« Prev Jeremiah 39 Next »

Chapter 39

1 תיעשתה הנשב
הדוהי־ךלמ והיקדצל
אב ירשעה שדחב
לבב־ךלמ רצארדכובנ
וליח־לכו
ורציו םלשורי־לא
׃הילע 2 הנש הרשע־יתשעב
שדחב והיקדצל
שדחל העשתב יעיברה
׃ריעה העקבה 3 ירש לכ ואביו
ובשיו לבב־ךלמ
לגרנ ךותה רעשב
ובנ־רגמס רצא־רש
סירס־בר םיכס ־רש
גמ־בר רצא־רש לגרנ
ךלמ ירש תיראש־לכו
׃לבב 4 םאר רשאכ יהיו
הדוהי־ךלמ והיקדצ
המחלמה ישנא לכו
הליל ואציו וחרביו
ןג ךרד ריעה־ןמ
ןיב רעשב ךלמה
ךרד אציו םיתמחה
׃הברעה 5 םידשכ־ליח ופדריו
וגשיו םהירחא
תוברעב והיקדצ־תא
ותא וחקיו וחרי
והלעיו
רצארדכובנ־לא
התלבר לבב־ךלמ
רבדיו תמח ץראב
׃םיטפשמ ותא 6 לבב ךלמ טחשיו
והיקדצ ינב־תא
תאו ויניעל הלברב
טחש הדוהי ירח־לכ
׃לבב ךלמ 7 והיקדצ יניע־תאו
והרסאיו רוע
ותא איבל םיתשחנב
׃הלבב 8 ךלמה תיב־תאו
ופרש םעה תיב־תאו
שאב םידשכה
םלשורי תומח־תאו
׃וצתנ 9 םעה רתי תאו
ריעב םיראשנה
רשא םילפנה־תאו
רתי תאו וילע ולפנ
הלגה םיראשנה םעה
ןדא־רזובנ
׃לבב םיחבט־בר 10 רשא םילדה םעה־ןמו
המואמ םהל־ןיא
ןדארזובנ ריאשה
ץראב םיחבט־בר
םהל ןתיו הדוהי
םויב םיבגיו םימרכ
׃אוהה 11 רצארדכובנ וציו
והימרי־לע לבב־ךלמ
ןדארזובנ דיב
׃רמאל םיחבט־בר 12 םיש ךיניעו ונחק
ול שעת־לאו וילע
םא יכ ער המואמ
ןכ ךילא רבדי רשאכ
׃ומע השע 13 ןדארזובנ חלשיו
ןבזשובנו םיחבט־בר
לגרנו סירס־בר
לכו גמ־בר רצא־רש
׃לבב־ךלמ יבר 14 וחקיו וחלשיו
רצחמ והימרי־תא
ותא ונתיו הרטמה
־ןב והילדג־לא
ןפש־ןב םקיחא
תיבה־לא והאצוהל
׃םעה ךותב בשיו 15 היה והימרי־לאו
ותיהב הוהי־רבד
הרטמה רצחב רוצע
׃רמאל 16 תרמאו ךולה
ישוכה ךלמ־דבעל
הוהי רמא־הכ רמאל
לארשי יהלא תואבצ
ירבד־תא יבמ יננה
הערל תאזה ריעה־לא
ויהו הבוטל אלו
׃אוהה םויב ךינפל 17 אוהה־םויב ךיתלצהו
ןתנת אלו הוהי־םאנ
םישנאה דיב
רוגי התא־רשא
׃םהינפמ 18 ךטלמא טלמ יכ
לפת אל ברחבו
ךשפנ ךל התיהו
יב תחטב־יכ ללשל
׃הוהי ־םאנ

« Prev Jeremiah 39 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |