« Prev Jeremiah 41 Next »

Chapter 41

1 יעיבשה שדחב יהיו
לאעמשי אב
הינתנ־ןב
ערזמ עמשילא־ןב
ךלמה יברו הכולמה
ותא םישנא הרשעו
והילדג־לא
התפצמה םקיחא־ןב
םחל םש ולכאיו
׃הפצמב ודחי 2 לאעמשי םקיו
תרשעו הינתנ־ןב
ויה־רשא םישנאה
וכיו ותא
והילדג־תא
ןפש־ןב םקיחא־ןב
ותא תמיו ברחב
לבב־ךלמ דיקפה־רשא
׃ץראב 3 םידוהיה־לכ תאו
ותא ויה־רשא
הפצמב והילדג־תא
רשא םידשכה־תאו
ישנא תא םש־ואצמנ
הכה המחלמה
׃לאעמשי 4 ינשה םויב יהיו
והילדג־תא תימהל
׃עדי אל שיאו 5 םכשמ םישנא ואביו
ןורמשמו ולשמ
יחלגמ שיא םינמש
םידגב יערקו ןקז
החנמו םידדגתמו
איבהל םדיב הנובלו
׃הוהי תיב 6 לאעמשי אציו
םתארקל הינתנ־ןב
ךלה ךלה הפצמה־ןמ
שגפכ יהיו הכבו
םהילא רמאיו םתא
והילדג־לא ואב
׃םקיחא־ןב 7 ךות־לא םאובכ יהיו
םטחשיו ריעה
הינתנ־ןב לאעמשי
אוה רובה ךות־לא
׃ותא־רשא םישנאהו 8 םישנא הרשעו
ורמאיו םב־ואצמנ
לאעמשי־לא
ונתמת־לא
םינמטמ ונל־שי־יכ
םירעשו םיטח הדשב
לדחיו שבדו ןמשו
ךותב םתימה אלו
׃םהיחא 9 ךילשה רשא רובהו
תא לאעמשי םש
םישנאה ירגפ־לכ
־דיב הכה רשא
רשא אוה והילדג
ינפמ אסא ךלמה השע
לארשי־ךלמ אשעב
לאעמשי אלמ ותא
׃םיללח והינתנ־ןב 10 לאעמשי בשיו
םעה תיראש־לכ־תא
תונב־תא הפצמב רשא
םעה ־לכ־תאו ךלמה
רשא הפצמב םיראשנה
ןדארזובנ דיקפה
םיחבט־בר
־ןב והילדג־תא
םבשיו םקיחא
הינתנ־ןב לאעמשי
ינב־לא רבעל ךליו
׃ןומע 11 ןנחוי עמשיו
ירש־לכו חרק־ןב
תא ותא רשא םיליחה
השע רשא הערה־לכ
׃הינתנ־ןב לאעמשי 12 וחקיו
םישנאה־לכ־תא
םחלהל וכליו
לאעמשי־םע
ואצמיו הינתנ־ןב
םיבר םימ־לא ותא
׃ןועבגב רשא 13 םעה־לכ תוארכ יהיו
לאעמשי־תא רשא
חרק־ןב ןנחוי־תא
םיליחה ירש־לכ תאו
׃וחמשיו ותא רשא 14 םעה־לכ ובסיו
לאעמשי הבש־רשא
ובשיו הפצמה־ןמ
ןנחוי־לא וכליו
׃חרק ־ןב 15 הינתנ־ןב לאעמשיו
םישנא הנמשב טלמנ
ךליו ןנחוי ינפמ
׃ןומע ינב־לא 16 חרק־ןב ןנחוי חקיו
םיליחה ירש־לכו
תא ותא־רשא
רשא םעה תיראש־לכ
לאעמשי תאמ בישה
הפצמה־ןמ הינתנ־ןב
הילדג־תא הכה רחא
םירבג םקיחא־ןב
םישנו המחלמה ישנא
רשא םיסרסו ףטו
׃ןועבגמ בישה 17 תורגב ובשיו וכליו
תיב לצא־רשא םהומכ
אובל תכלל םחל
׃םירצמ 18 יכ םידשכה ינפמ
םהינפמ וארי
לאעמשי הכה־יכ
הינתנ־ןב
והילדג־תא
םקיחא־ןב
לבב־ךלמ דיקפה־רשא
׃ץראב

« Prev Jeremiah 41 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |