« Prev Jeremiah 38 Next »

Chapter 38

1 היטפש עמשיו
והילדגו ןתמ־ןב
לכויו רוחשפ־ןב
רוחשפו והימלש־ןב
היכלמ ־ןב
רשא םירבדה־תא
רבדמ והימרי
׃רמאל םעה־לכ־לא 2 בשיה הוהי רמא הכ
תומי תאזה ריעב
רבדבו בערב ברחב
םידשכה ־לא אציהו
ול־התיהו היחי
׃יחו ללשל ושפנ 3 ןתנה הוהי רמא הכ
תאזה ריעה ןתנת
לבב־ךלמ ליח דיב
׃הדכלו 4 םירשה ורמאיו
אנ תמוי ךלמה־לא
הזה שיאה־תא
אפרמ־אוה ןכ־לע־יכ
ישנא ידי ־תא
םיראשנה המחלמה
ידי תאו תאזה ריעב
םהילא רבדל םעה־לכ
יכ הלאה םירבדכ
ונניא הזה שיאה
הזה םעל םולשל שרד
׃הערל־םא יכ 5 והיקדצ ךלמה רמאיו
םכדיב אוה־הנה
לכוי ךלמה ןיא־יכ
׃רבד םכתא 6 והימרי־תא וחקיו
ותא וכלשיו
והיכלמ רובה־לא
רצחב רשא ךלמה־ןב
וחלשיו הרטמה
םילבחב והימרי־תא
יכ םימ־ןיא רובבו
עבטיו טיט־םא
׃טיטב והימרי 7 ךלמ־דבע עמשיו
סירס שיא ישוכה
ךלמה תיבב אוהו
והימרי־תא ונתנ־יכ
ךלמהו רובה־לא
׃ןמינב רעשב בשוי 8 תיבמ ךלמ־דבע אציו
רבדיו ךלמה
׃רמאל ךלמה־לא 9 וערה ךלמה ינדא
תא הלאה םישנאה
ושע רשא־לכ
תא איבנה והימריל
וכילשה ־רשא
תמיו רובה־לא
בערה ינפמ ויתחת
דוע םחלה ןיא יכ
׃ריעב 10 תא ךלמה הוציו
ישוכה ךלמ־דבע
הזמ ךדיב חק רמאל
םישנא םישלש
והימרי־תא תילעהו
רובה־ןמ איבנה
׃תומי םרטב 11 ךלמ־דבע חקיו
ודיב םישנאה־תא
ךלמה־תיב אביו
חקיו רצואה תחת־לא
תובחסה יולב םשמ
םיחלמ יולבו
והימרי־לא םחלשיו
׃םילבחב רובה־לא 12 ךלמ־דבע רמאיו
והימרי־לא ישוכה
יאולב אנ םיש
םיחלמהו תובחסה
ךידי תולצא תחת
שעיו םילבחל תחתמ
׃ןכ והימרי 13 והימרי־תא וכשמיו
ותא ולעיו םילבחב
בשיו רובה־ןמ
רצחב והימרי
׃הרטמה 14 והיקדצ ךלמה חלשיו
והימרי־תא חקיו
וילא איבנה
ישילשה אובמ־לא
הוהי תיבב רשא
ךלמה רמאיו
ינא לאש והימרי־לא
דחכת־לא רבד ךתא
׃רבד ינממ 15 והימרי רמאיו
דיגא יכ והיקדצ־לא
תמה אולה ךל
ךצעיא יכו ינתימת
׃ילא עמשת אל 16 והיקדצ ךלמה עבשיו
רתסב והימרי־לא
תא הוהי־יח רמאל
ונל־השע רשא
תאזה שפנה־תא
ךנתא־םאו ךתימא־םא
הלאה םישנאה דיב
־תא םישקבמ רשא
׃ךשפנ 17 והימרי רמאיו
רמא־הכ והיקדצ־לא
תואבצ יהלא הוהי
־םא לארשי יהלא
ירש־לא אצת אצי
התיחו לבב־ךלמ
תאזה ריעהו ךשפנ
התיחו שאב ףרשת אל
׃ךתיבו התא 18 ירש־לא אצת־אל םאו
הנתנו לבב ךלמ
דיב תאזה ריעה
שאב הופרשו םידשכה
טלמת־אל התאו
׃םדימ 19 והיקדצ ךלמה רמאיו
גאד ינא והימרי־לא
רשא םידוהיה־תא
םידשכה ־לא ולפנ
םדיב יתא ונתי־ןפ
׃יב־וללעתהו 20 אל והימרי רמאיו
לוקב אנ־עמש ונתי
רבד ינא רשאל הוהי
ךל בטייו ךילא
׃ךשפנ יחתו 21 תאצל התא ןאמ־םאו
ינארה רשא רבדה הז
׃הוהי 22 רשא םישנה־לכ הנהו
תיבב וראשנ
תואצומ הדוהי־ךלמ
לבב ךלמ ירש־לא
ךותיסה תורמא הנהו
ישנא ךל ולכיו
ץבב ועבטה ךמלש
׃רוחא וגסנ ךלגר 23 ךישנ־לכ־תאו
םיאצומ ךינב־תאו
התאו םידשכה־לא
יכ םדימ טלמת־אל
שפתת לבב־ךלמ דיב
תאזה ריעה־תאו
׃שאב ףרשת 24 והיקדצ רמאיו
שיא והימרי־לא
עדי־לא
אלו הלאה־םירבדב
׃תומת 25 םירשה ועמשי־יכו
ואבו ךתא יתרבד־יכ
ךילא ורמאו ךילא
ונל אנ־הדיגה
ךלמה־לא תרבד־המ
אלו ונממ דחכת־לא
רבד־המו ךתימנ
׃ךלמה ךילא 26 םהילא תרמאו
יתנחת ינא־ליפמ
יתלבל ךלמה ינפל
ןתנוהי תיב ינבישה
׃םש תומל 27 םירשה־לכ ואביו
ולאשיו והימרי־לא
םהל דגיו ותא
הלאה םירבדה־לככ
ךלמה הוצ רשא
יכ ונממ ושרחיו
׃רבדה עמשנ־אל 28 רצחב והימרי בשיו
םוי־דע הרטמה
םלשורי הדכלנ־רשא
הדכלנ רשאכ היהו
׃םלשורי

« Prev Jeremiah 38 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |