« Prev Jeremiah 25 Next »

Chapter 25

1 היה־רשא רבדה
והימרי־לע
הדוהי םע־לכ־לע
תיעברה הנשב
־ןב םיקיוהיל
הדוהי ךלמ והישאי
תינשארה הנשה איה
ךלמ רצארדכובנל
׃לבב 2 והימרי רבד רשא
םע־לכ־לע איבנה
יבשי־לכ לאו הדוהי
׃רמאל םלשורי 3 הנש הרשע שלש־ןמ
ןומא־ןב והישאיל
דעו הדוהי ךלמ
שלש הז הזה םויה
היה הנש םירשעו
ילא הוהי־רבד
םיכשא םכילא רבדאו
׃םתעמש אלו רבדו 4 םכילא הוהי חלשו
וידבע־לכ־תא
חלשו םכשה םיאבנה
־אלו םתעמש אלו
םכנזא־תא םתיטה
׃עמשל 5 שיא אנ־ובוש רמאל
ערמו הערה וכרדמ
ובשו םכיללעמ
ןתנ רשא המדאה־לע
םכל הוהי
םכיתובאלו
םלוע־ןמל
׃םלוע־דעו 6 ירחא וכלת־לאו
םדבעל םירחא םיהלא
םהל תוחתשהלו
יתוא וסיעכת־אלו
אלו םכידי השעמב
׃םכל ערא 7 ילא םתעמש־אלו
ןעמל הוהי־םאנ
השעמב ינוסעכה
׃םכל ערל םכידי 8 הוהי רמא הכ ןכל
רשא ןעי תואבצ
׃ירבד־תא םתעמש־אל 9 יתחקלו חלש יננה
ןופצ תוחפשמ־לכ־תא
הוהי־םאנ
רצארדכובנ־לאו
ידבע לבב ־ךלמ
ץראה־לע םיתאבהו
היבשי־לעו תאזה
הלאה םיוגה־לכ לעו
םיתמרחהו ביבס
המשל םיתמשו
תוברחלו הקרשלו
׃םלוע 10 לוק םהמ יתדבאהו
החמש לוקו ןושש
הלכ לוקו ןתח לוק
׃רנ רואו םיחר לוק 11 ץראה־לכ התיהו
המשל הברחל תאזה
הלאה םיוגה ודבעו
םיעבש לבב ךלמ־תא
׃הנש 12 םיעבש תואלמכ היהו
דקפא הנש
לבב־ךלמ־לע
אוהה יוגה־לעו
םנוע־תא הוהי־םאנ
םידשכ ץרא־לעו
תוממשל ותא יתמשו
׃םלוע 13 ץראה־לע יתיאבהו
ירבד־לכ־תא איהה
תא הילע יתרבד־רשא
הזה רפסב בותכה־לכ
והימרי אבנ־רשא
׃םיוגה־לכ־לע 14 המה־םג םב־ודבע יכ
םיכלמו םיבר םיוג
םהל יתמלשו םילודג
השעמכו םלעפכ
׃םהידי 15 הוהי רמא הכ יכ
חק ילא לארשי יהלא
המחה ןייה סוכ־תא
התיקשהו ידימ תאזה
םיוגה־לכ־תא ותא
ךתוא חלש יכנא רשא
׃םהילא 16 ושעגתהו ותשו
ברחה ינפמ וללהתהו
חלש יכנא רשא
׃םתניב 17 דימ סוכה־תא חקאו
הקשאו הוהי
םיוגה־לכ־תא
הוהי ינחלש־רשא
׃םהילא 18 ירע־תאו םלשורי־תא
היכלמ־תאו הדוהי
םתא תתל הירש־תא
הקרשל המשל הברחל
׃הזה םויכ הללקלו 19 םירצמ־ךלמ הערפ־תא
וידבע־תאו
וירש־תאו
׃ומע־לכ־תאו 20 תאו ברעה־לכ תאו
ץועה ץרא יכלמ־לכ
ץרא יכלמ־לכ תאו
־תאו םיתשלפ
הזע־תאו ןולקשא
תאו ןורקע־תאו
׃דודשא תיראש 21 באומ־תאו םודא־תא
׃ןומע ינב־תאו 22 רצ־יכלמ־לכ תאו
ןודיצ יכלמ־לכ תאו
רשא יאה יכלמ תאו
׃םיה רבעב 23 אמית־תאו ןדד־תאו
תאו זוב־תאו
׃האפ יצוצק־לכ 24 ברע יכלמ־לכ תאו
ברעה יכלמ־לכ תאו
׃רבדמב םינכשה 25 ירמז יכלמ־לכ תאו
םליע יכלמ־לכ תאו
׃ידמ יכלמ־לכ תאו 26 ןופצה יכלמ־לכ תאו
םיקחרהו םיברקה
תאו ויחא־לא שיא
ץראה תוכלממה־לכ
המדאה ינפ־לע רשא
התשי ךשש ךלמו
׃םהירחא 27 םהילא תרמאו
תואבצ הוהי רמא־הכ
ותש לארשי יהלא
ולפנו ויקו ורכשו
ינפמ ומוקת אלו
חלש יכנא רשא ברחה
׃םכיניב 28 ונאמי יכ היהו
ךדימ סוכה־תחקל
םהילא תרמאו תותשל
תואבצ הוהי רמא הכ
׃ותשת ותש 29 רשא ריעב הנה יכ
הילע ימש־ארקנ
ערהל לחמ יכנא
אל וקנת הקנה םתאו
ינא ברח יכ וקנת
יבשי־לכ־לע ארק
הוהי םאנ ץראה
׃תואבצ 30 םהילא אבנת התאו
הלאה םירבדה־לכ תא
הוהי םהילא תרמאו
ןועממו גאשי םורממ
גאש ולוק ןתי ושדק
דדיה והונ־לע גאשי
לא הנעי םיכרדכ
׃ץראה יבשי־לכ 31 הצק־דע ןואש אב
הוהיל ביר יכ ץראה
אוה טפשנ םיוגב
םיעשרה רשב־לכל
ברחל םנתנ
׃הוהי־םאנ 32 תואבצ הוהי רמא הכ
יוגמ תאצי הער הנה
לודג רעסו יוג־לא
׃ץרא־יתכרימ רועי 33 הוהי יללח ויהו
הצקמ אוהה םויב
ץראה הצק־דעו ץראה
אלו ודפסי אל
ורבקי אלו ופסאי
המדאה ינפ־לע ןמדל
׃ויהי 34 םיערה וליליה
ושלפתהו וקעזו
ןאצה ירידא
םכימי ואלמ־יכ
םכיתוצופתו חובטל
׃הדמח ילככ םתלפנו 35 סונמ דבאו
הטילפו םיערה־ןמ
׃ןאצה ירידאמ 36 םיערה תקעצ לוק
ןאצה ירידא תלליו
הוהי דדש־יכ
׃םתיערמ־תא 37 םולשה תואנ ומדנו
ןורח ינפמ
׃הוהי־ףא 38 וכס ריפככ בזע
המשל םצרא התיה־יכ
הנויה ןורח ינפמ
׃ופא ןורח ינפמו

« Prev Jeremiah 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |