« Prev Lamentations 3 Next »

Chapter 3

1 ינע האר רבגה ינא
׃ותרבע טבשב 2 ךשח ךליו גהנ יתוא
׃רוא־אלו 3 ךפהי בשי יב ךא
׃םויה־לכ ודי 4 ירועו ירשב הלב
׃יתומצע רבש 5 שאר ףקיו ילע הנב
׃האלתו 6 ינבישוה םיכשחמב
׃םלוע יתמכ 7 אצא אלו ידעב רדג
׃יתשחנ דיבכה 8 עושאו קעזא יכ םג
׃יתלפת םתש 9 תיזגב יכרד רדג
׃הוע יתביתנ 10 יל אוה ברא בד
׃םירתסמב הירא 11 ינחשפיו ררוס יכרד
׃םמש ינמש 12 ינביציו ותשק ךרד
׃ץחל ארטמכ 13 ינב יתוילכב איבה
׃ותפשא 14 ימע־לכל קחש יתייה
׃םויה־לכ םתניגנ 15 םירורמב ינעיבשה
׃הנעל ינורה 16 ינש ץצחב סרגיו
׃רפאב ינשיפכה 17 ישפנ םולשמ חנזתו
׃הבוט יתישנ 18 יחצנ דבא רמאו
׃הוהימ יתלחותו 19 ידורמו יינע־רכז
׃שארו הנעל 20 חישתו רוכזת רוכז
׃ישפנ ילע 21 יבל־לא בישא תאז
׃ליחוא ןכ־לע 22 יכ הוהי ידסח
ולכ־אל יכ ונמת־אל
׃וימחר 23 הבר םירקבל םישדח
׃ךתנומא 24 הרמא הוהי יקלח
ליחוא ןכ־לע ישפנ
׃ול 25 ווקל הוהי בוט
׃ונשרדת שפנל 26 םמודו ליחיו בוט
׃הוהי תעושתל 27 אשי־יכ רבגל בוט
׃וירוענב לע 28 יכ םדיו דדב בשי
׃וילע לטנ 29 והיפ רפעב ןתי
׃הוקת שי ילוא 30 יחל והכמל ןתי
׃הפרחב עבשי 31 םלועל חנזי אל יכ
׃ינדא 32 םחרו הגוה־םא יכ
׃ודסח ברכ 33 ובלמ הנע אל יכ
׃שיא־ינב הגיו 34 לכ וילגר תחת אכדל
׃ץרא יריסא 35 רבג־טפשמ תוטהל
׃ןוילע ינפ דגנ 36 ובירב םדא תועל
׃האר אל ינדא 37 יהתו רמא הז ימ
׃הוצ אל ינדא 38 אצת אל ןוילע יפמ
׃בוטהו תוערה 39 יח םדא ןנואתי־המ
׃ואטח־לע רבג 40 וניכרד השפחנ
הבושנו הרקחנו
׃הוהי־דע 41 םיפכ־לא ונבבל אשנ
׃םימשב לא־לא 42 ונירמו ונעשפ ונחנ
׃תחלס אל התא 43 ונפדרתו ףאב התכס
׃תלמח אל תגרה 44 ךל ןנעב התוכס
׃הלפת רובעמ 45 ונמישת סואמו יחס
׃םימעה ברקב 46 םהיפ ונילע וצפ
׃וניביא־לכ 47 ונל היה תחפו דחפ
׃רבשהו תאשה 48 יניע דרת םימ־יגלפ
׃ימע־תב רבש־לע 49 אלו הרגנ יניע
׃תוגפה ןיאמ המדת 50 אריו ףיקשי־דע
׃םימשמ הוהי 51 ישפנל הללוע יניע
׃יריע תונב לכמ 52 רופצכ ינודצ דוצ
׃םנח יביא 53 ייח רובב ותמצ
׃יב ןבא־ודיו 54 ישאר־לע םימ־ופצ
׃יתרזגנ יתרמא 55 הוהי ךמש יתארק
׃תויתחת רובמ 56 םלעת־לא תעמש ילוק
יתחורל ךנזא
׃יתעושל 57 ךארקא םויב תברק
׃ארית־לא תרמא 58 יביר ינדא תבר
׃ייח תלאג ישפנ 59 יתתוע הוהי התיאר
׃יטפשמ הטפש 60 םתמקנ־לכ התיאר
׃יל םתבשחמ־לכ 61 הוהי םתפרח תעמש
׃ילע םתבשחמ־לכ 62 םנויגהו ימק יתפש
׃םויה־לכ ילע 63 הטיבה םתמיקו םתבש
׃םתניגנמ ינא 64 לומג םהל בישת
׃םהידי השעמכ הוהי 65 בל־תנגמ םהל ןתת
׃םהל ךתלאת 66 םדימשתו ףאב ףדרת
׃הוהי ימש תחתמ

« Prev Lamentations 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |