־לכ־תאו
ונכ־תאו ריכה
׃םשדקל 12 החשמה ןמשמ קציו
חשמיו ןרהא שאר לע
׃ושדקל ותא 13 ינב־תא השמ ברקיו
תנתכ םשבליו ןרהא
טנבא םתא רגחיו
תועבגמ םהל שבחיו
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא 14 תאטחה רפ תא שגיו
וינבו ןרהא ךמסיו
שאר־לע םהידי־תא
׃תאטחה רפ 15 השמ חקיו טחשיו
ןתיו םדה־תא
חבזמה תונרק־לע
אטחיו ועבצאב ביבס
םדה־תאו חבזמה־תא
חבזמה דוסי־לא קצי
רפכל והשדקיו
׃וילע 16 בלחה־לכ־תא חקיו
תאו ברקה־לע רשא
יתש־תאו דבכה תרתי
ןהבלח ־תאו תילכה
׃החבזמה השמ רטקיו 17 ורע־תאו רפה־תאו
ושרפ־תאו ורשב־תאו
ץוחמ שאב ףרש
הוצ רשאכ הנחמל
׃השמ־תא הוהי 18 הלעה ליא תא ברקיו
וינבו ןרהא וכמסיו
שאר־לע םהידי־תא
׃ליאה 19 השמ קרזיו טחשיו
חבזמה־לע םדה־תא
׃ביבס 20 חתנ ליאה־תאו
השמ רטקיו ויחתנל
שארה־תא
םיחתנה־תאו
׃רדפה־תאו 21 ברקה־תאו
ץחר םיערכה־תאו
השמ רטקיו םימב
החבזמה ליאה־לכ־תא
חחינ־חירל אוה הלע
הוהיל אוה השא
הוהי הוצ רשאכ
׃השמ־תא 22 ליאה־תא ברקיו
םיאלמה ליא ינשה
וינבו ןרהא וכמסיו
שאר ־לע םהידי־תא
׃ליאה 23 השמ חקיו טחשיו
ךונת־לע ןתיו ומדמ
תינמיה ןרהא־ןזא
ודי ןהב־לעו
ןהב־לעו תינמיה
׃תינמיה ולגר 24 ןרהא ינב־תא ברקיו
םדה־ןמ השמ ןתיו
םנזא ךונת־לע
ןהב ־לעו תינמיה
תינמיה םדי
םלגר ןהב־לעו
השמ קרזיו תינמיה
חבזמה־לע םדה־תא
׃ביבס 25 בלחה־תא חקיו
הילאה־תאו
רשא בלחה־לכ־תאו
תרתי תאו ברקה־לע
יתש־תאו דבכה
ןהבלח־תאו תילכה
׃ןימיה קוש תאו 26 רשא תוצמה לסמו
תלח חקל הוהי ינפל
םחל תלחו תחא הצמ
דחא קיקרו תחא ןמש
םיבלחה־לע םשיו
׃ןימיה קוש לעו 27 לע לכה־תא ןתיו
יפכ לעו ןרהא יפכ
םתא ףניו וינב
׃הוהי ינפל הפונת 28 לעמ םתא השמ חקיו
רטקיו םהיפכ
הלעה־לע החבזמה
חירל םה םיאלמ
אוה השא חחינ
׃הוהיל 29 הזחה־תא השמ חקיו
הפונת והפיניו
ליאמ הוהי ינפל
היה השמל םיאלמה
הוצ רשאכ הנמל
׃השמ־תא הוהי 30 ןמשמ השמ חקיו
רשא םדה־ןמו החשמה
זיו חבזמה־לע
וידגב ־לע ןרהא־לע
ידגב־לעו וינב־לעו
שדקיו ותא וינב
וידגב־תא ןרהא־תא
וינב ־תאו
וינב ידגב־תאו
׃ותא 31 ןרהא־לא השמ רמאיו
ולשב וינב־לאו
להא חתפ רשבה־תא
ולכאת םשו דעומ
רשא םחלה־תאו ותא
רשאכ םיאלמה לסב
ןרהא רמאל יתיוצ
׃והלכאי וינבו 32 םחלבו רשבב רתונהו
׃ופרשת שאב 33 אל דעומ להא חתפמו
דע םימי תעבש ואצת
ימי תאלמ םוי
תעבש יכ םכיאלמ
אלמי םימי
׃םכדי־תא 34 הזה םויב השע רשאכ
תשעל הוהי הוצ
׃םכילע רפכל 35 דעומ להא חתפו
הלילו םמוי ובשת
םתרמשו םימי תעבש
אלו הוהי תרמשמ־תא
ןכ־יכ ותומת
׃יתיוצ 36 וינבו ןרהא שעיו
םירבדה־לכ תא
הוהי הוצ־רשא
׃השמ־דיב

« Prev Leviticus 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |