« Prev Judges 18 Next »

Chapter 18

1 ךלמ ןיא םהה םימיב
םהה םימיבו לארשיב
ול־שקבמ ינדה טבש
יכ תבשל הלחנ
ול הלפנ־אל
אוהה םויה־דע
לארשי יטבש־ךותב
׃הלחנב 2 ןד־ינב וחלשיו
השמח םתחפשממ
םתוצקמ םישנא
ליח־ינב םישנא
לאתשאמו הערצמ
ץראה־תא לגרל
ורמאיו הרקחלו
ורקח וכל םהלא
ואביו ץראה־תא
תיב־דע םירפא־רה
׃םש וניליו הכימ 3 הכימ תיב־םע המה
לוק־תא וריכה המהו
ורוסיו יולה רענה
ול ורמאיו םש
םלה ךאיבה־ימ
הזב השע התא־המו
׃הפ ךל־המו 4 הזכ םהלא רמאיו
הכימ יל השע הזכו
ול־יהאו ינרכשיו
׃ןהכל 5 אנ־לאש ול ורמאיו
העדנו םיהלאב
רשא ונכרד חילצתה
׃הילע םיכלה ונחנא 6 ןהכה םהל רמאיו
חכנ םולשל וכל
רשא םככרד הוהי
׃הב־וכלת 7 םישנאה תשמח וכליו
ואריו השיל ואביו
הברקב־רשא םעה־תא
טפשמכ חטבל ־תבשוי
חטבו טקש םינדצ
רבד םילכמ־ןיאו
רצע שרוי ץראב
םינדצמ המה םיקחרו
םהל־ןיא רבדו
׃םדא־םע 8 םהיחא־לא ואביו
לאתשאו הערצ
םהיחא םהל ורמאיו
׃םתא המ 9 הלענו המוק ורמאיו
וניאר יכ םהילע
הבוט הנהו ץראה־תא
םישחמ םתאו דאמ
אבל תכלל ולצעת־לא
׃ץראה־תא תשרל 10 םע־לא ואבת םכאבכ
תבחר ץראהו חטב
הנתנ־יכ םידי
םוקמ םכדיב םיהלא
רוסחמ םש־ןיא רשא
׃ץראב רשא רבד־לכ 11 תחפשממ םשמ ועסיו
הערצמ ינדה
תואמ־שש לאתשאמו
ילכ רוגח שיא
׃המחלמ 12 תירקב ונחיו ולעיו
הדוהיב םירעי
םוקמל וארק ןכ־לע
דע ןד־הנחמ אוהה
ירחא הנה הזה םויה
׃םירעי תירק 13 םשמ ורבעיו
ואביו םירפא־רה
׃הכימ תיב־דע 14 םישנאה תשמח ונעיו
לגרל םיכלהה
שיל ץראה־תא
םהיחא־לא ורמאיו
שי יכ םתעדיה
דופא הלאה םיתבב
הכסמו לספו םיפרתו
־המ ועד התעו
׃ושעת 15 ואביו המש ורוסיו
יולה רענה־תיב־לא
הכימ תיב
׃םולשל ול־ולאשיו 16 שיא תואמ־ששו
םתמחלמ ילכ םירוגח
רעשה חתפ םיבצנ
׃ןד־ינבמ רשא 17 םישנאה תשמח ולעיו
לגרל םיכלהה
המש ואב ץראה־תא
לספה־תא וחקל
דופאה־תאו
םיפרתה־תאו
ןהכהו הכסמה־תאו
רעשה חתפ בצנ
שיאה תואמ־ששו
׃המחלמה ילכ רוגחה 18 הכימ תיב ואב הלאו
לספ־תא וחקיו
םיפרתה־תאו דופאה
רמאיו הכסמה־תאו
םתא המ ןהכה םהילא
׃םישע 19 שרחה ול ורמאיו
ךיפ־לע ךדי־םיש
ונל־היהו ונמע ךלו
בוטה ןהכלו באל
תיבל ןהכ ךתויה
ךתויה וא דחא שיא
החפשמלו טבשל ןהכ
׃לארשיב 20 ןהכה בל בטייו
דופאה־תא חקיו
םיפרתה־תאו
אביו לספה־תאו
׃םעה ברקב 21 וכליו ונפיו
ףטה־תא ומישיו
הנקמה־תאו
הדובכה־תאו
׃םהינפל 22 תיבמ וקיחרה המה
רשא םישנאהו הכימ
תיב־םע רשא םיתבב
וקעזנ הכימ
וקיבדיו
׃ןד־ינב־תא 23 ןד־ינב־לא וארקיו
םהינפ ובסיו
הכימל ורמאיו
׃תקעזנ יכ ךל־המ 24 יהלא־תא רמאיו
םתחקל יתישע־רשא
וכלתו ןהכה־תאו
־המו דוע יל־המו
ילא ורמאת הז
׃ךל־המ 25 וילא ורמאיו
עמשת־לא ןד־ינב
ונמע ךלוק
םכב ועגפי־ןפ
שפנ ירמ םישנא
שפנו ךשפנ התפסאו
׃ךתיב 26 ןד־ינב וכליו
הכימ אריו םכרדל
ונממ המה םיקזח־יכ
־לא בשיו ןפיו
׃ותיב 27 תא וחקל המהו
הכימ השע־רשא
רשא ןהכה־תאו
ואביו ול־היה
טקש םע־לע שיל־לע
םתוא וכיו חטבו
ריעה־תאו ברח־יפל
׃שאב ופרש 28 יכ ליצמ ןיאו
ןודיצמ איה־הקוחר
םהל־ןיא רבדו
קמעב איהו םדא־םע
בוחר־תיבל רשא
ריעה־תא ונביו
׃הב ובשיו 29 ןד ריעה־םש וארקיו
רשא םהיבא ןד םשב
םלואו לארשיל דלוי
ריעה ־םש שיל
׃הנשארל 30 ןד־ינב םהל ומיקיו
ןתנוהיו לספה־תא
השנמ־ןב םשרג־ןב
ויה וינבו אוה
ינדה טבשל םינהכ
׃ץראה תולג םוי־דע 31 לספ־תא םהל ומישיו
השע רשא הכימ
תויה ימי־לכ
׃הלשב םיהלאה־תיב

« Prev Judges 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |