« Prev Lamentations 1 Next »

Chapter 1

1 דדב הבשי הכיא
התיה םע יתבר ריעה
םיוגב יתבר הנמלאכ
התיה תונידמב יתרש
׃סמל 2 הלילב הכבת וכב
היחל לע התעמדו
םחנמ הל־ןיא
היער־לכ היבהא־לכמ
הל ויה הב ודגב
׃םיביאל 3 ינעמ הדוהי התלג
איה הדבע ברמו
אל םיוגב הבשי
־לכ חונמ האצמ
ןיב הוגישה היפדר
׃םירצמה 4 תולבא ןויצ יכרד
דעומ יאב ילבמ
ןיממוש הירעש־לכ
םיחנאנ הינהכ
תוגונ היתלותב
׃הל־רמ איהו 5 שארל הירצ ויה
הוהי־יכ ולש היביא
היעשפ־בר לע הגוה
יבש וכלה היללוע
׃רצ־ינפל 6 ןויצ־תב ןמ אציו
הירש ויה הרדה־לכ
ואצמ־אל םיליאכ
חכ־אלב וכליו הערמ
׃ףדור ינפל 7 ימי םלשורי הרכז
לכ הידורמו הינע
ויה רשא הידמחמ
המע לפנב םדק ימימ
רזוע ןיאו רצ־דיב
וקחש םירצ הואר הל
׃התבשמ לע 8 םלשורי האטח אטח
התיה הדינל ןכ־לע
הוליזה הידבכמ־לכ
התורע ואר־יכ
בשתו החנאנ איה־םג
׃רוחא 9 אל הילושב התאמט
דרתו התירחא הרכז
הל םחנמ ןיא םיאלפ
יינע־תא הוהי האר
׃ביוא לידגה יכ 10 לע רצ שרפ ודי
התאר־יכ הידמחמ־לכ
השדקמ ואב םיוג
־אל התיוצ רשא
׃ךל להקב ואבי 11 םיחנאנ המע־לכ
ונתנ םחל םישקבמ
לכאב םהידומחמ
האר שפנ בישהל
יכ הטיבהו הוהי
׃הללוז יתייה 12 ירבע־לכ םכילא אול
וארו וטיבה ךרד
בואכמ שי־םא
ללוע רשא יבאכמכ
הוהי הגוה רשא יל
׃ופא ןורח םויב 13 שא־חלש םורממ
שרפ הנדריו יתמצעב
ינבישה ילגרל תשר
הממש יננתנ רוחא
׃הוד םויה־לכ 14 ודיב יעשפ לע דקשנ
ולע וגרתשי
לישכה יראוצ־לע
ינדא יננתנ יחכ
׃םוק לכוא־אל ידיב 15 ינדא יריבא־לכ הלס
ילע ארק יברקב
ירוחב רבשל דעומ
ינדא ךרד תג
׃הדוהי־תב תלותבל 16 היכוב ינא הלא־לע
הדרי יניע יניע
ינממ קחר־יכ םימ
ישפנ בישמ םחנמ
יכ םיממוש ינב ויה
׃ביוא רבג 17 הידיב ןויצ השרפ
הוצ הל םחנמ ןיא
ויביבס בקעיל הוהי
םלשורי התיה וירצ
׃םהיניב הדנל 18 יכ הוהי אוה קידצ
יתירמ והיפ
םימע־לכ אנ־ועמש
יתלותב יבאכמ וארו
׃יבשב וכלה ירוחבו 19 המה יבהאמל יתארק
ינקזו ינהכ ינומר
ושקב־יכ ועוג ריעב
ובישיו ומל לכא
׃םשפנ־תא 20 יל־רצ־יכ הוהי האר
ךפהנ ורמרמח יעמ
ורמ יכ יברקב יבל
ץוחמ יתירמ
תיבב ברח־הלכש
׃תומכ 21 ינא החנאנ יכ ועמש
יל םחנמ ןיא
יתער ועמש יביא־לכ
תישע התא יכ ושש
תארק־םוי תאבה
׃ינומכ ויהיו 22 ךינפל םתער־לכ אבת
רשאכ ומל ללועו
לע יל תללוע
תובר־יכ יעשפ־לכ
׃יוד יבלו יתחנא

« Prev Lamentations 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |