« Prev Jeremiah 40 Next »

Chapter 40

1 היה־רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
ותא חלש רחא הוהי
םיחבט־בר ןדארזובנ
ותא ותחקב המרה־ןמ
םיקזאב רוסא־אוהו
תולג־לכ ךותב
הדוהיו םלשורי
׃הלבב םילגמה 2 םיחבט־בר חקיו
רמאיו והימריל
ךיהלא הוהי וילא
תאזה הערה־תא רבד
׃הזה םוקמה־לא 3 הוהי שעיו אביו
םתאטח־יכ רבד רשאכ
םתעמש־אלו הוהיל
םכל היהו ולוקב
׃הזה רבד 4 ךיתחתפ הנה התעו
םיקזאה־ןמ םויה
בוט־םא ךדי־לע רשא
יתא אובל ךיניעב
םישאו אב לבב
ךילע יניע־תא
ךיניעב ער־םאו
לדח לבב יתא־אובל
ךינפל ץראה־לכ האר
רשיה־לאו בוט־לא
המש תכלל ךיניעב
׃ךל 5 בושי־אל ונדועו
הילדג־לא הבשו
ןפש־ןב םקיחא־ןב
־ךלמ דיקפה רשא
הדוהי ירעב לבב
םעה ךותב ותא בשו
רשיה־לכ־לא וא
ךל תכלל ךיניעב
םיחבט־בר ול־ןתיו
תאשמו החרא
׃והחלשיו 6 והימרי אביו
םקיחא־ןב הילדג־לא
ותא בשיו התפצמה
םיראשנה םעה ךותב
׃ץראב 7 ירש־לכ ועמשיו
הדשב רשא םיליחה
םהישנאו המה
לבב־ךלמ דיקפה־יכ
והילדג ־תא
יכו ץראב םקיחא־ןב
םישנא ותא דיקפה
תלדמו ףטו םישנו
ולגה־אל רשאמ ץראה
׃הלבב 8 הילדג־לא ואביו
לאעמשיו התפצמה
ןנחויו והינתנ־ןב
חרק־ינב ןתנויו
תמחנת־ןב הירשו
יתפטנה יפוע ינבו
יתכעמה־ןב והינזיו
׃םהישנאו המה 9 והילדג םהל עבשיו
ןפש־ןב םקיחא־ןב
רמאל םהישנאלו
דובעמ וארית־לא
ץראב ובש םידשכה
לבב ךלמ־תא ודבעו
׃םכל בטייו 10 בשי יננה ינאו
ינפל דמעל הפצמב
ואבי רשא םידשכה
ופסא םתאו ונילא
ןמשו ץיקו ןיי
ובשו םכילכב ומשו
׃םתשפת־רשא םכירעב 11 םידוהיה־לכ םגו
באומב־רשא
םודאבו ןומע־ינבבו
תוצראה־לכב רשאו
ןתנ־יכ ועמש
תיראש לבב־ךלמ
דיקפה יכו הדוהיל
והילדג־תא םהילע
׃ןפש־ןב םקיחא ־ןב 12 םידוהיה־לכ ובשיו
רשא תומקמה־לכמ
ואביו םש־וחדנ
־לא הדוהי־ץרא
התפצמה והילדג
ץיקו ןיי ופסאיו
׃דאמ הברה 13 חרק־ןב ןנחויו
םיליחה ירש־לכו
ואב הדשב רשא
׃התפצמה והילדג־לא 14 עדיה וילא ורמאיו
ךלמ סילעב יכ עדת
חלש ןומע־ינב
־ןב לאעמשי־תא
שפנ ךתכהל הינתנ
םהל ןימאה־אלו
׃םקיחא־ןב והילדג 15 רמא חרק־ןב ןנחויו
רתסב והילדג־לא
הכלא רמאל הפצמב
־תא הכאו אנ
הינתנ־ןב לאעמשי
המל עדי אל שיאו
וצפנו שפנ הככי
םיצבקנה הדוהי־לכ
תיראש הדבאו ךילא
׃הדוהי 16 והילדג רמאיו
ןנחוי־לא םקיחא־ןב
שעת־לא חרק־ןב
־יכ הזה רבדה־תא
רבד התא רקש
׃לאעמשי־לא

« Prev Jeremiah 40 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |