« Prev Lamentations 2 Next »

Chapter 2

1 ופאב ביעי הכיא
ןויצ־תב־תא ינדא
ץרא םימשמ ךילשה
לארשי תראפת
וילגר־םדה רכז־אלו
׃ופא םויב 2 למח אל ינדא עלב
בקעי תואנ־לכ תא
ירצבמ ותרבעב סרה
עיגה הדוהי־תב
הכלממ ללח ץראל
׃הירשו 3 לכ ףא־ירחב עדג
בישה לארשי ןרק
ינפמ ונימי רוחא
בקעיב רעביו ביוא
הלכא הבהל שאכ
׃ביבס 4 ביואכ ותשק ךרד
רצכ ונימי בצנ
לכ גרהיו
להאב ןיע־ידמחמ
שאכ ךפש ןויצ־תב
׃ותמח 5 ביואכ ינדא היה
עלב לארשי עלב
תחש היתונמרא־לכ
־תבב בריו וירצבמ
הינאת הדוהי
׃הינאו 6 תחש וכש ןגכ סמחיו
הוהי חכש ודעומ
תבשו דעומ ןויצב
ופא ־םעזב ץאניו
׃ןהכו ךלמ 7 וחבזמ ינדא חנז
ריגסה ושדקמ ראנ
תמוח ביוא־דיב
ונתנ לוק היתונמרא
םויכ הוהי־תיבב
׃דעומ 8 תיחשהל הוהי בשח
הטנ ןויצ־תב תמוח
ודי בישה־אל וק
לח־לבאיו עלבמ
׃וללמא ודחי המוחו 9 הירעש ץראב ועבט
היחירב רבשו דבא
םיוגב הירשו הכלמ
־םג הרות ןיא
ואצמ־אל היאיבנ
׃הוהימ ןוזח 10 ומדי ץראל ובשי
ולעה ןויצ־תב ינקז
ורגח םשאר־לע רפע
ץראל ודירוה םיקש
תלותב ןשאר
׃םלשורי 11 יניע תועמדב ולכ
ךפשנ יעמ ורמרמח
רבש־לע ידבכ ץראל
ללוע ףטעב ימע־תב
תובחרב קנויו
׃הירק 12 היא ורמאי םתמאל
םפטעתהב ןייו ןגד
ריע תובחרב ללחכ
םשפנ ךפתשהב
׃םתמא קיח־לא 13 המ ךדיעא־המ
תבה ךל־המדא
ךל־הושא המ םלשורי
־תב תלותב ךמחנאו
םיכ לודג־יכ ןויצ
׃ךל־אפרי ימ ךרבש 14 אוש ךל וזח ךיאיבנ
ולג־אלו לפתו
בישהל ךנוע־לע
ךל וזחיו ךתיבש
אוש תואשמ
׃םיחודמו 15 םיפכ ךילע וקפס
וקרש ךרד ירבע־לכ
תב־לע םשאר ועניו
ריעה תאזה םלשורי
יפי תלילכ ורמאיש
׃ץראה־לכל שושמ 16 םהיפ ךילע וצפ
וקרש ךיביוא־לכ
ורמא ןש־וקרחיו
םויה הז ךא ונעלב
ונאצמ והניוקש
׃וניאר 17 םמז רשא הוהי השע
הוצ רשא ותרמא עצב
אלו סרה םדק־ימימ
ךילע חמשיו למח
ןרק םירה ביוא
׃ךירצ 18 ינדא־לא םבל קעצ
ןויצ־תב תמוח
העמד לחנכ ידירוה
־לא הלילו םמוי
ךל תגופ ינתת
׃ךניע־תב םדת־לא 19 לילב ינר ימוק
יכפש תורמשא שארל
ינפ חכנ ךבל םימכ
וילא יאש ינדא
שפנ־לע ךיפכ
םיפוטעה ךיללוע
שארב בערב
׃תוצוח־לכ 20 הטיבהו הוהי האר
הכ תללוע ימל
םישנ הנלכאת־םא
םיחפט יללע םירפ
שדקמב גרהי־םא
׃איבנו ןהכ ינדא 21 תוצוח ץראל ובכש
יתלותב ןקזו רענ
ברחב ולפנ ירוחבו
ךפא םויב תגרה
׃תלמח אל תחבט 22 דעומ םויכ ארקת
אלו ביבסמ ירוגמ
הוהי־ףא םויב היה
דירשו טילפ
יתיברו יתחפט־רשא
׃םלכ יביא

« Prev Lamentations 2 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |