« Prev Jeremiah 24 Next »

Chapter 24

1 הנהו הוהי ינארה
םינאת יאדוד ינש
לכיה ינפל םידעומ
תולגה ירחא הוהי
לבב־ךלמ רצארדכובנ
והינכי־תא
םיקיוהי־ןב
ירש־תאו הדוהי־ךלמ
שרחה־תאו הדוהי
םלשורימ רגסמה־תאו
׃לבב םאביו 2 םינאת דחא דודה
ינאתכ דאמ תובט
דחא דודהו תורכבה
דאמ תוער םינאת
הנלכאת־אל רשא
׃ערמ 3 ילא הוהי רמאיו
והימרי האר התא־המ
םינאתה םינאת רמאו
דאמ תובט תובטה
דאמ תוער תוערהו
הנלכאת־אל רשא
׃ערמ 4 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 5 יהלא הוהי רמא־הכ
םינאתכ לארשי
הלאה תובטה
תולג־תא ריכא־ןכ
יתחלש רשא הדוהי
ץרא הזה םוקמה־ןמ
׃הבוטל םידשכ 6 םהילע יניע יתמשו
םיתבשהו הבוטל
תאזה ץראה־לע
סרהא אלו םיתינבו
׃שותא אלו םיתעטנו 7 תעדל בל םהל יתתנו
הוהי ינא יכ יתא
יכנאו םעל יל־ויהו
םיהלאל םהל היהא
ילא ובשי־יכ
׃םבל־לכב 8 רשא תוערה םינאתכו
ערמ הנלכאת־אל
ןכ הוהי רמא הכ־יכ
והיקדצ ־תא ןתא
הדוהי־ךלמ
תאו וירש־תאו
םלשורי תיראש
תאזה ץראב םיראשנה
ץראב םיבשיהו
׃םירצמ 9 הערל העוזל םיתתנו
ץראה תוכלממ לכל
לשמלו הפרחל
הללקלו הנינשל
תומקמה־לכב
׃םש םחידא־רשא 10 ברחה־תא םב יתחלשו
רבדה־תאו בערה־תא
המדאה לעמ םמת־דע
םהל יתתנ־רשא
׃םהיתובאלו

« Prev Jeremiah 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |