« Prev Judges 17 Next »

Chapter 17

1 שיא־יהיו
ומשו םירפא־רהמ
׃והיכימ 2 ףלא ומאל רמאיו
רשא ףסכה האמו
תילא יתאו ךל־חקל
ינזאב תרמא םגו
ינא יתא ףסכה־הנה
ומא רמאתו ויתחקל
׃הוהיל ינב ךורב 3 האמו־ףלא־תא בשיו
רמאתו ומאל ףסכה
יתשדקה שדקה ומא
הוהיל ףסכה־תא
תושעל ינבל ידימ
התעו הכסמו לספ
׃ךל ונבישא 4 ומאל ףסכה־תא בשיו
םיתאמ ומא חקתו
ףרוצל והנתתו ףסכ
הכסמו לספ והשעיו
׃והיכימ תיבב יהיו 5 תיב ול הכימ שיאהו
דופא שעיו םיהלא
אלמיו םיפרתו
וינבמ דחא די־תא
׃ןהכל ול־יהיו 6 ךלמ ןיא םהה םימיב
רשיה שיא לארשיב
׃השעי ויניעב 7 םחל תיבמ רענ־יהיו
תחפשממ הדוהי
יול אוהו הדוהי
׃םש־רג אוהו 8 ריעהמ שיאה ךליו
הדוהי םחל תיבמ
אצמי רשאב רוגל
םירפא־רה אביו
תושעל הכימ תיב־דע
׃וכרד 9 הכימ ול־רמאיו
רמאיו אובת ןיאמ
יכנא יול וילא
הדוהי םחל תיבמ
רוגל ךלה יכנאו
׃אצמא רשאב 10 הבש הכימ ול רמאיו
באל יל־היהו ידמע
יכנאו ןהכלו
ףסכ תרשע ךל־ןתא
םידגב ךרעו םימיל
׃יולה ךליו ךתיחמו 11 תבשל יולה לאויו
רענה יהיו שיאה־תא
׃וינבמ דחאכ ול 12 די־תא הכימ אלמיו
רענה ול־יהיו יולה
תיבב יהיו ןהכל
׃הכימ 13 התע הכימ רמאיו
ביטיי־יכ יתעדי
יל־היה יכ יל הוהי
׃ןהכל יולה

« Prev Judges 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |