« Prev Jeremiah 42 Next »

Chapter 42

1 ירש־לכ ושגיו
ןנחויו םיליחה
הינזיו חרק־ןב
םעה־לכו היעשוה־ןב
׃לודג־דעו ןטקמ 2 והימרי־לא ורמאיו
אנ־לפת איבנה
ךינפל ונתנחת
־לא ונדעב ללפתהו
דעב ךיהלא הוהי
תאזה תיראשה־לכ
טעמ ונראשנ־יכ
ךיניע רשאכ הברהמ
׃ונתא תואר 3 הוהי ונל־דגיו
רשא ךרדה־תא ךיהלא
רבדה־תאו הב־ךלנ
׃השענ רשא 4 םהילא רמאיו
איבנה והימרי
ללפתמ יננה יתעמש
םכיהלא הוהי־לא
היהו םכירבדכ
הנעי־רשא רבדה־לכ
דיגא םכתא הוהי
םכמ ענמא־אל םכל
׃רבד 5 ורמא המהו
יהי והימרי־לא
תמא דעל ונב הוהי
אל־םא ןמאנו
רשא רבדה־לככ
ךיהלא הוהי ךחלשי
׃השענ ןכ ונילא 6 ער־םאו בוט־םא
וניהלא הוהי לוקב
ךתא םיחלש ונא רשא
ןעמל עמשנ וילא
יכ ונל־בטיי רשא
הוהי לוקב עמשנ
׃וניהלא 7 תרשע ץקמ יהיו
יהיו םימי
הוהי־רבד
׃והימרי־לא 8 ןנחוי־לא ארקיו
ירש־לכ לאו חרק־ןב
ותא רשא םיליחה
ןטקמל םעה־לכלו
׃לודג־דעו 9 םהילא רמאיו
יהלא הוהי רמא־הכ
םתחלש רשא לארשי
ליפהל וילא יתא
׃וינפל םכתנחת 10 ץראב ובשת בוש־םא
םכתא יתינבו תאזה
יתעטנו סרהא אלו
יכ שותא אלו םכתא
רשא הערה־לא יתמחנ
׃םכל יתישע 11 ךלמ ינפמ וארית־לא
םיארי םתא־רשא לבב
וארית־לא וינפמ
הוהי ־םאנ ונממ
ינא םכתא־יכ
םכתא עישוהל
׃ודימ םכתא ליצהלו 12 םימחר םכל ןתאו
בישהו םכתא םחרו
׃םכתמדא־לא םכתא 13 אל םתא םירמא־םאו
תאזה ץראב בשנ
לוקב עמש יתלבל
׃םכיהלא הוהי 14 ץרא יכ אל רמאל
רשא אובנ םירצמ
המחלמ הארנ־אל
עמשנ אל רפוש לוקו
םשו בערנ־אל םחללו
׃בשנ 15 ועמש ןכל התעו
תיראש הוהי־רבד
הוהי רמא־הכ הדוהי
לארשי יהלא תואבצ
ןומשת םוש םתא־םא
םירצמ אבל םכינפ
׃םש רוגל םתאבו 16 רשא ברחה התיהו
םש הנממ םיארי םתא
ץראב םכתא גישת
בערהו םירצמ
םיגאד םתא־רשא
קבדי םש ונממ
םשו םירצמ םכירחא
׃ותמת 17 םישנאה־לכ ויהיו
םהינפ־תא ומש־רשא
רוגל םירצמ אובל
ברחב ותומי םש
רבדבו בערב
דירש םהל היהי־אלו
הערה ינפמ טילפו
איבמ ינא רשא
׃םהילע 18 הוהי רמא הכ יכ
לארשי יהלא תואבצ
יפא ךתנ רשאכ
יבשי־לע יתמחו
ךתת ןכ םלשורי
םכאבב םכילע יתמח
הלאל םתייהו םירצמ
הללקלו המשלו
וארת־אלו הפרחלו
׃הזה םוקמה־תא דוע 19 םכילע הוהי רבד
הדוהי תיראש
עדי םירצמ ואבת־לא
יתדיעה־יכ ועדת
׃םויה םכב 20 םיתעתה יכ
םתא־יכ םכיתושפנב
הוהי־לא יתא םתחלש
ללפתה רמאל םכיהלא
הוהי־לא ונדעב
רשא לככו וניהלא
וניהלא הוהי רמאי
ונל־דגה ןכ
׃ונישעו 21 אלו םויה םכל דגאו
הוהי לוקב םתעמש
לכלו םכיהלא
׃םכילא ינחלש־רשא 22 יכ ועדת עדי התעו
רבדבו בערב ברחב
רשא םוקמב ותומת
רוגל אובל םתצפח
׃םש

« Prev Jeremiah 42 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |