« Prev Judges 16 Next »

Chapter 16

1 התזע ןושמש ךליו
הנוז השא םש־אריו
׃הילא אביו 2 אב רמאל םיתזעל
ובסיו הנה ןושמש
ול־ובראיו
רעשב הלילה־לכ
ושרחתיו ריעה
רמאל הלילה־לכ
רקבה רוא־דע
׃והנגרהו 3 ןושמש בכשיו
םקיו הלילה יצח־דע
זחאיו הלילה יצחב
ריעה ־רעש תותלדב
תוזוזמה יתשבו
חירבה־םע םעסיו
ויפתכ־לע םשיו
רהה שאר־לא םלעיו
׃ןורבח ינפ־לע רשא 4 ןכ־ירחא יהיו
לחנב השא בהאיו
׃הלילד המשו קרש 5 ינרס הילא ולעיו
הל ורמאיו םיתשלפ
המב יארו ותוא יתפ
המבו לודג וחכ
והנרסאו ול לכונ
ונחנאו ותנעל
ףלא שיא ךל־ןתנ
׃ףסכ האמו 6 הלילד רמאתו
אנ־הדיגה ןושמש־לא
לודג ךחכ המב יל
׃ךתונעל רסאת המבו 7 ןושמש הילא רמאיו
העבשב ינרסאי־םא
רשא םיחל םירתי
יתילחו וברח־אל
׃םדאה דחאכ יתייהו 8 ינרס הל־ולעיו
םירתי העבש םיתשלפ
וברח־אל רשא םיחל
׃םהב והרסאתו 9 רדחב הל בשי בראהו
םיתשלפ וילא רמאתו
קתניו ןושמש ךילע
רשאכ םירתיה ־תא
תרענה־ליתפ קתני
אלו שא וחירהב
׃וחכ עדונ 10 הלילד רמאתו
תלתה הנה ןושמש־לא
ילא רבדתו יב
־הדיגה התע םיבזכ
׃רסאת המב יל אנ 11 הילא רמאיו
ינורסאי רוסא־םא
רשא םישדח םיתבעב
הכאלמ םהב השענ־אל
יתייהו יתילחו
׃םדאה דחאכ 12 םיתבע הלילד חקתו
םהב והרסאתו םישדח
םיתשלפ וילא רמאתו
בראהו ןושמש ךילע
םקתניו רדחב בשי
׃טוחכ ויתערז לעמ 13 הלילד רמאתו
הנה־דע ןושמש־לא
ילא רבדתו יב תלתה
יל הדיגה םיבזכ
רמאיו רסאת המב
יגראת־םא הילא
תופלחמ עבש־תא
׃תכסמה־םע ישאר 14 רמאתו דתיב עקתתו
ךילע םיתשלפ וילא
ותנשמ ץקייו ןושמש
דתיה ־תא עסיו
׃תכסמה־תאו גראה 15 ךיא וילא רמאתו
ךבלו ךיתבהא רמאת
שלש הז יתא ןיא
יב תלתה םימעפ
המב יל תדגה־אלו
׃לודג ךחכ 16 ול הקיצה־יכ יהיו
םימיה־לכ הירבדב
רצקתו והצלאתו
׃תומל ושפנ 17 ובל־לכ־תא הל־דגיו
הרומ הל רמאיו
ישאר־לע הלע־אל
ינא םיהלא ריזנ־יכ
יתחלג־םא ימא ןטבמ
יחכ ינממ רסו
יתייהו יתילחו
׃םדאה־לככ 18 הלילד ארתו
הל דיגה־יכ
חלשתו ובל־לכ־תא
ינרסל ארקתו
ולע רמאל םיתשלפ
הל דיגה־יכ םעפה
ולעו ובל־לכ־תא
םיתשלפ ינרס הילא
׃םדיב ףסכה ולעיו 19 היכרב־לע והנשיתו
חלגתו שיאל ארקתו
תופלחמ עבש־תא
ותונעל לחתו ושאר
׃וילעמ וחכ רסיו 20 ךילע םיתשלפ רמאתו
ותנשמ ץקיו ןושמש
םעפכ אצא רמאיו
אוהו רענאו םעפב
רס הוהי יכ עדי אל
׃וילעמ 21 םיתשלפ והוזחאיו
ויניע־תא ורקניו
התזע ותוא ודירויו
םיתשחנב והורסאיו
תיבב ןחוט יהיו
׃םיריסאה 22 ושאר־רעש לחיו
׃חלג רשאכ חמצל 23 םיתשלפ ינרסו
חבזל ופסאנ
ןוגדל לודג־חבז
החמשלו םהיהלא
וניהלא ןתנ ורמאיו
ןושמש תא ונדיב
׃וניביוא 24 םעה ותא ואריו
םהיהלא־תא וללהיו
ןתנ ורמא יכ
־תא ונדיב וניהלא
בירחמ תאו ונביוא
הברה רשאו ונצרא
׃וניללח־תא 25 םבל בוט יכ יהיו
וארק ורמאיו
ונל־קחשיו ןושמשל
ןושמשל וארקיו
םיריסאה תיבמ
םהינפל קחציו
ןיב ותוא ודימעיו
׃םידומעה 26 ןושמש רמאיו
קיזחמה רענה־לא
יתוא החינה ודיב
םידמעה־תא ינשמיהו
ןוכנ תיבה רשא
ןעשאו םהילע
׃םהילע 27 םישנאה אלמ תיבהו
לכ המשו םישנהו
םיתשלפ ינרס
תשלשכ גגה־לעו
השאו שיא םיפלא
קוחשב םיארה
׃ןושמש 28 ןושמש ארקיו
רמאיו הוהי־לא
ינרכז הוהי ינדא
ךא אנ ינקזחו אנ
םיהלאה הזה םעפה
תחא־םקנ המקנאו
יניע יתשמ
׃םיתשלפמ 29 ןושמש תפליו
ךותה ידומע ינש־תא
ןוכנ תיבה רשא
םהילע ךמסיו םהילע
דחאו ונימיב דחא
׃ולאמשב 30 תומת ןושמש רמאיו
םיתשלפ־םע ישפנ
תיבה לפיו חכב טיו
םינרסה־לע
וב־רשא םעה־לכ־לעו
רשא םיתמה ויהיו
םיבר ותומב תימה
׃וייחב תימה רשאמ 31 ויחא ודריו
והיבא תיב־לכו
ולעיו ותא ואשיו
ןיב ותוא ורבקיו
לאתשא ןיבו הערצ
ויבא חונמ רבקב
לארשי־תא טפש אוהו
׃הנש םירשע

« Prev Judges 16 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |